Жазалган мыйзам долбоорлоо иши жөнүндө маалымат

2015-жылынын Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо ишин координациялоо боюнча

ОТЧЕТУ

 

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндѳ» Мыйзамынын 18-беренесине ылайык Ѳкмѳт жылыга мыйзам долбоорлоо Планын иштеп чыгат жана бекитет (андан ары – План).

Пландын долбоорун иштеп чыгууда Президентин кайрылуулары жана билдирүүлѳрү, Жогорку Кенштин депутатарынын, кызыкдар органдарынын, илимий мекемелердин, жарандык коомдордун ѳкүлдѳрүнүн сунуштары, ошондой эле Ѳкмѳт тарабынан аныкталган тартипте колдонуудагы мыйзамдарынын мониторинги жана баалоонун жыйынтыгы боюнча эске алынат.

Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтүнүн 2012-жылдын 24-октябрындагы №748 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо ишинин Регламентине ылайык Пландын долбоору Юстиция министрлиги тарабынан иштелип чыгат жана Ѳкмѳт тарабынан жылыга бекитилет.

Пландын долбоору боюнча министрликтерден жана ведомстволордон сунуштарды даярдоо жана чогултуу ишин координациялоо Юстиция министрлиги камсыз кылат.

Юстиция министрлигинде жылыга үстүдѳгү жылдын 1-ноябрынан кечиктирилбестен, мамлекеттик органдардын Пландын долбоорун түзүү боюнча сунуштарды кѳрсѳтѳт.

Ушуну менен Пландын долбооруна киргизүү үчүн мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча сунуштар долбоордун жана анын концепциясын түздѳн түз иштеп чыгуусунун негизин камтуу керек.

Ѳз учурунда, Юстиция министрлиги 15-ноябрдан кечиктирбестен, Пландын түзүлгѳн долбооруна сунуш киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтүнүн Аппаратына жѳнѳтѳт.

Ошондуктан, Пландын долбоору Юстиция министрлиги тарабынан жалпы мамлекеттик программаларынын; Ѳкмѳттүн иш-аракет программаларынын; Президенттин, Премьер-министрдин тапшырмаларынын, Жогорку Кенештин жолдомолорунун; министрликтердин жана ведомстволордун сунуштарынын; башка мамлекеттик органдардын, мамлекеттик жана башка мекемелердин, илимий мекемелердин, жарандардын жана алардын уюмдарынын сунуштарынын; Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттеринин негизинде жаӊы мыйзам долбоорлорун кабыл алууну кароочу мыйзамдарга ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн негизинде иштелип чыгат.

Акыркы Пландын долбоору кызыкдар министрликтер жана ведомстволор менен макуулдашылып, 25-декабрдан кечиктирилбестен Ѳкмѳттүн кароосуна жана бекитүүсүнѳ жиберилет.

Маалымат иретинде, 2016-жылдын Пландын долбоорун бекитүүгѳ Юстиция министрилигинин 2015-жылдын 25-декабрында чыг. №02-2/14033 каты менен Ѳкмѳттүн Аппаратына жиберилген. 2016-жылдын Пландын долбоорунда 25 мыйзам долбоорун иштеп чыгуу каралган.

Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иши Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтүнүн 2015-жылдын 13-февралында №37-р буйругу менен бекитилген, 2015-жылга Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо ишинин Планына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтүнүн Пландан тышкаркы тартипте министрликтердин жана ведомстволорунун сунуштарынын негизинде ишке ашырылган.

2015-жылга мыйзам долбоорлоо ишин пландоо боюнча иш колдонуудагы мыйзамдардын бардык талаптарын эске алуу менен жүргүзүлгѳн.

Ошентип, кѳрсѳтүлгѳн 2015-жылга Планда 35 мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу каралган. Аны ишке ашырууга жооптуу аткаруучулар катары 16 мамлекеттик орган катышкан.

Ошол эле учурда, Планды ишке ашыруунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрдагы №529-р буйругу менен «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү тууралуу» мыйзам долбоорун иштеп чыгууну караган 9 пункту күчүн жоготту деп табылган.

Ошондуктан, Планда каралган калган 34 мыйзам долбоорлорунун ичинен:

14 мыйзам долбоорлору Өкмөттүн токтому менен жактырылып, Жогорку Кенештин кароосуна жиберилген (пп.1, 2, 3, 4, 8, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 35);

4 мыйзам долбоору кабыл алынып күчүнѳ кирди (пп.15, 16, 29 и 31);

5 мыйзам долбоору мамлекеттик органдар менен макулдашууда (пп.5, 6, 7, 27и 33);

2 мыйзам долбоор Өкмөттүн кароосунда (пп.10 и 34);

2 мыйзам долбоор боюнча Өкмөттүн түзүлүшү ѳзгѳртүлгөндүгүнө байланыштуу, долбоорлорду аткаруу мүмкүн эместиги билдирилет (пп.25 и 28);

2 мыйзам долбоор иштеп чыгуучу менен чакыртылып алынган (пп.11 и 14);

1 мыйзам долбоор боюнча Мыйзам кабыл алынган боюнча толук эмес маалымат берилген, ошол кабыл алынган Мыйзамдын номер жок (п.12);

1 мыйзам долбоор боюнча киргизүү максатсыздыгы жөнүндө билдирилген (п. 13);

1 мыйзам долбоор боюнча маалымат берилген жок (п.17);

1 мыйзам долбоору Өкмөттүн Аппараты менен кайра иштеп чыгууга кайтарылган (п.18);

1 мыйзам долбоорду алып коюу пландаштырууда (п.23).

Ошону менен бирге, кварталдык пландаштыруунун чегинде:

4 мыйзам долбоорлору – I кварталда;

13 мыйзам долбоорлору – II кварталда;

10 мыйзам долбоорлору – III кварталда;

8 мыйзам долбоорлору – IV кварталда иштеп чыгуусу каралган.

2015 – жылдын жыйынтыгы боюнча: 21 пункт аткарылды, анын ичинен: аткаруу мѳѳнѳттѳрүн бузуу менен 5 пункт ишке ашырылды, ошондой эле 13 пункт аткарылган жок.

Ошентип, 2015-жылынын Пландын аткаруусу 61% түздү.

Планда бекитилген мѳѳнѳттѳр ѳз убагында аткарылды:

- 3-п. – Маданият, маалымат жана туризм министрлиги (Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 1-сентябры №614 токтому менен жактырылган);

- 4 жана 26-п.- Экономика министрлиги (Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 7-июль №459 жана 2015-жылдын 20-июль №506 токтомдору менен жактырылган);

- 8-п. – Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жана этника ортосундагы мамилер мамлекеттик агентиги (Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 29-июнь №425 токтому менен жактырылган);

- 15 жана 16-п. – Саламаттыкты сактоо министрлиги (15-п. боюнча 2015-жылдын 10-май №76 кабыл алынды жана Мыйзам күчүнѳ кирди жана 16-п. боюнча 2015-жылдын 3-апрели №72 кабыл алынды жана Мыйзам күчүнѳ кирди);

- 19 жана 35-п. – Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 24-мартында №146 токтому менен жактырылган);

- 20-п. – Тышкы иштер министрлиги (Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 30-апрели №268 токтому менен жактырылган);

- 21 жана 22-п. – Финансы министрлиги (Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 6-декабры №847 жана 2015-жылдын 1-декабры №812 токтомдору менен жактырылган);

- 24-п. – Социалдык фонд (Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 28-декабры №882 токтому менен жактырылган);

- 29-п. – Энергетика министрлиги (Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 3-марты №120 токтому менен жактырылган);

- 30 жана 31-п. – Ички иштер министрлиги (30-п. Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 4-марты №98 токтому менен жактырылган жана 31-п. боюнча 2015-жылдын 21-июлунда №83 Мыйзамы кабыл алынган жана күчүнѳ кирген);

- 32-п. – Интеллектуалдык менчик жана инновация мамлекеттик кызматы (Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 8-октябрь №690 токтому менен жактырылган).

Мѳѳнѳтүн бузуу менен аткарылгандар:

1-пункт, аткаруу мѳѳнѳтү II квартал – жооптуу аткаруучу Юстиция министрлиги, «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ» Мыйзам долбоору (Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндѳ» Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы туруу жѳнүндѳ» Мыйзамы). Аталган долбоор 2015-жылдын IV кварталында Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 12-октябрында №705 токтому менен жактырылган, анткени Мыйзам долбоорун макулдашуунун жүрүшүндѳ Башкы прокуратура менен кайчы-пикир туулган.

2-пункт, аткаруу мѳѳнѳтү II жана III кварталдар – жооптуу аткаруучу Дене тарбия жана спорт агенттиги, «Параолимпиялык спорт жѳнүндѳ» Мыйзам долбоору -  IV кварталда аткарылган. Бул органдын 2015-жылдын 15-декабрындагы чыг.№4-5/2963 катына ылайык аталган Мыйзам долбоору Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 27-октябры №745 токтому менен жактырылган.

10-пункт, аткаруу мѳѳнѳтү III жана IV кварталдар – жооптуу аткаруучу Билим берүү жана илим министрлиги, «Билим берүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ» Мыйзам долбоору. Бул органдын 2015-жылдын 16-декабрындагы чыг.№02-5/3395 катына ылайык аталган Мыйзам долбоору Ѳкмѳттүн Аппаратынын кароосуна 2015-жылдын 19-октябрында чыг.№02-5/2918 каты менен киргизилген.Аталган пункт IV кварталда мѳѳнѳтүн бузуу менен аткарылган.

12-пункт, аткаруу мѳѳнѳтү II жана III кварталдар – жооптуу аткаруучу Саламаттыкты сактоо министрлиги, IV кварталда аткарылган. Бул органдын 2015-жылдын 25-декабрындагы чыг.№04-1/3-14690 катына ылайык «Кыргыз Республикасында техникалык жѳнгѳ салуунун негиздери жѳнүндѳ» Мыйзамына ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ» Мыйзам долбоору 2015-жылдын 26-ноябрында Жогорку Кенеште каралган жана  2015-жылдын 7-декабрда Президенттин кол коюусуна жѳнѳтүлгѳн. Бирок берилген отчетто аталган орган ченемдик укуктук актынын кабыл алынышынын тийиштүү номери кѳрсѳткѳн эмес.

34-пункт, аткаруу мѳѳнѳтү III жана IV кварталдар – жооптуу аткаруучу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, «Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ» Мыйзам долбоору. Бул ведомствонун 2015-жылдын 14-декабрындагы чыг.№04/1830 катына ылайык аталган долбоор Юстиция министрлигинин 2015-жылдын 3-декабрында жүргүзгѳн укуктук экспертизасынан кийин Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Аппаратынын кароосуна 2015-жылдын 11-декабрында №09/2-365-8 каты менен киргизилген.

Пландын белгиленген мөөнөттө аткарылбаган пункттары:

5, 6, 7 жана 27-пункттар, аткаруу мөөнөтү IV квартал – Экономика министрлиги.

2015-жылдын 16-декабрындагы чыг. №07-1/16726 Экономика министрлигинин катына ылайык, пландын бул пункттары менен каралган мыйзам долбоорлору мамлекеттик органдар менен кайталап макулдашуу баскычында жатат.

Пландын 11, 13 жана 14-пункттары, аткаруу мөөнөттөрү 2015-жылдын II  жана III кварталдары – жооптуу аткаруучу Саламаттыкты сактоо министрлиги.

Пландын 11 жана 14-пункттары боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан 2015-жылдын 25-декабрындагы  чыг. № 04-1/3-14690 катында «Дары-дармек каражаттары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»   жана «Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»  мыйзам долбоорлору Өкмөттүн Аппаратынан кайра чакырылып алынгандыгы жөнүндө билдирилген.

Пландын 13-пункту боюнчаСаламаттыкты сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги  менен пайда болгон кайчы пикирге байланыштуу, бул мыйзам долбоорду Өкмөткө киргизүүнүн максатка ылайыксыздыгы жөнүндө чечим кабыл алынгандыгы жөнүндө айтылган.

Пландын 17-пункту боюнча Айыл-чарба жана мелиорация министрлиги тарабынан тиешелүү маалымат берилген эмес.

Пландын 18-пункту боюнча Айыл чарба жана мелиорация министрлиги тарабынан «Үрөн жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүдө» мыйзам долбоору 2015-жылдын 15-декабрындагы  чыг. № 25-50/124 Өкмөттүн Аппаратынын каты менен жеткире иштеп чыгууга кайра кайтарылган (Айыл-чарба министрлигинин каты 29.12.2015 ж. № 01-4/5228).

Пландын 17 жана 18-пункттарын аткаруу мөөнөттөрү 2015-жылдын III жана IV кварталдары болчу – жооптуу аткаруучу Айыл чарба жана мелиорация министрлиги.

Пландын 23-пункту аткаруу мөөнөтү 2015-жылдын IV кварталы – жооптуу аткаруучу Социалдык фонд.

Пландын бул пункту боюнча Социалдык фонд 2015-жылдын 14-декабрындагы № 17-4/5554 катында пландын алкагында каражаттар колдонулгандыктан «Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2014-жылга бюджети жана 2015-2016-жылга божомол жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун максатка ылайыктуулугунун жоголгондугу билдирилген. Ушуга байланыштуу 23-пунктту күчүн жоготту деп таануу жагында, планга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө буйруктун долбоору даярдалган жана Өкмөттүн аппаратынын кароосуна  киргизилген (10.12.2015 ж. чыг. № 3-3/5475).

Пландын 28 жана 33-пункттары боюнча төмөнкүлөрдү билдиребиз, аткаруу мөөнөттөрү II жана III кварталдар – жооптуу аткаруучу Энергетика министрлиги, ошондой эле Пландын 25-пункту боюнча, аткаруу мөөнөттөрү 2015-жылдын III жана IV кварталдары  – жооптуу аткаруучу Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-ноябрындагы № 768 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү өзгөргөндүгүнө байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр-жай министрлиги энергетика жана өнөр жай саясатын иштеп чыгуу функцияларын Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине өткөрүп берүү менен андан ары жоюлган. Өз кезегинде, Кыргыз Республикасынын Эмгек миграция жана жаштар министрлиги жана Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине, Миграция жана жаштар чөйрөсүндөгү функцияларын алып салуу менен кайра түзүлгөн. Ушул эле учурда жогоруда белгиленген Өкмөттүн токтомуна ылайык, кайра түзүлүп жаткан Эмгек миграция жана жаштар министрлиги миграция чөйрөсүндөгү функцияларын өткөрүп берүү менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы түзүлгөн.

Пландын 25-пункту боюнча, белгиленген мөөнөттө  Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен да, Мамлекеттик миграция кызматынан да пландын көрсөтүлгөн пунктун андан ары ишке ашыруу тууралуу маалымат алынбагандыгына байланыштуу, бул пункттун мындан аркы тагдыры жөнүндөгү маалыматты берүү мүмкүн эмес болуп жаткандыгын билдиребиз.

Пландын 28-пункту боюнча, «Электр энергиясы жөнүндө» мыйзам долбоорун  иштеп чыгууну караган 2015-жылдын 28-декабрындагы  чыг. № 07-1/17340 Экономика министрлигинин катына ылайык Кыргыз Республикасынын энергетика жан өнөр-жай министрлигинин жоюлгандыгын эске алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына 2015-жылдын 31-декабрына чейин  «Электр энергиясы жөнүндө» мыйзам долбоорун киргизүү мүмкүн болбогондугун билдиребиз.

Пландын 33-пункту боюнча, 2015-жылдын 28-декабрындагы  чыг. № 07-1/17340 Экономика министрлигинин катына ылайык «Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору жеткире иштелип чыккандыгын жана 2015-жылдын 3-ноябрында министрликтер жана ведомстволор менен кайталап макулдашууга жөнөтүлгөндүгүн белгилейбиз. Бирок Энергетика жана өнөр жай министрлигинин жоюлушуна байланыштуу жакынкы мезгилде көрсөтүлгөн мыйзам долбоорду мамлекеттик органдар менен кайра макулдашууга жөнөтүү пландалууда.

Мындан тышкары, Ѳкмѳттүн 2015-жылдын 13-февралындагы №37-р 2015-жылга «Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн мыйзам долбоорлоо ишинин Планын бекитүү жѳнүндѳ» буйругунун 3-пунктун аткарууда Юстиция министрлиги мамлекеттик органдардын мыйзам долбоорлоо ишмердүүлүгүн кординациялоонун алкагында Пландын жооптуу аткаруучулары болуп саналган мамлекеттик органдардын ѳкүлдѳрү менен квартал сайын жолугушуулар уюштурган. Акыркы Планды аткаруу боюнча чогулуш аталган Пландын пунктарынын аткарылышы жѳнүндѳ маалымат берүү менен, 2015-жылдын 28-декабрында ѳткѳрүлдү, ошондой эле, 2016-жылга Планды түзүү боюнча иштерди уюштуруу максатында да чогултулду.

2015-жылга Ѳкмѳттүн мыйзам долбоорлоо ишинин Планын аткаруу боюнча мамлекеттик органдардын иштерине жүргүзүлгөн жыйынтык боюнча белгилей кетсек, кѳпчүлүк учурда сапатсыз мыйзам долбоорлору пландалгандыгы боюнча кѳрсѳткѳн формалдуу мамиле кылуу болуп жатат. Практика кѳрсѳткѳндѳй, Планга киргизилген мыйзам долбоорлорун демилгелеген мамлекеттик органдар отчеттук мезгилдин аягында алар алып салуу же алардын аткарылышынын мѳѳнѳтѳрүн жылдыруу же акыркы айларда долбоорлорду иштеп чыгууну башташат, бул демилгеленген долбоорлордун сапатына терс таасир тийгизээрин билдиребиз.

Ошондой эле, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жѳнүндѳ» Мыйзамына жана Ѳкмѳттүн мыйзам долбоорлоо ишинин Регламентине ылайык ченемдик укуктук актылар Пландан тышкары да даярдалса болот.

Кѳрсѳтүлгѳн Регламентке ылайык Пландан тышкаркы министрликтер жана ведомстволор тарабынан даярдалган мыйзам долбоорлору Пландан тышкары майзам долбоорлору болуп саналат. Пландан тышкары майзам долбоорлору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин, Ѳкмѳттүн тапшырмалары, Жогорку Кенештин жолдомолору боюнча, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ѳз демилгеси менен же жүргүзүлгүн инвентаризациянын алкагында же эл аралык укук нормаларын имплементациялоо боюнча иштелип чыгат.

Пландан тышкары жүргѳн майзам долбоорлорунун мониторинги Жогорку Кенеште кабыл алышынын камсыз кылуу – мыйзам долбоорлорун иштеп чыккан министрликтер жана ведомстволор ишке ашырат.

Ошону менен бирге, Ѳкмѳттүн мыйзам долбоорлоо ишин талдоо жана Пландын акыркы жылдарда аткарылышы натыйжасыз болуп жатат. Ѳкмѳттүн мыйзам долбоорлоо ишмердиүлүгүнүн кѳпчүлүк бѳлүгү Пландан тышкаркы негизде жүргүзүлүп жаткандыгы билинди.

Буга байланыштуу, ошондой эле, Юстиция министлигинин 2015-жылдын 20-июлундагы коллегиясынын  токтомунун 2-пунктунун 2.1. пунктчасынын аткарууда 2012-жылдан 2015-жылга чейинки мезгилдердеги аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары демилгелеген пландан тышкаркы мыйзам долбоорлору боюнча салыштырмалуу талдоо жүргүзүлгөн.

Көрсөтүлгөн мезгилде аткаруу бийлигинин органдарынын пландалган мыйзам долборлоо иши – 20%, б. а. Ѳкмөткө демилгеленген ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорунун жалпы санынан бештен бир бөлүгүн түзөт.

 

ӨКМӨТТҮН ПЛАНДУУ ЖАНА ПЛАНДАН ТЫШКАРЫ ИШИНИН ЖЫЛДЫК АРАЛЫКТАГЫ САНДУУ КӨРСӨТКҮЧҮ


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдан 2015-жылга чейинки аралыктагы мыйзам долбоорлоо иши боюнча САЛЫШТЫРМА ТАЛДОО

 

Аралык

(жыл)

Планда иштеп чыгуу каралган мыйзам долбоорлордун саны

Планга киргизилген өзгөртүүлөрдүн саны

Өкмөттүн токтому менен жактырылган мыйзам долбоорлорунун саны

Планды аткаруу %

Пландан тышкаркы мыйзам долбоорлорунун саны

Которулган пункттардын саны

Күчү жоготулду деп таанылган пункттардын саны

1

2012 (Өкмөттүн 15.03.2012-ж. №177 токтому)

91

17 –

2011-жылдын Планынан которулду

26

51

78%

105

2

2013 (Өкмөттүн  24.01.2013-ж. №36 токтому)

50

12 –

2012-жылдын Планынан которулду

10

21

52,5%

68

3

2014 (Өкмөттүн  11.01.2014-ж. №21 токтому)

34

-

10

15

62,5%

100

4

2015 (Өкмөттүн   13.02.2015-ж. №37-б буйругу)

35

-

1

21

61%

134

 

2012-жылдан 2015-жылга чейинки аралыкта Өкмөт тарабынан 515 мыйзам долбоору демилгеленген, анын ичинен 108 пландуу жана 407 пландан тышкаркы мыйзам долбоорлору

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын укуктуу камсыздоо бөлүмүнүн башчысы М. Джаманкуловдун маалыматы боюнча (2015-ж. 27-ноябрындагы №.№8-47454 каты), 2015-жылы Өкмөт тарабынан (10.11.2015-ж. абалына карата) 138 мыйзам долбоору жактырылып, Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизилген, анын ичинен 15-жаӊы мыйзам, 72-өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдар, 51-эл аралык келишимдерге (ратификация, денонсация, кошулуу) байланышкан мыйзамдар.

Ошондой эле, окшош кырдаал 2014-жылы да болгондугу айтылат. 2014-жылга карата мыйзам долбоорлоо ишинин Планы 34 мыйзам долбоорун иштеп чыгууну караган. Натыйжада 9 пункт күчүн жоготту деп таанылды, 3 пункт боюнча аткаруу мөөнөтү которулду, б.а. Пландын 25 пункту аткаруу тийиш. Аткаруунун жыйынтыгы – 15 Өкмөттүн чечими. Ушул эле учурда, жалпысынан 2014-жылы Өкмөт тарабынан 148 мыйзам долбоору жактырылып, Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизилди, б.а. Пландан тышкаркы мыйзам долбоорлорунун саны пландаштырылган мыйзам долбоорлорунун санынан дээрлик 10 эсеге көптүк кылат.

Көптөгөн мыйзам долбоорору саясий багыттын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, ошондой эле, бир мыйзам долбоорунун алкагында ар тараптуу маселелерди камтуу керек болгондуктан туруктуу толуктап иштеп чыгууга муктаж. Мындан тышкары, мыйзам долбоорлору деталдуураак изилдөөгө жана узагыраак иштеп чыгууга муктаж болгон учурлар да бар. Ушинтип, Пландын кээбир пункттарын мөөнөтүндө аткаруу көйгөйлүү болуп жатат.