Home » Нотариат » Жеке нотариат ишин жургузуу укугуна лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү жөнүндө » Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдын стажировкадан ѳтүү программасы

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдын стажировкадан ѳтүү программасы

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министирлигинин

14 октябрь 2010 жылындагы

№ 142 буйругуна тиркеме.


  1. I.      Жалпы жоболор

 

1.       Бул программа жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү тартиби жөнүндө Жобого ылайык иштелип чыккан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 13 июль 2010 жылындагы №26 токтому менен бекитилген жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариалдык  кеңсесинде стажировкадан өткөрүү тартибин  жөнгө салат.

2.       Стажировкадан ѳтүүнүн максаты жаш адистерди окутуу.жана  жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга квалификациялык экзамен тапшыруу үчүн, нотариат ишинин практикалык көндүмдөрүн алуу(адаттандыруу), профессианалдык билимин нотариаттык  иш тармагында кѳтөрүү болуп саналат.

3.       Стажировканын жетекчиси жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдын (мындан ары – стажер) стажировка ѳтүү программассына корутунду түзѳт.

 

I I.     Стажировкадан ѳтүүнүн тартиби.

  1. Стажировкадан ѳтүүнүн мѳѳнѳтү алты ай.

 

  1. Стажировка үч этаптан ѳтѳт.
 

 

Стажировкадан  ѳтүүнүн күнү

Иш-чаранын ысымдыры
 

     1

 

1 этап-2 ай.

 

Нотариалдык конторанын уюштуруу иши жана мамлекеттик нотариустун  ички эмгек тартибинин эрежелери менен таанышуу. Нотариалдык кеңселерде иш-кагаздарын жүргүзүү мыйзамдарын  үйрөнүү, нотариалдык конторанын архивинин уюштуруу иши менен таанышуу, Кыргыз Республикасынын «Нотариат жѳнундѳ» Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын нотариустары тарабынан нотариалдык иш аракеттерди жасоонун тартиби жөнүндө Нускамасын ѳздѳштүрүү.

Нотариалдык аракеттердин айрым түрлөрүн жүргүзүүнүн эрежелерин, бүтүмдѳрдү күбѳлѳндүрүү боюнча  негизги эрежелерди үйрѳнүү, ошондой эле Кыймылсыз мүлк менен байланыштуу бүтүмдѳрдү күбѳлѳндүрүүнүн эрежелерин ѳздѳштүрүү.(турак үйдү, батирди  ээликтен ажыратуу келишими; кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу келишими; ѳтмө укук акысын төлөө жөнүндө макулдашуу, талапты беруу укугуна жол берүү жөнүндө (талап кылуу укугу),  күрөө кармоочунун талаптарын соттон тышкаркы тартипте канааттандыруу жөнүндө макулдашуу жана башка макулдашуулар).

 

 2 2 этап-3 ай.          Башка нотариалдык келишимдерди  жана макулдашууларды жүргүзүүнүн эрежелерин үйрѳнүү (шертпул , алименттерди төлөө, нике келишими  жөнүндө макулдашуулар жана башкалар).

Ошондой эле ишеним каттарды, керээздерди, документтерде коюлган колдордун аныктыгын, документтердин көчүрмөлөрүнүн жана алардан жазып алуулардын тууралыгын күбөлөндүрүүнү, документтердин экинчи түп нускасын берүүнү, ошондой эле башка калган нотариалдык аракеттерди күбѳлѳндүрүүнү үйрѳнүү.

 

3 3 этап-2 ай Нотариалдык аракеттерди жүргүзүүдѳ далилдүү  баш тартууну түзѳ билүү, ошондой эле нотариус тарабынан чет өлкөлүк укуктун нормаларын колдонуунун эрежелерин, фактыларды күбѳлѳндүрүүнүн эрежелерин үйрөнүү, (жарандын тирүү экендиги фактысы, жарандын белгилүү бир жерде жүргөндүгү фактысы жана башкалар).

 

Мурас укугунун суроолору менен таанышуу жана мураска арызын алуу эрежелерин үйрөнүү,  мыйзам (керээз)  боюнча мураска укук жөнүндө күбөлүктөрдү, менчик укугу жөнүндө күбөлүктѳрдү берүүнүн эрежелерин үйрѳнүү.

 

 

 

5. Стажировкадан өтүү процессинде стажердун жетекчиси стажировакадан ѳтүүнүн системдүүлүгүн, нотариат боюнча Мыйзамдарын толук үйрѳнгѳндүгүн, ошондой эле жеке нотариат ишин жүргүзүү үчүн кабыл алган маалыматарды туура колдонуусун текшерет.

6.   Стажировканын жыйынтыгы боюнча стажировканын жетекчиси программа боюнча кортунду түзѳт, ал жакта стажердун теоретикалык даярдыгынын дэңгээли туурасында маалыматтар, ошондой эле стажировканын жеке планын аткарлышынын сапаты жана программага тиркелүүчү сунуштар кѳрсѳтүлүшү тийиш.

                                                                  Форма №1

 

Стажировакадан өтүүнүн

ПРОГРАММАСЫ

Жеке нотариат ишин жүргүзүү  укугуна лицензия алууга талапкер,  стажер (аты-жѳнү)_______________________________________________ стажировкадан өтүүнүн программасы,____________________________________________мамлекттик нотариалдык которасында(нотариалдык аймак)

 

 

   №

 

Стажировкадан          ѳтүүнүн  күнү

 

Этап табы менен отчуу стажердун иши

 

Жетечинин колу жана мѳѳру

 

Стажердун теоретикалык жана тажрыйбалык даярдыгынын дэнгээлине стажировка жетекчисинин баасы, ошондой эле жеке планын аткаруу сапатына баасы, рекомендациялары.