Home » Нотариат » Нотариалдык ишти жөнгө салган укук актылары » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиясы жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиясы жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын

Убактылуу Өкмөтүнүн

2010-жылдын 13-июлундагы

№ 126 токтомуна

1-тиркеме

 

I. Жалпы жоболор

II. Квалификациялык комиссиянын ишин уюштуруу

III. Квалификациялык экзаменге киргизүү тартиби

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо “Нотариат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиясынын (мындан ары Квалификациялык комиссия) иштөө тартибин регламенттештирет.

2. Квалификациялык комиссия Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдында беш адамдан түзүлөт, ага Квалификациялык комиссиянын катчысы жана Жеке нотариустар коомдук бирикмесинин өкүлү кирет. Квалификациялык комиссиянын курамы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

 

II. Квалификациялык комиссиянын ишин уюштуруу

 

3. Квалификациялык комиссиянын жыйыны зарылдыгына жараша – анын төрагасы тарабынан чакырылат жана эгерде ага анын мүчөлөрүнүн теңинен кем эмеси катышса, мыйзамдуу болуп саналат.

4. Квалификациялык экзамен жылына эки жолудан кем эмес өткөрүлөт. Квалификациялык экзамен өткөрүлө турган күндү жана убакытты Квалификациялык комиссиянын төрагасы аныктайт. Эгерде талапкерлерден арыздар келип түшпөсө, квалификациялык экзамен өткөрүлбөйт.

Квалификациялык комиссиянын бардык маселелер боюнча чечимдери анын жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

5. Квалификациялык комиссия экзамен кабыл алуу үчүн өз ишине кеңеш берүүчү добуш укугу менен адистерди тартууга укуктуу.

6. Экзамендик суроолордун тизмесин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги бекитет.

Талапкер аталган тизме менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде жана юстициянын облустук башкармалыктарында тааныша алат.

Квалификациялык комиссиянын чечими Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

7. Квалификациялык экзамендин жыйынтыгы жөнүндө Квалификациялык комиссиянын чечими добуш берилгенден жана протоколго Квалификациялык комиссиянын бардык мүчөлөрү кол койгондон кийин жарыя кылынат.

Квалификациялык комиссиянын чечими Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

8. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алуу тартиби жөнүндө түшүндүрмөнү Квалификациялык комиссиянын катчысы берет.

 

III. Квалификациялык экзаменге киргизүү тартиби

 

9. Квалификациялык экзамен тапшырууга “Нотариат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 4-беренесинде коюлган талаптарга ылайык келген адамдар киргизилет.

10. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адам (мындан ары – талапкер) квалификациялык экзамен тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министринин атына жазган арызы менен жашаган жери же туруктуу иштеген жери боюнча юстициянын аймактык органына кайрылууга тийиш.

Арызга төмөнкү документтер тиркелет:

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (акыркы иштеген жери же нотариат тарабынан күбөлөндүрүлгөн);

- талаптагыдай толтурулган жана сүрөтү чапталып, колу коюлган кадрлардын эсебин алуу боюнча өздүк баракчасы;

- өмүр баяны;

- жогорку юридикалык билими жөнүндө дипломдун көчүрмөсү (нотариат тарабынан күбөлөндүрүлгөн);

- паспортунун көчүрмөсү;

- стажировкадан өткөндүгү жөнүндө келишимдин көчүрмөсү;

- стажировкадан өткөндүгүнүн жыйынтыгы жөнүндө корутунду.

11. Документтер кабыл алынгандан кийин юстициянын тиешелүү аймактык органы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат борборуна талапкердин соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматтарды алуу үчүн суроо-талап жиберет, анын натыйжасы талапкер тарабынан сунушталган документтерге тиркелет.

12. Талапкердин документтери юстициянын аймактык органы тарабынан өздүк иш катары түзүлөт жана он күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жиберилет.

13. Квалификациялык комиссия зарыл учурда талапкерге карата кошумча документтерди жана мамлекеттик башка органдардан материалдарды сурап алууга укуктуу.

Квалификациялык комиссия талапкердин документтерин кароонун жыйынтыгы боюнча аны квалификациялык экзамен тапшырууга киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат. Квалификациялык комиссиянын катчысы Квалификациялык комиссия чечим кабыл алынган күндөн тартып 10 күндөн кечиктирбестен талапкерге кабыл алынган чечим жөнүндө жазуу жүзүндө билдирет.