Home » Нотариат » Жеке нотариалдык иш жүргүзүү лицензиясы жөнүндө » Квалификацяиылк сынак алуунун суроосунун тизмеси

Квалификацяиылк сынак алуунун суроосунун тизмеси

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жалпы принциптери.

2. Кыргыз Республикасынын Конституциясы боюнча Мамлекеттин түзүлүшү жана иши.

3. Кыргыз Республикасында жарандык.

4. Кыргыз Респубпикасынын Конституциясы боюнча адам укуктары жана эркиндиктери.

5. Кыргыз Республикасынын Конституциясы боюнча жарандын укуктары жана милдеттери.

6. Кыргыэ Республикасынын Конституциясы боюнча Преэидентти шай-лоо.

7. Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары.

8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши.

9. Кыргыэ Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыйгарым укуктары.

10. Мыйзам чыгаруу иши.

11. Аткаруу бийлиги. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү.

12. Кыргыз Республикасындагы соттор жана сот адилеттиги.

13. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу.

14. Кыргыз Республикасынын Конституциясын өзгөртүүнүн жана толуктоонун тартиби.

15. Мамлекеттик кызмат, мамлекеттик орган, мамлекеттик кызмат оруну жана мамлекеттик кызматчы деген түшүнүктөр.

16. Мамлекеттик кызматтын принциптери.

17. Мамлекеттик кызматчынын укуктук абалы. Укуктары жана милдеттери.

18. Мамлекеттик кызматчыларга мамлекеттик кызматта болгон мезгилге байланыштуу чектөөлөр.

19. Мамлекеттик кызмат адамдарына берилген кепилдиктер.

20. Мамлекеттик кызматты өтөө.

21. Мамлекеттик кызматты токтотуунун негиздери.

22. Мамлекеттик кызматтарды ээлөөнүн келишимдик түрү жөнүндө негизги жоболор.

23. Мамлекеттик кызматчылардын өмүрүн жана ден соолугун камсыздандыруунун тартиби жана шарттары.

24. Тартип ишин козгоонун негизи жана тартиби.

25. Тартип жазаларынын түрлөрү, тартип жазасын алып салуу.

26. Мамлекеттик кыэматчыларды аттестациядан өткөрүүнүн түшүнүгү жана максаты.

27. Аттестация өткөрүүнү уюштуруу.

28. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин негизги милдеттери.

29. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин иш-милдеттери.

30. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин укуктары.

31. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин башкаруу схемасы.

32. Нотариаттын ишин жөнгө салуучу ченемдик актылардын тизмеси (мыйзамдык жана мыйзам ченемдик актылар).

33. Мамлекеттик нотариаттын милдеттери.

34. Нотариалдык иштерди жүзөгө ашыруучу органдар жана кызмат адамдары.

35. Документтерди легалдаштыруу. Легалдаштыруунун түшүнүгү жана тартиби.

36. Жасалган нотариалдык аракеттердин сырын сактоо.

37. Мамлекеттик жана жеке нотариалдык кеңселерде жасалуучу нотариалдык аракеттер.

38. Нотариалдык аракеттер жасалуучу орду.

39. Нотариалдык аракеттер жасалуучу мөөнөттөрү.

40. Нотариалдык аракеттерди жасоо өтүнүчү менен кайрылган адамдын инсандыгын, граждандардын аракетке жөндөмдүүлүгүн жана коюлган колдун аныктыгын аныктоо.

41. Нотариалдык иштерди жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтар менен документтерди суратып алдыруу.

42. Нотариалдык иштерди жүзөгө ашыруу укугундагы чектөөлөр.

43. Ырастандырылып жаткан бүтүмдөрдүн жана күбөлөндүрүп жаткан документтердин тексттерине коюлуучу талаптар.

44. Нотариалдык иштерди каттоо.

45. Жоголгон документтин дубликатын берүү.

46. Нотариалдык реестрден көчүрмөлөр берүү.

47. Нотариалдык иштерди жүргүзүүдөн отказ кылуу.

48. Бүтүмдөрдү күбөлөндүрүүнүн жалпы шарты.

49. Нотариалдык тартипте күбөлөндүрүлүүчү бүтүмдөр жана аны сактабоонун кесепети.

50. 14 жашка чыга элек өспүрүмдөрдүн атынан бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү жана аны сактабоонун кесепети.

51. Он төрттөн он сегиз жашка чейинки курактагы өспүрүмдөрдүн атынан бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү жана аны сактабоонун кесепети.

52. Сот тарабынан жөндөмдүүлүгү чектелүү делинген жарандардын атынан бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү жана аны сактабоонун кесепети.

53. Сот тарабынан жөндөмсүз катары таанылган жарандардын атынан бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү жана аны сактабоонун кесепети.

54. Юридикалык жактардын атынан бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү жана аны сактабоонун кесепети.

55. Келишимди буэуу жөнүндө макулдашуунун нотариалдык күбөлөндүрүү тартиби.

56. Турак үй курууга өздүк менчик укугу жөнүндө бүтүмдөрдү күбөлөндүрүү.

57. Турак үй куруу жөнүндө келишимдин шартынын өэгөрүлүшү.

58. Турак үй куруу жөнүндө келишимди бузуунун тартиби.

59. Турак үйдү (үйдүн бөлүгүн) же квартираны ээликтен ажыратуу жөнүндө келишимди күбөлөндүрүү.

60. Турак үйдүн жана квартиранын укукту аныктоочу документтеринин тизмеси.

61. Кыймылсыз мүлктүн бөлүгүн ээликтен ажыратууда сатып алууга артыкчылык укугу.

62. Жалпы үлүштүк менчиктин катышучууларынын ортосундагы жалпы турак үйдү колдонуу келишиминин тартибин күбөлөндүрүү.

63. Айылдык калктуу конуштарда жайгашкан турак үйлөрдү (үйдүн бөлүгүн) ээликтен ажыратуу жөнүндө бүтүмдөрдү күбөлөндүрүүнүн шарты.

64. Чет өлкөлүк юридикалык жактарга жана жеке адамдарга турак жай фондунан турак үйлөрдү жана квартираларды сатууну күбөлөндүруү шарты.

65. Өмүр бою багуу шарты менен үйдү ээликтен ажыратуу жөнүндө келишимди күбөлөндүрүү шарты.

66. Өмүр бою багуу шарты менен үйдү ээликтен ажыратуу жөнүндө келишимди бузуунун кесепети.

67. Юридикалык жактарга тиешелүү кыймылсыз мүлктү зэликтен ажыратуу жөнүндө келишимди күбөлөндүрүү шарты.

68. Турак змес жайды ээликтен ажыратуу жөнүндө келишимди күбөлөндүрүү.

69. Ишкананы ээликтен ажыратуу жөнүндө келишимди күбөлөндүрүү.

70. Турак үйлөрдү жана квартираларды жарандардын менчигине берүү келишимин күбөлөндүрүү (менчиктештирүү).

71. Турак үйлөрдү жана квартираларды бекер берүү тартиби.

72. Мамлекеттик менчик болуп саналган кыймылсыз мүлктү менчиктештирүү жана мамлекеттен ажыратуу келишимин күбөлөндүрүү.

73. Турак үйдү (үйдүн бөлүгүн) жана квартираны белекке берүү келишимин күбөлөндүрүү.

74. Ишкана банкрот болгон учурда турак эмес жайды ээликтен ажыратуу келишимин күбөлөндүрүү.

75. Кыймылсыз мүлктү ижарага берүү келишимин күбөлөндүрүү.

76. Транспорт каражатын ижарага берүү келишимин күбөлөндүрүү.

77. Зайым келишимин күбөлөндүрүү.

78. Күрөө келишимин күбөлөндүрүү.

79. Турак жайды, автотранспортту күрөөгө коюу келишимин күбөлөндүрүүдө керек болгон документтердин тизмеси.

80. Ишканаларды, курулуштарды, имараттарды, курулмаларды жана башка түздөн түз жер менен байланышкан (ипотека) объектилерди күрөөгө коюу келишимин күбөлөндүрүү.

81. Күрөө келишимин күбөлөндүрүүгө тыюу салуу.

82. Кыймылсыз мүлктү ишенимдүү башкаруу келишимин күбөлөндүрүү.

83. Күрөөгө коюлган мүлктүн баасынан кредитордун талабын канааттандыруу жөнүндө келишимин күбөлөндүрүү.

84. Талап кылуу укугунун берилгендиги же карыздын өтүшү жөнүндө келишимин күбөлөндүрүү.

85. Жарандардын үлүштүк катышуусу менен курулган көп кабаттуу үйлөрдөгү квартираларды менчикке берүү жөнүндө келишимин күбөлөндүрүү.

86. Керээздерди күбөлөндүрүү.

87. Мурас калтыруучунун ордуна керээзге кол койгонго укугу жок адамдар.

88. Жашыруун керээзди күбөлөндүрүү.

89. Керээзди каттоо.

90. Керээзди жокко чыгаруу жана өзгөртүү.

91. Ишеним каттарды күбөлөндүрүү (нотариалдык ишеним каттардын түрлөрү).

93. Нотариат күбөлөндүргөндөргө теңештирилген ишеним каттарды кызмат адамдарынын күбөлөндүрүшү.

94. Автомашинаны айдоого ишеним каттарды күбөлөндүрүү өзгөчөлүгү.

95. Пенсияга ишеним каттарды күбөлөндүрүү.

96. Дипломатиялык өкүлчүлүккө тиешелүү транспорт каражаттарын айдоого ишеним каттарды күбөлөндүрүү.

97. Бир нече көрсөтүлген адамдардын (ишеничтүү) атынан бир нече көрсөтүлгөн адамдарга (ишенген); сабаты жок адамдардын атынан, ошондой эле оорунун айынан же башка себептер менен кол кое албаган; сокурлардын, дүлөйлөрдүн атынан, нотариалдык контораларда иш кагаздарын алып баруудагы тилди билбеген адамдын атынан ишеним каттарды күбөлөндүрүү өзгөчөлүгү.

98. Ишеним катты ишенимди өткөрүп берүү түрүндө күбөлөндүрүү.

99. Мураска калтырылган мүлктү кайтарууга чара көрүү.

100. Мураска калтырылган мүлктү тизмелөө жана сактоого өткөрүү же камкорчуну дайындоо (нотариустун мураска калтырылган мүлктү тиэмелөө жөнүндө акты жана сактоого өткөрүү жөнүндө токтому).

101. Ачылган мурас жөнүндө мураскорлорго кабарлоо.

102. Мүлктү сактоого берүүнүн тартиби (акча суммалары, баалуу металдар, орден жана медалдар, баалуу кол жазмалар, адабий эмгектер жана тарыхый жана илимий маанидеги каттар, үй жаныбарлары).

103. Мурастоо укугу жөнүндө күбөлук берүү тартиби.

104. Мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктү берүү мөөнөтү.

105. Мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктү мурасты чындыгында кабыл алган мураскорлорго берүү.

106. Мурасты кабыл алуу мөөнөтүн өткөрүп жиберген мураскорлордон арыз кабыл алуу.

107. Мурас калтыруучу менем туугандык жайы боюнча далил бербеген мураскордон арыэ кабыл алуу.

108. Мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктү мыйзам боюнча берүү шарттары.

109. Керээз боюнча мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктү берүү шарттары.

110. Мыйзам боюнча мураска ээ болууга керектүү документтердин тизмеси.

111. Керээз боюнча мураска ээ болууга керектүү документтердин тизмеси.

112. Кыймылсыз мүлктү мурастоодо керектүү документтердин тизмеси (турак үй, квартира же ишкана).

113. Мураска ээ болуу күбөлүгүнүн формасы жана аны толтуруунун тартиби.

114. Жашы жете элек, акыл-эси соо эмес жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдарга мураска ээ болуу күбөлүгүн берүүнүн тартиби.

115. Менчиктөө ишин каттоо тартиби.

116. Жубайлардын жалпы мүлкүндөгү үлүштү менчиктөө укугу жөнүндө күбөлүк берүү.

117. Турак үйдүн үлүшүн, транспорт каражаттарын мекчиктөө укугу жөнүндө күбөлүк берүүдө керектүү документтер тизмеси.

118. Жубайлардын бири дүйнөдөн кайткан учурда күбөлүк берүү.

119. Жубайлардын биргелешкен арызы боюнча күбөлүк берүү.

120. Мүлктү ээликтен ажыратууга тыюу салуу жана тыюу салууну алып коюу.

121. Тыюу салуу жана камоону каттоо.

122. Тыюу салуу жана камоону алып салуу.

123. Документтердин көчүрмөлөрүнүн жана алардан жазылып алынгандардын тууралыгын күбөлөндүрүү.

124. Көчүрмөлөрдөн көчүрүлгөн документтердин көчүрмөсүнүн тууралыгын күбөлөндүрүү.

125. Документке коюлган колдун аныктыгын күбөлөндүрүү.

126. Бир тилден башка тилге которулган котормонун тууралыгын күбөлөндүрүү.

127. Күбөлөндүрүүгө тыюу салынган документтердин көчүрмөсү.

128. Жарандардын тирүү экендигин күбөлөндүрүү.

129. Жарандардын белгилүү бир жерде жүргөндүгүн күбөлөндүрүү.

130. Жарандарды фото сүрөттөгү адам менен окшоштугун күбөлөндүрү.

131. Документтер сунуш кылынган убактыны күбөлөндүрүү.

132. Жеке жана юридикалык жактардын арыздарын берүү.

133. Акчалай суммаларды жана баалуу кагаздарды депозитке кабыл алуу.

134. Баалуу кагаздарды депозитке сакталуу мөөнөтү.

135. Аткаруу талабын жазуу.

136. Аткаруу талабын жазуунун шарттары.

137. Нотариалдык күбөлөндүрүлгөн бүтүмдөр менен арызды өндүрүү.

138. Векселдердин протесттерин жасоо.

139. Чектерди төлөөгө сунуш кылуу.

140. Чектердин төлөнбөй калышын күбөлөндүрүү.

141. Документтерди сактоого кабыл алуу.

142. Деңиз протесттерин жасоо.

143. Далилдерди камсыз кылуу.

144. Далилдерди камсыз кылуучу учур.

145. Далилдерди камсыз кылуунун тартиби.

146. Далилдерди камсыз кылуу боюнча убакытын жана ордун билдирүү.

147. Процессуалдык документтерди толтуруунун тартиби, күбөлөрдү суракка алуу, жазылган жана заттык далилдерди карап чыгуу, экспертиза дайындоо.

148. Чет өлкөлүк укуктун ченемдерин колдонуу.

149. Мураска калтырылган мүлктү сактоо жана мурастоо укугу жөнүндө күбөлүк берүү.

150. Чет өлкөдө түзүлгөн документтерди нотариустун кабыл алышы.

151. Нотариустун башка мамлекеттердин юстиция органдары менен өз ара мамилеси.

152. Башка мамлекеттердин органдарында иштерди жүргүзүү үчүн талап кылынган далилдерди камсыз кылуу.

153. Эл аралык келишим.

154. Укугун коргоо берүү.

155. Менчик укугу.

156. Бүтүмдүн түрү.

157. Ишеним кат.

158. Бүтүм тараптарынын укуктары жана милдеттери.

159. Мурас боюнча теңчилик принциби.

160. Мурас укугу.

161. Мамлекетке мурастын өтүшү.

162. Керээз.

163. Мурас иши боюнча компетенциясы.

164. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн же консулдук мекеменин мурас иши боюнча компетенциялары.

165. Мурасты кайтаруу боюнча чара.

166. Жалпы жоболор.

167. Нотариалдык реестр.

168. Документтерди жазып-каттоо жана сактоо.

169. Мамлекеттик алымдын түшүнүгү.

170. Мамлекеттик алымдын түрү.

171. Мамлекеттик алымдын ставкасы.

172. Мамлекеттик алым боюнча жеңилдиктөр.

173. Мамлекеттик алымды төлөөнүн жана кайтаруунун тартиби.

174. Нотариалдык конторадан тышкары жүргүзүлгөн нотариалдык иштер үчүн алынуучу мамлекеттик алымдын өлчөмү.

175. Чет мамлекеттик валюта менен байланышкан бүтүмдөргө мамлекеттик алымды алуу.

176. Мураскорлук укугу тууралуу күбөлүктөрдү бергени үчүн мамлекеттик алымдын өлчөмү.

177. Эгерде бир нече мураскору болгон учурда мамлекеттик алымды алуу.

170. Жашы жете элек мураскорлору болгон учурда мамлекеттик алымды алуу.

179. Мураска берилүүчү мулктүн бөлүгүнөн мамлекеттик алымды алуу.

180. Кайрадан алынган күбөлүккө мамлекеттик алымды алуу.

181. Минималдык жана максималдык суммадан мамлекеттик алымды эсептеп чыгаруу.

182. Алмашуу келишимин күбөлөндүрүү үчүн мамлекеттик алымды алуу.

183. Турак үйдү, квартираны жана башка имараттарды, курулуштарды, предмети кыймылсыз мүлктү ажыратуу болгон келишимдерди күбөлөндүрүүдө алынган мампекеттик алымдын өлчөмү.

184. Турак үйдү, квартираны жана башка имараттарды белекке берүү келишимин күбөлөндүрүүдө алынган мамлекеттик алымдын өлчөмү.

185. Ишеним катты күбөлөндүрүүдө алынган мамлекеттик алымдын өлчөмү.

186. Коюлган колдун аныктыгын күбөлөндүрүүдө алынган мамлекеттик алымдын өлчөмү.

187. Күбөлөндүрүүдө алынган мамлекеттик алымдын өлчөмү:

- коомдук жана кооперативдик уюмдардын, уюм түзүү боюнча демилгелүү топтун чогулуштарынын протоколуна;

- аукциондордун, ар кайсы лотореялардын тираждык комиссияларынын протоколун күбөлөндүрүүдө.

188. Жарандык мыйэамдардын түшүнүгү.

189. Жарандык мыйзамдардын убакытта колдонулушу.

190. Жарандык укук объектилеринин түрлөрү, кыймылсыз жана кыймылдуу буюмдар.

191. Кыймылсыз мүлктү мамлекеттик каттоо.

192. Кыймылсыз мүлктү мамлекеттик каттоо органдары.

193. Каттоодон өтө турган кыймылсыз мүлккө болгон укук жана чек.

194. Кыймылсыз мүлккө болгон укукту каттоонун тартиби.

195. Жаран (адам) деген түшүнүк.

196. Бөлүнгүс жана татаал буюмдардын түшүнүгү.

197. Жарандардын укукка жөндөмдүүлүгүнүн түшүнүгү жана укукка жөндөмдүүлүгүнүн мазмуну.

198. Жарандын аты.

199. Жарандын жашаган жери.

200. Жарандын аракетке жөндөмдүүлүгү.

201. Аракетке жөндөмдүүлүктөн ажыратууга жана чектөөгө жол берилбестик.

202. 14 жаштан 18 жашка чейинки жашы жете электердин аракетке жөндөмдүүлүгү.

203. Жашы жете элек баланы аракетке толук жөндөмдүү деп жарыялоо (эмансипация).

204. 14 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн аракетке жөндөмдүүлүгү.

205. Жарандын аракетке жөндөмсүэ деп таанылышы, жарандын аракетке жөндөмдүүлүгүн чектөө.

206. Камкордукка алуунун жана көзөмөлдүк кылуунун түшүнүгү. Камкордукка алуу жана көзөмөлдүк кылуу органдары.

207. Камкордукка алынган адамдын мүлкүн тескөө.

208. Камкордуктагы адамдын мүлкүн ишеним менен башкаруу.

209. Ишке жөндөмдүү жаранга патранаждык.

210. Жаранды дайынсыз жоголду деп табуу. Жаранды дайынсыз жоголду деп табуунун натыйжасы.

211. Жаранды өлдү деп жарыялоо. Өлдү деп жарыяланган жаран өзү келгенден кийинки абал.

212. Юридикалык жактын түшүнүгү. Юридикалык жактын укукка жөндөмдүүлүгү.

213. Юридикалык жактын түэүлүшү жана уюштуруу документтери. Юридикалык жактын органдары.

214. Юридикалык жакты кайра түзүү. Юридикалык жактарды кайра түзүүдө укуктун өтүүсү.

215. Юридикалык жакты каттоонун жана кайра каттоонун тартиби.

216. Юридикалык жакты жоюунун тартиби.

217. Юридикалык жактын банкрот болушу.

218. Кредиторлордун талаптарын канааттандыруу.

219. Юридикалык жактын банкрот болушу тууралуу иш козгоонун натыйжалары.

220. Юридикалык жактын банкрот (кудуретсиэ) деп таануунун натыйжалары.

221. Жоопкерчилиги чектелген коом жөнүндө түшүнүк.

222. Акционердик коом жөнүндө түшүнүк.

223. Туунду жана көз каранды коомдор жөнүндө түшүнүк.

224. Өндүрүштүк кооперативдер жөнүндө түшүнүк.

225. Мамлекеттик жана коммуналдык ишканалар.

226. Коммерциялык эмес уюмдардын түшүнүгү жана түрлөрү.

227. Бүтүмдөрдүн түшүнүгү жана түрлөрү.

228. Бүтүмдүн формалары. Нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн бүтүмдөр.

229. Бүтүмдөрдүн мамлекеттик катталышы.

230. Бүтүмдүн нотариалдык формасын жана аны каттоо жөнүндөгү талаптарды сактабагандыктын кесепеттери.

231. Ишеним кат. Ишеним каттын мөөнөтү.

232. Ишемимди өткөрүп берүү.

233. Ишеним каттын токтотулушу.

234. Нотариуста күбөлөндүрүлгөн ишеним каттар.

235.Доонун эскиришинин түшүнүгү. Доонун эскиришинин мөөнөтү.

236. Менчик укугунун түшүнүгү жана мазмуну. Менчик укугунун субъекттери.

237. Чарба жүргүзүү укугунун жана оперативдүү башкаруу укугунун түшүнүгү.

238. Мамлекеттик менчик укугу.

239. Коммуналдык менчик укугу.

240. Кыймылсыз бөтөн мүлктү чектелген түрдө пайдалануу укугу (сервитут).

241. Менчик укугуна ээ болуунун негиздери.

242. Жаңыдан түзүлгөн кыймылсыз мүлккө менчик укугунун пайда болушу.

243. Ээлик кылуунун эскиргендиги.

244. Жалпы менчиктин келип чыгышынын түшүнүгү жана негиздери.

245. Үлүштүн менчик укугунда үлүштү аныктоо.

246. Жалпы үлүштүк менчиктеги турак үйдүн же башка курулуштун үстүнө, жанына куруунун же өзгөртүп куруунун натыйжалары.

247. Үлүштүк менчикте турган мүлккө ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө.

248. Жалпы менчик укугундагы үлүштү сатып алууда артыкчылык кылуу.

249. Үлүштүк менчиктеги мүлктү бөлүштүрүү жана андан үлүштү бөлүп алуу.

250. Биргелешкен менчиктеги мүлккө ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө.

251. Биргелешкен менчиктеги мүлктү бөлүштүрүү жана андан үлүштү бөлүп алуу.

252. Жалпы мүлктөгү үлүштү өндүрүп алууну талап кылуу.

253. Жубайлардын жалпы менчиги.

254. Дыйкан (фермердик) чарбанын менчиги.

255. Дыйкан (фермердик) чарбанын мучөлөрүнүн менчиги.

256. Дыйкан (фермердик) чарбанын мүлкүн бөлүү.

257. Чарбалык шериктештик же кооператив түрүндө түзүлгөн дыйкан (фермердик) чарбанын менчиги.

258. Менчик укугун токтотуунун негиздери.

259. Менчик укугун коргоонун негиэги ыкмалары.

260. Милдеттенме түшүнүгү.

261. Милдеттенменин пайда болушунун негиздери.

262. Милдеттенмени аткаруунун ыкмалары.

263. Карызды депозитке коюу менен милдеттенмени аткаруу.

264. Кредитордун укуктарынын башка жакка өтүшүнүн негиздери.

265. Кредитордун талап кылууну башка жакка берүүсүнүн шарттары жана формасы.

266. Милдеттенмеде жактардын өэгөрүшү. Карыздын которулушу.

267. Милдеттенмени камсыздоонун ыкмалары.

268. Кепилдик келишими.

269. Банк гарантиясынын түшүнүгү.

270. Насыянын түшүнүгү.

271. Күрөө түшүнүгү жана анын пайда болуу себептери.

272. Күрөөнүн түрлөрү.

273. Күрөөгө коюлган мүлккө менчик укугу.

274. Күрөө жөнүндө келишиминин мазмуну.

275. Күрөө жөнүндө келишиминин формасы.

276. Күрөөнүн предмети.

277. Кайсы укук күрөөнүн предмети боло албайт.

278. Кийинки күрөө.

279. Күрөөгө коюлган мүлктүү күтүү жана анын сакталышы.

280. Күрөө предметин пайдалануу жана аны тескөө.

281. Күрөө алуучунун күрөө предметине карата укуктарын коргошу.

282. Күрөөгө коюлган мүлккө карата аны өндүрүп алуунун негиздери.

283. Күрөөгө коюлган мүлккө карата өндүрүп алуунун тартиби.

284. Ипотека.

285. Күрөөгө коюлган мүлктү сатуу.

286. Милдеттенменин мөөнөтүнөн мурда аткарылышы.

287. Күрөөнүн токтотулушу.

288. Күрөөнүн сакталышы.

289. Ломбарддагы буюмдардын күрөөсү.

290. Ишкананы күрөөгө коюу.

291. Укуктардын күрөөсү.

292. Жүгүртүүдөгү товарлардын күрөөсү.

293. Кармап калуу.

294. Милдеттенмелердин токтотулушуна негиздер.

295. Өтмө укук акысын төлөө.

296. Келишим түшүнүгү.

297. Келишим эркиндиги.

298. Алдын ала келишим.

299. Келишимдеги баа.

300. Келишимдин формасы.

301. Келишимдин өзгөртүлүшүнө жана бузулушуна негиздер.

302. Келишимди өзгөртүүнүн жана бузуунун тартиби.

303. Келишимдин бузулушунун жана өзгөртүлүшүнүн натыйжасы.

304. Соода-сатык жөнүндө жалпы жоболор.

305. Соода-сатык келишиминин формасы.

306. Ишкананы сатуу келишими.

307. Ишкананын сатуу келишиминин формасы жана аны мамлекеттик каттоо.

308. Алмашуу келишими.

309. Тартуулоо келишими.

310. Тартуулоо келишиминин формасы.

311. Тартуулоого тыюу салуу.

312. Тартуулоону чектөө.

313. Тартуулоону алып салуу.

314. Тартуулоо убада кылынганда ал укук мураска өтүшү.

315. Өмүр бою багуу келишими.

316. Өмүр бою багууну камсыз кылуу үчүн берилген мүлктү оолактатуу жана пайдалануу.

317. Өмүр бою багууну токтотуу.

318. Өмүрлүк рента келишими.

319. Рента алуучунун талабы боюнча өмүрлүк рента келишимин бузуу.

320. Мүлктүк жалдоо келишими (арендалоо).

321. Мүлктүк жалдоо келишиминии формасы.

322. Жалданган мүлктү тескөө. Жалданган мүлктү кошумча жалдоо жана кайра жалдоо.

323. Экипажы бар транспорт каражатын арендалоо келишими.

324. Экипажы бар транспорт каражатын арендалоо келишиминин формасы.

325. Экипажы жок транспорт каражатын арендалоо келишими.

326. Имаратты же курулушту арендалоо келишими.

327. Имаратты же курулушту арендалоо келишиминин формасы жана аны мамлекеттик каттоо.

328. Жер участогунда турган имаратты же курулушту арендалоодо жер участкасына укук.

329. Турак-жайды жалдоо келишими.

330. Заем келишими.

331. Заем келишиминин формасы.

332. Заем келишими боюнча проценттер.

333. Кредит келишими.

334. Кредит келишиминин формасы.

335. Чек менен эсептешүүнүн жалпы жоболору.

336. Чекти төлөөдөн баш тартууну күбөлөндүрүү.

337. Чектин төлөнбөгөндүгү жөнүндө билдирүү.

338. Чектин төлөнбөгөндүгүнүн натыйжасы.

339. Мүлктү ишенимдүү башкаруу келишими.

340. Мүлктү ишенимдүү башкаруу келишиминин формасы.

341. Күрөөгө коюлган мүлктү ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүү.

342. Мүлктү ишенимдүү башкаруу келишимин токтотуу.

343. Мурастоо түшүнүгү.

344. Мурастоонун негиздери.

345. Мурастын курамы.

346. Жалпы биргелешкен менчик болуп саналган мүлктү мурастоо.

347. Дыйкан чарбасынын жер участогуна менчик укугун мурастоо.

348. Мурасты ачуу.

349. Мурасты ачуунун орду.

350. Мураскорлор.

351. Татыксыз мураскорлорду мурастан четтетүү.

352. Керээз боюнча мурастоонун жалпы жоболору.

353. Шарт коюлган керээз.

354. Экинчи мураскорлорду дайындоо.

355. Керээз кылынбай калган мүлктүн бөлүгүн мурастоо.

356. Керээздин түрү жөнүндө жалпы эрежелер.

357. Нотариалдык ырасталган кереез.

358. Жашыруун керээз.

359. Нотариустук ырастамага теңештирилген керээздер.

360. Керээзди жокко чыгаруу жана өэгөртүү.

361. Керээздин жашыруундуулугу.

362. Керээзди чечмелөө.

363. Керээздин жараксыздыгы.

364. Керээзди аткаруу.

365. Керээздик баш тартуу.

366. Милдеттерди жүктөө.

367. Мыйзам боюнча мурастоонун жалпы жоболору.

368. Мураскорлордун кезеги.

369. Өкүлчүлүк укугу боюнча мурас алуу.

370. Мурас калтыруучунун ишке жарамсыз багуусундагылар.

371. Мурастагы милдеттүү үлүшкө карата укуктуулук.

372. Мурастоодогу жубайдын укуктары.

373. Үйдү жасалгалаган жана үйдө колдонулган нерселерди мурастоо.

374. Мыйзам боюнча мурастоодо мурасты коргоо жана аны башкаруу.

375. Мураска ээ болуу жалпы жоболору.

376. Мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктү берүү.

377. Мурасты кабыл алуу мөөнөтүн өткөрүп жиберүүнүн натыйыжалары.

378. Мурастан баш тартуу укугу.

379. Мурастан баш тартуу укугуна чек коюу.

380. Керээздик баш тартууну алуудан баш тартуу укугу.

381. Мурасты бөлүштүрүү.

382. Жок болгон мураскорлордун укуктары.

383. Ишкананы мурастоо.

384. Мураска кирген мүлккө карата айрым мураскорлордун артыкчылыктуу укугу.

385. Мурастык үлүштөрдү арттыруу.

386. Мурастын эсебинен төлөнүүчү чыгымдар.

387. Мурас калтыруунун кредиторлорго карыздарын өндүрүү.

388. Ээсиз-ээликсиз мүлк.

389. Чет өлкөлүк элемент тарабынан татаалдашкан эл аралык жана жеке укуктук нормаларын граждандык-укуктук мамилелерге карата колдонуу.

390. Бүтүмдүн түрү.

391. Ишеним кат.

392. Мурастоо боюнча мамилелер.

393. Керээз түзүүгө жана жокко чыгарууга карата жөндөмдүүлүгү, ошондой эле керээздин жана аны жокко чыгаруунун түрү.

394. Кыймылсыз мүлктү жана мамлекеттик реестрге киргизилүүгө тийиш болгон мүлктү мурастоо.

395. Күрөөнү каттоодон өткөрүүнүн максаты жана мамилеси.

396. Күрөөнү каттоо конторасынын милдети.

397. Каттоодон өткөн күрөөнүн түшүнүгү.

398. Каттоодон өткөн күрөө банкрот болгон учурда күчүн сактап калабы?

399. Күрөөнү каттоонун тартиби.

400. Бирдиктүү мамлекеттик реестрге кирүү.

401. Бирдиктүү мамлекеттик реестрден көчүрмө тартиби.

402. Жарандык абалдын актылары жөнүндө жалпы түшүнүк.

403. Жарандык абалдын актыларын каттоону жүргүзүүчү органдар.

404. Жарандык абалдын актыларынын түрлөрү.

405. Жарандык абалдын актыларынын жазуусуна өзгөртүү, оңдоо жана толуктоо киргизүүнүн негизи.

406. Жубайлардын укуктары менен милдеттеринин жаралуу убагы.

407. Жубайлардын биргелешкен жалпы мүлкү.

408. Жубайлардын биргелешкен жалпы мүлкүн тескөөсү.

409. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүргөндө үлүштөрүн аныктоо.

410. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү.

411. Никенин токтотулушу.

412. Жубайы тирүү кезинде нике бузуу.

413. Никени бузуунун тартиби.

414. Жубайлардын макулдашуусу менен жарандык абалдын актыларын жазуу органдарында никени бузуу.

415. Жубайлардын бирөөнүн арызы менен жарандык абалдын актыларын жазуу органдарында никени бузуу.

416. Ажырашууда никенин токтотулгандыгынын убактысы.

417. Нике бузулгандан кийин жубайлардын фамилияларын сактап калуулары же өзгөртүүлөрү.

418. Никени жараксыз деп табуунун тартиби.

419. ЖАА органдарында аталыкты аныктоо.

420. Баланы (кызды) асырап алуу жана аны жазып-каттоо.

421. Баланы (кызды) асырап алууну жокко чыгарылышы.

422. Атты жана атасынын атын өзгөртүүнүн тартиби.

423. Жарандык абалдын жоголгон акт жазууларын калыбына келтирүү.

Квалификациялык сынак алуунун суроосуна

КОШУМЧА ТИЗМЕ

1. Ишканаларды арендалоо.

2. Ишкананы арендалоо келишиминин формасы жана аны мамлекеттик катто.

3. Арендаланган ишкананын мүлкүн пайдалануу.

4. Финансы арендасы (лизинг).

5. Акысыз пайдалануу (ссуда).

6. Подряд жөнүндө жалпы жоболор. Турмуш-тиричилик подряды. Курулуш подряды.

7. Ташуу жөнүндө жалпы жоболор. Ташуунун түрлөрү.

8. Транспорт экспедициясы.

9. Товардык жана коммерциялык кредит.

10. Акчаны талап кылуу укугун берүү менен финансылоо.

11. Эсептешүүлөр. Накталай акчасыз эсептешүү формасы.

12. Төлөм тапшырмалары менен эсептешүү.

13. Аккредитив боюнча эсептешүүлөр.

14. Инкассо боюнча эсептешүүлөр.

15. Чек менен эсептешүүлөр.

16. Тапшырма келишим жөнүндө жалпы жоболор.

17. Башканын кызыкчылыгында тапшырмасыз аракеттенүү. Башканын кызыкчылыгында бүтүм түзүү.

18. Комиссия келишими.

19. Агенттөө. Агенттик келишим.

20. Комплекстүү ээлик кылуу ишкердик лицензиясы жөнүндө келишим (франчайзинг).

21. Камсыздандыруу жөнүндө жалпы жобо. Камсыздандыруу келишиминин формасы.

22. Жөнөкөй шериктештик келишими. Шериктердин жалпы мүлкү.

23. Жалпы милдеттенмелер боюнча шериктердин жоопкерчилиги.

24. Оюндарды жана мөрөйлөрдү өткөрүү жөнүндө жалпы жоболор.

25. Зыян келтирүү үчүн жоопкерчиликтин жалпы негиздери.

26. Мүлктүк зыяндын ордун толтуруунун ыкмалары.

27. Интеллектуалдык менчиктин объектилери.

28. Интеллектуалдык менчиктин объектилерине мүлктүк эмес жана мүлктүк жеке укуктар.

29. Интеллектуалдык менчиктин объектилерине өзгөчө укук.

30. Лицензиялык келишим.

31. Интеллектуалдык иштин натыйжаларын түзүү жана пайдалануу жөнүндө келишим.

32. Өзгөчө укук жана менчик укугу. Интеллектуалдык менчиктин объектилерине өзгөчө укуктун колдонулуш мөөнөтү.

33. Автордук укук. Автордук укуктун объектилери.

34. Автордук укуктун объектилеринин түрлөрү.

35. Чыгарманын автору. Автордуктун презумпциясы.

36. Чыгарманы пайдалануу укугун тескөө.

37. Автордук укуктун аймагында колдонулушу. Автордук укуктун колдонулуш мөөнөтү.

38. Автордук келишим. Автордук келишимдин шарттары. Автордук келишимдин түрү.

39. Нотариустардын профессионалдык этикасынын тартиби.

40. Мамлекеттик кызматчысынын этикасы.

Квалификациялык сынак алуунун суроосунун тизмеси жана ага кошумча суроолор “Эркинтоо” гезитине 2006-жылдын 14-февралында № 11 жарыяланган