Home » Апостилдештирүү » Ишти жөнгө салган укуктук актылар » “Салыктык эмес төлөмдөр” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

“Салыктык эмес төлөмдөр” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

Бишкек шаары

1994-жылдын 14-апрели № 1480-XII

 

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

1994-жылдын 14-апрелиндеги № 1481-XII

токтому менен колдонууга киргизилген)

 

(2004-жылдын 5-январындагы № 3,

2006-жылдын 27-январындагы № 28,

2008-жылдын 17-октябрындагы № 231,

2009-жылдын 26-майындагы № 168,

2009-жылдын 27-июлундагы № 253,

2009-жылдын 15-октябрындагы № 275,

2009-жылдын 22-октябрындагы № 284,

2011-жылдын 11-мартындагы № 4,

2011-жылдын 30-майындагы № 33,

2011-жылдын 16-июнундагы № 48

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

 

I бөлүм. Жалпы жоболор

II бөлүм. Жыйымдар

III бөлүм. Төлөмдөр

IV бөлүм. Кирешелер

V бөлүм. Санкциялар

VI бөлүм. Салыктык эмес төлөмдөрдү эсепке алуунун тартиби

VII бөлүм. Төлөөчүлөрдүн милдеттери жана жоопкерчилиги

VIII бөлүм. Жыйымдарды жана башка төлөмдөрдү өндүрүп алууга контроль

 

Бул Мыйзам салыктык эмес төлөмдөрдүн түшүнүгүн жана тизмесин аныктайт, ыктыярдуу салым жана мажбурлап өндүрүп алуу үчүн мыйзамдуу негиз түзөт.

 

I бөлүм

Жалпы жоболор

 

1-статья.

Салыктык эмес төлөмдөрдү белгилөө жана алып салуу, өлчөмдөрдү жана мөөнөттөрү, бюджетке чегерүүнүн тартиби, ошондой эле аларды төлөөчүлөргө жеңилдиктерди берүү ушул Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши жана мамлекеттик бийликтин башка органдары тарабынан жүзөгө ашырылат.

 

2-статья.

Жыйым, төлөм, киреше жана санкция түрүндө бюджетке келип түшүүчү салыктык эмес төлөмдөр Мыйзам тарабынан аныкталат.

Жыйым – бул мамлекеттик органдар көрсөткөн кызмат үчүн мамлекет тарабынан белгиленгенге милдеттүү, бир жолку мүнөздөгү акчалай салым. Жыйымдын өлчөмү көрсөтүлгөн кызматтын наркына ылайык келет.

Төлөм – бул мамлекеттик милдеттерди аткаргандыгы үчүн мамлекеттик органдардын көрсөткөн кызматынан пайдалануучу юридикалык жактар жана кишилер мезгил-мезгили менен төлөй турган акчалай салым.

Киреше – Мыйзам боюнча менчик ээси мамлекет болуп саналган мүлктүн толук наркы өлчөмүндө же акчалай каражат түрүндө киргизиле турган же өндүрүлө турган мамлекет тарабынан белгиленген чегерүүлөр.

Санкциялар – бул тартип бузуучуларга карата колдонула турган мүлктүк жактан таасир көрсөтүүнүн Мыйзамда каралган чаралары.

 

II бөлүм

Жыйымдар

 

3-статья. Атайын продукцияны берүү жана алмаштыруу, экзамендерди кабыл алуу жана автомототранспортту техникалык кароону жүргүзүү үчүн алынуучу жыйымдар

Автотранспорттук каражаттарды, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулар курамын каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан атайын продукцияны берүү жана алмаштыруу, экзамендерди кабыл алуу жана автомототранспортту техникалык кароону жүргүзүү үчүн алынуучу жыйымдар республикалык бюджеттин кирешесине которулууга тийиш.

Жыйымдардын өлчөмдөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

 

4-статья. Жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоодогу жыйым

Каттоо үчүн жыйым жалпыга маалымдоо каражаттарын каттагандыгы жөнүндө өзүнө берилген күбөлүк үчүн аны уюштуруучу тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө төлөнөт.

Каттооүчүн жыйымды төлөөнүн тартибин жана мөөнөтүн Кыргыз Республика Өкмөтү белгилейт. Жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо үчүн жыйымдардын суммасы жалпыга маалымдоо каражаттары катталган жер боюнча бюджетке чегерилет.

 

5-статья. Коомдук уюмдардын уставдык документтерин каттагандык үчүн жыйым

Жыйымды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана өлчөмдө уставдык документтерин каттаткандыгы үчүн коомдук бирикмелер төлөйт. Өндүрүлүп алынган жыйымдардын суммасы коомдук бирикмелер катталган жер боюнча бюджетке чегерилет.

 

6-статья. Өнөр жайында иш жүргүзүүнүн коопсуздугу чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан алынуучу жыйымдар

Бул суммалар Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тоо кен-техникалык көзөмөл органдарынын контролу астындагы кооптуу өнөр жай өндүрүштөрүнө (объектилерине) жана жумуштарына байланыштуу иш-аракеттин түрлөрүнө лицензия бергендик үчүн юридикалык жактардан жана кишилерден өндүрүлөт. Жыйымдарды төлөөнүн өлчөмүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары белгилейт.

Лицензияларды бергендик үчүн жыйымдар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине чегерилет.

 

7-статья. Адиске баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүү укугуна күбөлүк бергендик үчүн жыйым

Баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүү укугуна адиске күбөлүк бергендик үчүн жыйым адис күбөлүктү алганын ырастаган документтерди берген күнү белгиленген беш эсе эсептешүү көрсөткүчү өлчөмүндө төлөнөт.

Жыйымды төлөөнүн тартиби жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүү укугуна ээ кылчу күбөлүк адиске берилгендик үчүн жыйым Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине чегерилет.

 

8-статья. Баалуу кагаздар боюнча профессионалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия бергендик үчүн жыйым

Жыйым баалуу кагаздарды чыгаруу боюнча профессионалдык далдачылык ишти, баалуу кагаздар боюнча комиссиялык, коммерциялык жана башка түрдөгү иш-аракетти жүзөгө ашыруучу юридикалык жактар тарабынан лицензия алынганын ырастаган документтер берилген күнү белгиленген он эсе эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмүндө төлөнөт. Лицензиянын аракетин андан кийинки жылдарында ар жылкы акы баалуу кагаздар менен операциялардын жүгүртүлүшүнүн наркынын 0,1 процент өлчөмүндө белгиленет.

Жыйымды төлөөнүн тартиби жана мөөнөттөрү, андан кийинки төлөмдөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Баалуу кагаздар боюнча профессиналдык иш жүргүзүү укугуна лицензия бергендик үчүн жыйым жана андан кийинки ар жылкы төлөм Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине чегерилет.

 

9-статья. Банктык операцияларды жасоого лицензияларды бергендик үчүн жыйым

Жыйым банктарга жана башка кредиттик мекемелерге банктык операциялар менен иш жүргүзүү укугуна лицензияларды бергендик үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген өлчөмдө Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан өндүрүлөт.

Жыйымды төлөөнүн тартибин жана мөөнөтүн Кыргыз Республикасынын улуттук банкы аныктайт.

Банктык операцияларды жасоого лицензияларды бергендик үчүн жыйым Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине чегерилет.

 

10-статья. Чет өлкөлүк фирмалардын, банктардын жана уюмдардын өкүлчүлүктөрүн ачууга уруксат бергендик үчүн жыйым

Жыйымдар Кыргыз Республикасында өз өкүлчүлүктөрүн ачууга уруксат алганга чейин Кыргыз Республикасында өкүлчүлүктөрүн ачууга таламдаш болгон чет өлкөлүк фирмалар, банктар жана уюмдар тарабынан төлөнөт.

Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк фирмалардын, банктардын жана уюмдардын өкүлчүлүктөрүн ачууга уруксат бергендик үчүн жыйым АКШнын 700 доллары өлчөмүндө төлөнөт.

Жыйымдарды алуу Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык токтолушу же чектелиши мүмкүн.

Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк фирмалардын, банктардын жана уюмдардын өкүлчүлүктөрүн ачууга уруксат бергендиги үчүн алынган жыйымдардын суммасы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине чегерилет.

 

11-статья. Камсыздандыруу ишин жүзөгө ашырууга лицензияларды бергендик үчүн жыйым

Камсыздандыруу ишин жүзөгө ашырууга лицензияларды бергендик үчүн жыйым камсыздандыруу уюмдары тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө киргизилет.

Лицензияларды бергендик үчүн акы төлөөнүн тартиби жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Лицензияларды бергендик үчүн камсыздандыруу уюмдарынан түшкөн суммалар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине чегерилет.

 

12-статья. Кыргыз Республика Өкмөтүнүн чечимдери менен белгиленген жыйымдар, ошондой эле бир жолку кайрымдуулук

Юридикалык жактар жана кишилер боорукердик максаттарга мамлекеттик кирешесине ыктыярдуу түрдө мүлктүк салымдарды (кайрымдуулук) бере алышат. Кыргыз Республикасынын зарыл болгон учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугу менен белгилүү максаттарга жыйымдарды белгилөөгө акылуу.

 

12-1-статья. Калктуу конуштардын аймактарынан таштандыларды алып чыгууга жыйым

1. Жыйымдын төлөөчүлөрү юридикалык жана жеке жактар (курулуштардын ээлери) болот.

2. Жыйым ставкасынын өлчөмү алардын аткаруучу-тескөөчү органдарынын сунушу боюнча айылдык округдардын кеңештеринин, поселкалык жана шаардык кеңештердин чечимдери боюнча бекитип берилген аянтка жана ишканада иштегендердин санына (юридикалык жактар үчүн), курулуштун өлчөмүнө, үйдүн тургундарынын санына (жеке адамдар үчүн) жараша, бирок эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн ашык эмес өлчөмдө аныкталат жана тиешелүү жергиликтүү бюджетке өтүп жаткан жылдын 1-апрелине чейин төлөнөт.

12-2-статья. Автотранспортту парковкалоо үчүн жыйым

1. Жыйымдын төлөөчүлөрү ушул максаттар үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруучу-тескөөчү органдары тарабынан атайын жабдылган же бөлүнгөн жерлерге автомашиналарды парковкалоону ишке ашыруучу юридикалык жана жеке жактар болуп саналат.

Жыйым айдоочулардын белгиленген үлгүдөгү квитанцияларды сатып алуусу жолу менен жүргүзүлөт.

2. Жыйымдын ставкасы алардын аткаруучу-тескөөчү органдарынын сунушу боюнча айылдык округдардын кеңештеринин, поселкалык жана шаардык кеңештердин чечимдери боюнча орундун жайлуулук деңгээлине жана токтотуу узактыгына жараша, бирок эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн 10 пайыздан ашпаган өлчөмдө райондук, шаардык кеңештин чечими менен белгиленет.

3. Жыйымды тиешелүү жергиликтүү бюджетке төлөө ай сайын отчеттук мезгилден кийинки айдын 20сына чейин жүргүзүлөт.

 

12-3-статья. Апостиль коюу үчүн жыйымдар

1. Кыргыз Республикасынан чыккан расмий документтерге ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан апостиль коюлгандыгы үчүн жыйым алынат.

2. Жыйымдын өлчөмү, алуу тартиби жана төлөө мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

3. Апостиль коюу үчүн жыйымдардын суммасы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине чегерилет.

 

12-3-берене. Этил спиртин жана алкоголдуу продукцияларды өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти жүргүзүү үчүн жыйымдар (акчалай салымдар)

Этил спиртин жана алкоголдуу продукцияларды өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти жүргүзүү үчүн жыйымдарды (акчалай салымдарды) этил спиртин жана алкоголдуу продукцияларды өндүрүү жана жүгүртүү боюнча иш жүргүзгөн субъекттер этил спиртин жана алкоголдуу продукцияларды өндүрүүгө жана жүгүртүүгө тиешелүү лицензияларды алгандан кийин төлөшөт.

Жыйымдын (акчалай төлөмдүн) өлчөмүн, аны жыйноонун тартибин жана төлөөнүн мөөнөтүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

Этил спиртин жана алкоголдуу продукцияларды өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти жүргүзүү үчүн жыйымдар (акчалай салымдар) Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин эсебине киргизилет.

 

III бөлүм

Төлөмдөр

 

13-статья. Мамлекеттик каттоо жана лицензияларды бергендик үчүн акы

Мамлекеттик каттоо үчүн акы өздөрүнүн уюштуруу-укуктук формаларына карабастан юридикалык жактар тарабынан төмөндөгүдөй өлчөмдө киргизилет:

- иш-аракети (Уставды, Жобону) катталгандык үчүн – документтерди берген күнү белгиленген эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмүндө;

- Уставды (Жобону) кайра каттагандык үчүн – документтерди берген күнү белгиленген эсептешүү көрсөткүчүнүн 50 процент өлчөмүндө.

Каттоо жана кайра каттоо үчүн акы төлөөчүнүн катталган жери боюнча бюджеттин кирешесине келип түшөт; анын төлөнүшүнүн тууралыгы үчүн жоопкерчилик төлөөчүлөргө жүктөлөт.

Лицензия бергендик үчүн акы менчигинин формасына карабастан бардык чарбалык субъектилер тарабынан, лицензиялоого таандык болгон ээлик кылуучулук иш-аракетин жүргүзүүнү каалаган граждандар тарабынан төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө киргизилет:

- юридикалык жактардан лицензияны алуу жөнүндө документтерди берген күнү белгиленген он эсе эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмүндө;

- юридикалык жакты түзбөгөн граждандардан лицензия алуу жөнүндө документтерди берген күнү белгиленген беш эсе эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмүндө.

Лицензия үчүн акы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине келип түшөт.

 

14-статья. Атайын мектептерде жана атайын келиптик-техникалык окуу жайларында тарбиялануучуларды күткөндүк үчүн акы

Атайын мектептерде жана атайын кесиптик-техникалык окуу жайларда балдарды күткөндүк үчүн акы балдары атайын мектептерге жана атайын кесиптик-техникалык окуу жайларга кирген кишилер (ата-энелер) тарабынан төлөнөт.

Бул окуу жайларда балдарын күткөн үчүн ата-энелердин төлөм акыларынын чек өлчөмдөрү, аны төлөөнүн тартиби жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Атайын мектептерде жана атайын кесиптик-техникалык окуу жайларда балдарын күткөн үчүн ата-энелеринен келип түшкөн суммалар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин кирешесине чегерилет.

 

15-статья. Мектеп-интернаттарда балдарды күткөндүк үчүн акы

Жалпы типтеги жалпы билим берүүчү мектеп-интернаттарда, ошондой эле адистештирилген жалпы билим берүүчү мектеп-интернаттарга балдарын күткөн үчүн акы балдары ушул интернаттык мекемелерге өткөн кишилерден алынат.

Жогоруда айтылган окуу жайларында балдарын күткөн үчүн акынын өлчөмү, тартиби жана төлөө мөөнөттөрү Кыргыз Республика Билим берүү министрлиги жана Финансы министрлиги менен макулдашууга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Интернаттык мекемелерде балдарын күткөн үчүн алынган каражаттар интернаттык мекеме финансыланган бюджеттин кирешесине чегерилет.

 

16-статья. Кара жана түстүү металлдардын сыныгы жана таштандылары үчүн бюджетке төлөмдөр

Кара жана түстүү металлдардын сыныгынын жана таштандыларынын наркынын суммасын бюджеттин кирешесине төлөөчүлөр өздөрү тапшыра турган металл сыныктарын даярдоону, ылгоону жана жөнөтүүнү жүзөгө ашыруучу юридикалык жактар болуп саналат.

Бюджет менен эсептешүүлөр төмөндөгүлөр үчүн жүргүзүлөт:

- адистештирилген уюмдардын күчтөрү менен чогултулган түстүү металлдардын ээсиз сыныктары жана таштандылары, ошондой эле даярдоо уюмдары керек-жарак кооперациясына тапшырган ээсиз сыныктар үчүн;

- мамлекеттик бюджетте турган мекемелерден жана уюмдардан (анын ичинде Кыргыз Республика коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин аскердик бөлүктөрүнөн) ылгоо үчүн базаларга (аянттарга) жана цехтерге жеткирилген кара жана түстүү металлдардын сыныктары жана таштандылары, конфискацияланган, ээсиз мүлктүн жана мурастоо укугу боюнча мамлекетке өткөн мүлктүн жана кенчтин составында салык органдары тапшырган кенчтер үчүн. Тийиштүү сумманы бюджетке которуу ай сайын жүргүзүлөт.

Кара жана түстүү металлдардын сыныктарынын жана таштандыларынын наркынын суммасы металл сыныктарын тапшырган мекемелер, уюмдар кимге баш ийгендигине жараша бюджеттердин кирешелерине чегерүүлөргө тийиш.

 

17-статья. Тамгалоо төлөмү

Тамгалоо төлөмү ички өндүрүштөгү, ошондой эле республикага сатып өткөрүү үчүн алынып келинүүчү кымбат баалуу металлдардан жана асыл таштардан жасалган зергер, тиричилик буюмдарына белги коюу, текшерүү жана эн салуу, тамгалоо эн издерин техникалык экспертизалоо, кымбат баалуу металл кошулган буюмдарды жана материалдарды экспертизалоо жана башка лабораториялык иштер үчүн алынат.

Тамгалоо көзөмөлүн жүргүзүү тартиби, ошондой эле тамгалоо төлөмүнүн өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Акынын суммасы Кыргыз Республикасында республикалык бюджетинин кирешесине чегерилет.

 

18-статья. Майда ээнбаштык үчүн камалган адамдар аткарган жумуштар үчүн ишканалардан жана уюмдардан келип түшкөн каражаттар

Майда ээнбаштык үчүн камалган адамдар аткарган жумуштар үчүн ишканалар, мекемелер жана уюмдар тарабынан чегерилген суммалар бюджеттин кирешесине киргизилет. Аларды күтүүнүн жана тамактандыруунун наркы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши белгилеген тартипте жана өлчөмдө аныкталат.

Бул адамдар аткарган жумуштар үчүн ишканалар жана уюмдардан келип түшкөн каражаттар жергиликтүү бюджеттердин кирешелерине чегерилет.

Мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдарынын чечими боюнча жогоруда көрсөтүлгөн чыгымдар камалгандарды жана милицияны күтүүгө толугу менен чыгымдалат.

 

19-статья. Мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн алынчу ижаралык акы

Мамлекеттик же муниципалдык менчик болуп саналган мүлктү ижарага берүүдөн ижаралык акы бул мүлктү пайдалангандык үчүн ижарага алгандар тарабынан ижара жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык түзүлгөн келишимде каралган тартипте жана шартта төлөнөт.

Мамлекеттик менчикке таандык мүлктү ижарага берген учурда, ижара акысы төмөнкүдөй бөлүштүрүлөт:

- 30 пайызы республикалык бюджетке чегерилет;

- 70 пайызы мамлекеттик органдар жана уюмдар тарабынан мамлекеттик администрациялык имараттарды (жайларды) кармоого жана оңдоого пайдаланылат.

Административдик-аймактык түзүлүштөрдүн муниципалдык менчигине таандык мүлктү ижарага алганда ижаралык акы тийиштүү бюджеттерге чегерилет.

 

19-1-статья. Лотереялык ишмердикти жүзөгө ашыруу укугу үчүн төлөм

Лотереялык ишмердикти жүзөгө ашыруу укугу үчүн төлөмдүн өлчөмү, тартиби жана төгүү мөөнөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

Лотереялык ишмердикти жүзөгө ашыруу укугу үчүн түшкөн сумма өткөрүлүүчү лотереянын түрүнө жана лотереяны уюштуруучунун мамлекеттик каттоодон өткөн жерине жараша Кыргыз Республикасынын республикалык же жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүнө которулат.

 

IV бөлүм

Кирешелер

 

20-статья. Мурастоо укугу боюнча мамлекетке өткөн мүлктү, конфискацияланган ээсиз мүлктү жана кенчтерди сатуудан түшкөн кирешелер

Соттордун же атайын укук (полномочие) берилген башка мамлекеттик органдардын өкүмдөрүнүн, аныктамаларынын жана токтомдорунун негизинде конфискацияланган мүлктөр, белгиленген тартипте ээсиз деп табылган мүлктөр, мурастоо укугу боюнча мамлекетке өткөн мүлктөр, мамлекетке өткөрүлүп берилген кенчтер Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте өткөрүп берилүүгө же сатылууга тийиш.

Ар кандай түрдөгү жана абалдагы кымбат баалуу металлдар, чийки жана иштетилген түрдөгү кымбат баалуу жана жарым кымбат баалуу таштар, табигый бермет, ушул металлдардан жана таштардан жасалган зергердик жана тиричилик буюмдары Кыргыз Республикасынын Кымбат баалуу металлдар жана асыл таштар мамлекеттик фондуна өткөрүлүп берилет.

Тарыхый, илимий, көркөмдүк же башка маданий баалуулугу бар, диний сыйындуу буюмдары, китепкана штампы бар китептер, товардык түрүн жоготкон, бирок пайдаланууга жарактуу китептер, балдар темасындагы открыткалар, дары-дармек каражаттары, балдардын тамагы экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин тийиштүү уюмдарга жана мекемелерге акысыз өткөрүлүп берилет.

Жогоруда көрсөтүлгөн мүлктөрдү сатуудан түшкөн каражаттар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин жана мүлктүн дайындалышынын түрүнө жараша жергиликтүү бюджеттин кирешелерине чегерилет.

 

21-статья. Таркатылбаган почталык жөнөтмөлөрдү Кыргыз Республикасынын почталык байланыш органдары саткандан түшкөн кирешелер

Кыргыз Республикасынын почталык байланышынын таркатылбаган почталык жөнөтмөлөрдү сактоону, сатууну жүзөгө ашыруучу органдары аларды сатуудан түшкөн суммаларды жана кабыл алган күндөн тартып алты айдын ичинде жөнөтүүчү кайра талап кылбаган катталган почталык жөнөтмөлөрдү Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин кирешесине чегеришет.

 

22-статья. Темир жол, суу, аба жана автомобиль транспортунда кайра талап кылынбаган жүктөрдү сатуудан түшкөн кирешелер

Ташыганда бузулуп, же жоголуп кете турган, жөнөткөн жак, эгер жеткирилген станциясында алуучусу жок болсо, аны эмне кылыш керектигин билдирбеген – ээсине жетпей мамлекеттик темир жолдордо, пароходдордо, аба транспорт жана автокире ишканаларында калып калган жүктөрдү, ошондой эле темир жолдор, пароход, аба транспорт жана автокире ишканалары өз маалында талап кылбаган документсиз жүктөрдү, граждандардын буюм-тайымын сатып жиберүүгө жол берилет.

Аларды сатуудан түшкөн каражаттар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин кирешесине чегерилет.

 

23-статья. Кыргыз Республика Коргоо министрлигинин мекемелеринен жана уюмдарынан түшкөн кирешелер

Кыргыз Республика Коргоо министрлигинин органдары ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын муктаждыгы үчүн табелдик эмес, ашык жана өздөрүнө керексиз мүлктү акы үчүн беришет.

Мүлктөрдү сатуудан түшкөн каражаттар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин кирешесине чегерилет.

 

24-статья. Кыргыз Республика Финансы министрлигине караштуу Кымбат баалуу металлдар жана таштар башкармасына ломбарддардан белгиленген мөөнөттө кайра талап кылынбаган буюмдарды тапшыруудан түшкөн кирешелер

(КР 2009-жылдын 15-октябрындагы № 275 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

 

25-статья. Чет өлкөлүк мекемелерден, фирмалардан жана алардын өкүлдөрүнөн белек катары граждандардын ээлигине түшкөн буюмдарды сатуудан алынган кирешелер

Өздөрү кызматтык милдеттерин аткарууда ишкердик карым-катнаштарды жүзөгө ашыруучу же илим, маданият, искусство, спорт жана д.у.с. жагынан кандайдыр бир башка кесиптик милдеттерди аткаруучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын кызмат адамдарынын ээлигине чет өлкөлүк (эл аралык) уюмдардын, мекемелердин, фирмалардын жана алардын өкүлдөрүнүн белектери катары түшкөн кымбат баалуу буюмдарын сатуудан алынган сумма мамлекеттин кирешесине айландырылууга тийиш.

Мамлекеттин кирешесине айландырылууга тийиш болгон кымбат баалуу белектерге наркы мыйзамда белгиленген элүү эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмдөрүнөн жогору болгон буюмдар таандык.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын кызмат адамдарынын ээлигине белек катары берилген кымбат баалуу металлдардан жана асыл таштардан жасалган, ушул статьянын биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн буюмдар Кыргыз Республикасынын Кымбат баалуу металлдар жана асыл таштар мамлекеттик фондуна өткөрүлүп берилүүгө тийиш.

Белектерди сатуудан түшкөн каражаттар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин кирешесине чегерилет.

Кымбат баалуу белектерди мамлекеттин кирешесине өткөрүп берүүдө же кечиктирүүдө күнөөлүү адамдар колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык жооп тартышат.

 

26-статья. Кылмыштуу аракеттерден жапа тарткан граждандарды дарылоого чыгымдалган каражаттардын ордун толтуруу

Кылмыштуу аракеттерден жапа тарткан граждандарды дарылоого каражаттар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен Кыргыз Республика Өкмөтү белгилеген тартипте бөлүнүп берилет.

Мында мамлекет тарткан чыгымдар колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык күнөлүү адамдардан сот тартибинде бюджетке өндүрүлүп алынат.

 

27-статья. Бюджеттик мекемелердин депозиттик эсептеринде турган каражаттар

Бюджеттик мекемелердин депозиттик эсептеринде турган кайра талап кылынбаган депозиттик суммалар доо эскилигинин мөөнөтү өткөндөн кийин бул депозиттик суммалар эсебинде турган мекеме же уюм кайсы бюджетте тургандыгына жараша тийиштүү бюджетинин кирешесине чегерилет.

Жогоруда көрсөтүлгөн суммаларды төлөөнүн тартиби жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

 

28-статья. Кыргыз Республика Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондусунан кирешелер

Кыргыз Республика Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондусунан кирешелердин суммасын эсептөөнүн жана төлөөнүн тартибин Кыргыз Республика Өкмөтү белгилейт.

 

29-статья. Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарынын чыгымдарынан кирешелеринин ашып кетиши

Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарынын сметалары боюнча чыгымдарынан кирешелеринин ашып кетишинин суммасы, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары менен бул суммаларды башкача багыттоо белгиленбесе, алар тарабынан тийиштүү бюджеттердин кирешесине киргизилет.

Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарынын тизмесин, аларды төлөөнүн тартибин жана мөөнөтүн Кыргыз Республика Өкмөтү аныктайт.

 

V бөлүм

Санкциялар

 

30-статья. Түзөтүү жумуштарынын инспекциясынын кирешелери

Өзүнүн укукка каршы аракеттери менен мамлекетке же айрым граждандарга материалдык зыян келтирген граждандардын эмгек акысынын бир бөлүгүн сот тартибинде кармоодон ушул каражаттар келип түшөт.

Келип түшкөн каражаттардын бүткүл суммасы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине чегерилет.

 

31-статья. Материалдык байлыктарды уурдап жок кылууда жана өз пайдасына жумшоодо күнөөлү адамдардан өндүрүлүүчү суммалар

Материалдык байлыктарды уурдагандыгы жана өз пайдасына пайдалангандыгы үчүн күнөөлүү адамдардан сот тартибинде зыян келтирилген күнү ошол жерде күчүндө турган баалар боюнча алардын наркы өндүрүлүп алынат.

Мамлекеттик же муниципалдык менчик болуп саналган материалдык байлыктарды уурдап жок кылууда жана өз пайдасына жумшоодо күнөөлүү адамдардан кармалган суммалар республикалык же жергиликтүү бюджеттин кирешесине чегерилет.

 

32-статья. Стандарттардан жана техникалык шарттардан чегинүү менен жасалуучу продукцияны чыгаргандыгы жана саткандыгы үчүн суммалардын келип түшүшү

Уюштуруу-укуктук формаларына карабастан ишканалар, мекемелер жана уюмдар, ошондой эле граждандар стандарттардан жана техникалык шарттардан чегинүү менен жасалуучу продукцияны чыгаргандыгы жана саткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте жана мөөнөттө штраф төлөйт.

Суммаларды которуу Кыргыз Республика Өкмөтү белгилеген тартипке ылайык Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине жүргүзүлөт.

 

33-статья. Бааларды колдонуу тартибин бузгандык үчүн санкциялар

Баанын мамлекеттик тартибин бузууга жол берген чарбакер субъекттерге (чет өлкөлүк инвестициялуу ишканаларды кошо алганда) карата тиешелүү санкциялар колдонулат.

Баа чектөө жана аны көзөмөлдөө органдарынын чечими боюнча баанын мамлекеттик тартибин бузуудан түшкөн сумма сөзсүз түрдө тартылып алынат, ошондой эле аталган тартипти бузгандар эки эселенген өлчөмдө, эгер тартип экинчи жолу да бузулса, үч эселенген өлчөмдө айып (штраф) тартышат.

Финансылык санкцияларды төлөөнүн тартиби жана мөөнөтү Кыргыз Республика Өкмөтү тарабынан белгиленет.

 

34-статья. Административдик штрафтар жана башка санкциялар

Административдик штрафтар жана башка санкциялар юридикалык жактар жана кишилер тарабынан алар укук тартибин бузууга жол берген учурларда жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте төлөнөт.

Административдик штрафтардын жана башка санкциялардын суммалары республикалык бюджетке же, эгер бул мыйзамдарда же нормативдик актыда каралса, башка деңгээлдеги бюджетке чегерилет. Административдик штрафтарды жана башка санкцияларды өндүрүп алуу үчүн контроль штраф салуу же санкцияларды колдонуу жөнүндө чечим кабыл алган органдар тарабынан жүзөгө ашырылат.

Штраф салуу же санкцияны колдонуу жөнүндө чечимди кабыл алгандан кийин салык органдары аларды ишканалардан, мекемелерден, уюмдардан талашсыз тартипте, ал эми граждандардан сот тартибинде тийиштүү бюджеттерге өндүрүп алууну жүргүзүшөт.

 

VI бөлүм

Салыктык эмес төлөмдөрдү эсепке алуунун тартиби

 

Ушул Мыйзамдын 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24-статьяларында көрсөтүлгөн салыктык эмес төлөмдөрдү бюджетке төлөө боюнча ишканалардын чыгымдары продукциянын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) өздүк наркына киргизилет.

Санкциялар түрүндө (32, 33, 34-статьялар) бюджетке киргизилген суммалар ишкананын карамагында калган пайданын (кирешенин азайтылышына таандык кылынат.

Адамдык жактар бюджетке салыктык эмес төлөмдөрдү өз каражаттарынын эсебинен төлөшөт.

 

VII бөлүм

Төлөөчүлөрдүн милдеттери жана жоопкерчилиги

 

Төлөөчүлөр салыктык эмес төлөмдөрдү өз убагында жана толук өлчөмдө төлөөгө милдеттүү. Тартип бузган учурларда алар күчүндө турган мыйзамдарга ылайык жооп тартышат.

 

VIII бөлүм

Жыйымдарды жана башка төлөмдөрдү өндүрүп алууга контроль

 

Салыктык эмес төлөмдөрдү бюджетке туура жана өз убагында төлөшүнө контролду Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык салык органдары жүзөгө ашырышат.

 

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев