Home » Министирлик жөнүндө » Министрликтин символикасы

Министрликтин символикасы

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин туусу жана эн белгиси

Кыргыз Республикасынын туусунун жана эн белгисинин сүрөттөлүшү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 30-майындагы № 203 токтому менен (Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 1-июлундагы № 109 токтомунун редакциясында) бекитилген.

 

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин туусу эки тараптуу кездеме энинен, каскактан, кийгизме учтан жана жиптен турат. Туунун кездеме эни тик бурчтуу көрүнүштө, ал көк түстөгү жибек кездемеден жасалат. Четинен үч тарапан алтын түстүү жибек чачысы менен көктөлгөн. Кездеме энинин бет жагында жана артында, борборунда Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин эн белгиси түшүрүлгөн. Туунун кийгизме учу дат баспай турган болоттон жасалган, анын борборунда адамзаттын байыркы символдорунун бири – коопсуздукту жана коргоону түшүндүргөн беш кырдуу жылдыз менен жарым ай түшүрүлгөн. Туунун жиби ийрилген алтын түстөгү жибек жиптерден даярдалып, эки тарабы чачылуу келет.

 

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин эн белгиси көк түстө алкакталган ак тегеректен турат да, анын ортосунда канаттарын жайган бүркүттүн сүрөтү түшүрүлгөн. Бүркүттүн канаты анын жети куш талынан турат да, алар Манастын жети осуятын символдоштурат. Бүркүттүн алды тарабына акыйкаттыктын белгиси болуп эсептелген тараза менен бирге калкандын гербдерди кооздоо салтына ылайык  сүрөттөлүшү жана улуттук орнаменттин элементи түшүрүлгөн.

Сүрөттөлүш улуттук орнаменттин 180 даражага айланта жайылган элементтери жана «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ» жана «ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ» деген сөздөр менен тегерекке алынган. «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ» деген сөздөр тегеректин жогорку жаасы боюнча, «ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ» деген сөздөр үстүнөн горизанталь боюнча жайгашкан. Мында «Министрлиги» деген сөз борбордун ортосуна теңдештириле түшүрүлгөн «Юстиция» деген сөздүн алдында турат.

Тегеректин четтери боюнча алкактай кеткен улуттук орнаменттин элементтери улуттун тарыхынын жана маданиятынын өсүү динамикасын билдирет, кыргыз элинин байлыгын жана байыркылыгын далилдеп турат.

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин эн белгисинде эки түс – көк  жана  ак  колдонулуп, алар кыргыз элинде эң ыйык түстөр болуп эсептелет.

Ак түс тазалыкты, чынчылдыкты, чындыкты, ал эми көк – акыйкаттыкты, акылмандыкты жана адам укуктарынын жогорку баалуулугун билдирет.

Туу

Эн белги