Home » Мамлекеттик сатып алуулар » Ишти жөнгө салган укук актылары » Электрондук мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн эрежелери жөнүндө Жобо

Электрондук мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн эрежелери жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын

Финансы министрлигинин

2015-жылдын 14-октябрындагы

N 175-б буйругу менен

бекитилди

  

Электрондук мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн эрежелери жөнүндө

ЖОБО

I. Жалпы жоболор

1. Электрондук форматтагы мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү жөнүндө бул жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасында электрондук форматта мамлекеттик сатып алуулар тартибин аныктайт.

2. Электрондук форматта мамлекеттик сатып алуулар мамлекеттик сатып алуулардын электрондук системасын колдонуу менен товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн колдонулат.

II. Сатып алуулар боюнча ишти башкаруу

3. Сатып алуучу уюм электрондук форматта мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамы (мындан ары – мыйзам), ушул Жобо, электрондук форматта мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү үчүн мамлекеттик сатып алуулар боюнча Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген формалар жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

4. Сатып алуучу уюм мамлекеттик муктаждыктар үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматта сатып алууну жүргүзүүдө Мыйзамга ылайык натыйжалуулук, айкындуулук, акыйкаттык, үнөмдүүлүк жана атаандаштык принциптерин камсыздайт.

5. Электрондук форматта мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү үчүн сатып алуучу уюм төмөндөгүлөргө ээ болууга тийиш:

- сатып алууну башкаруунун уюштуруучу тутумуна жана бул тутумдун иш регламентине. Сатып алуу бөлүмүнүн жоктугунда сатып алууну ишке ашыруу өзүлөрүнүн бир бөлүмүнө же болбосо, сатып алуулар боюнча адистин сертификаты бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерине жана сатып алуучу уюмдун жумушкерлерине жүктөлөт. Штаттык саны аз болгон учурда сатып алуучу уюм товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн конкурстук комиссия түзүп, сатып алуу бөлүмүнүн милдеттерин ошол комиссияга жүктөйт;

- электрондук форматта мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү үчүн даярдалган кадрлар;

- мамлекеттик сатып алуулардын электрондук системасы менен иштөө үчүн программалык-аппараттык каражаттар.

III. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматта мамлекеттик сатып алууларды уюштуруу жана жүргүзүү

6. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматта мамлекеттик сатып алууларды уюштуруу жана жүргүзүү Веб-порталда төмөндөгү жол-жоболорду аткарууну карайт:

1) Сатып алуучу уюмдарды жана берүүчүлөрдү (подрядчыларды) каттоо;

2) Мамлекеттик сатып алуулардын жылдык планын түзүү жана жарыялоо;

3) Конкурстук документацияны түзүү, ошондой эле конкурстук комиссия курамын түзүү жана бекитүү;

4) Конкурстук комиссия тарабынан конкурстук документацияны бекитүү жана электрондук сатып алууларды жүргүзүү жөнүндө кулактандырууну жарыялоо;

5) Сатып алуучу уюмдун конкурстук комиссиянын жоболорун берүүчүлөргө (подрядчыларга) түшүндүрүшү;

6) Берүүчүлөрдүн (подрядчылылар) конкурстук табыштаманы түзүшү;

7) Берүүчүлөрдүн (подрядчылылар) конкурстук табыштаманы тапшыруусу;

8) Сатып алуучу уюмдардын конкурс катышуучуларынын конкурстук табыштамалардын ачышы жана конкурстук табыштамалардын ачуу протоколун жарыялоосу;

9) Конкурстук комиссиянын конкурстук табыштамаларын баалоосу жана салыштырылыш жана жеңүүчүнү аныктоо;

10) Электрондук  сатып алуулар натыйжалары боюнча сатып алуу бөлүмү тарабынан келишимди ыйгаруу жөнүндө же Мыйзам жоболоруна ылайык өткөрүлгөн конкурс боюнча башка чечимди конкурстук комиссиянын чечимин кароосу жана Веб-порталда конкурс натыйжаларын жарыялоосу.

IV. Сатып алуу бөлүмү жана конкурстук комиссия

7. Электрондук мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү үчүн сатып алуучу уюм сатып алуу бөлүмүнүн атынан “Сатып алуучу уюм” ролун көрсөтүү менен Веб-порталда каттоо жол-жобосун өтүүгө тийиш.

8. Сатып алуучу уюм ар бир электрондук мамлекеттик сатып алууга конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандырууну жарыялоо алдында Веб-порталга өзүнчө конкурстук комиссия түзөт. Уюмдун жетекчиси тарабынан конкурстук комиссия курамын бекиткенден кийин, система автоматтык түрдө конкурстук комиссиянын бардык мүчөлөрүнүн электрондук почтасына Веб-порталга кирүү үчүн жана өткөрүлгөн конкурска жеткиликтүүлүк алуу үчүн логин жана паролду жиберет. Эгер баалоо жүрүшүндө конкурстук комиссиянын мүчөлөрү жүктөлгөн функцияларын аткара албаса, сатып алуучу уюмдун жетекчиси курамдын өзгөрүшүнүн себептерин көрсөтүү менен конкурстук комиссияны түзүү жөнүндө буйрукка өзгөртүү жана толуктоо киргизет.

9. Сатып алуучу уюмдун сатып алуу бөлүмү Мыйзамдын 10-беренесинин 4-бөлүмүнө ылайык милдеттерин аткарат.

10. Сатып алуучу уюмдун конкурстук комиссиясы Мыйзамдын 10-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык келүүгө тийиш жана Мыйзамдын 10-беренсинин 3-бөлүгүндө каралган функцияларды ишке ашырат:

- конкурстук комиссиянын ар бир мүчөсү конкурстук табыштамаларды баалоону өзүнчө жүргүзөт жана баалоочу отчетту түзөт;

- конкурстук комиссия өзүнүн отурумунда баалоочу отчеттор натыйжасы боюнча баалоо жыйынтыгын чыгарат жана сатып алуу жол-жобосунун протоколун түзөт;

- конкурстук комиссиянын чечими менен макул болбогон учурда конкурстук комиссиянын каалаган мүчөсү өзгөчө ой пикир укугуна ээ, ал сатып алуу жол-жобосунун протоколунда чагылдырылууга тийиш;

- сатып алуу жол-жобосунун протоколу конкурстук комиссиянын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлат жана конкурстук комиссиянын кабыл алган чечимин кароо үчүн жана сатып алуучу уюмдун атынан келишимди же алкактык макулдашууну ыйгаруу чечимин сунуштоо үчүн сатып алуу бөлүмүнө жөнөтүлөт.

11. Конкурстук документацияны түзүү үчүн, иштеп чыгуу жана товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө сатып алуучу техникалык талаптарды иштеп чыгуу бөлүгүндө сатып алуучу уюм эксперттик комиссияны жана/же тийиштүү жааттагы эксперттерди чакыруусу мүмкүн.

12. Эксперттер (эксперттик комиссия) конкурстук комиссиянын талаптарына ылайык  берүүчүлөр (подрядчылар) сунуштаган товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөр предметине техникалык мүнөздөмөнү баалоону жүргүзөт жана эксперттик корутундуну беришет, мында эксперттер конкурстук комиссиянын чечимин кабыл алууда добуш берүү укугуна ээ эмес. Эксперттер корутундусуна (эксперттер комиссиясы) конкурстук комиссия тарабынан эске алынат, ал төмөндөгү учурда, эгер конкурстук документацияда каралган талаптар чегинде түзүлсө.

V. Сатып алууларды пландоо жана планды түзүү

13. Сатып алуучу уюм Мыйзамдын 12-беренесине ылайык сатып алуу планын иштеп чыгат.

Эгер учурдагы жылдын аягына чейин бюджет долбоору бекитилбесе, “Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесинде каралган ченемдер колдонулат.

VI. Конкурстук документацияны түзүү жана тооруктар жөнүндө  кулактандырууну жарыялоо

14. Сатып алуучу уюм конкурстук документацияны Веб-порталда иштеп чыгат жана конкурстук документацияны Веб-порталда түзөт.

15. Сатып алуу предметине карай сатып алуучу уюм төмөндөгүлөрдү белгилейт: берүүчүлөргө (подрядчыларга), конкурстук табыштамалардын мазмунуна квалификациялык талаптар, товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө техникалык талаптар жана келишим шарттары белгиленет.

16. Бир нече түрдөгү товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө сатып алууларды ишке ашырууда конкурстук документацияда товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү боюнча жана (же) аларды жеткирүү орду боюнча (жумуштарды аткаруу, кызмат көрсөтүүлөр) лотторго бөлөт.

17. Сатып алуучу конкурстук комиссия конкурстук документацияны бекиткенден кийин Веб-порталга конкурс жөнүндө кулактандырууну жана алдыдагы боло турган конкурстук документтердин бардык пакетин жайгаштырат.

VII. Конкурстук документациянын жоболорун түшүндүрүү жана өзгөртүү

18. Берүүчү (подрядчылар) конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин, кеминде 5 (беш) жумуш күндөн кеч эмес Веб-портал аркылуу сатып алуучу уюмдан конкурстук документациянын түшүндүрмөсүн сурай алат. Сатып алуучу уюм мындай суроо-талапка үч жумуш күндөн кечиктирбестен жооп берүүгө жана суроо-талаптын булагын жарыялабастан, жоболордун түшүндүрмө маалыматын мамлекеттик сатып алуулардын Веб-порталына жайгаштырууга тийиш.

19. Эгерде сатып алуучу уюм конкурстук документацияга тиешеси бар кандайдыр бир маселелерди түшүндүрүү үчүн берүүчүлөр (подрядчылар) менен конкурс алдындагы кеңешме өткөрсө, ушул кеңешменин жүрүшүндө билдирилген конкурстук документтерди түшүндүрүү жөнүндө суроо-талаптарды, ошондой эле алардын булагын көрсөтпөстөн бул суроо-талаптарга жоопторду камтыган протоколду түзөт. Протокол Веб-порталга жайгаштырылат.

20. Эгер сатып алуучу уюм техникалык адистешмелер же негизги талаптарда өзгөртүүлөр болуусунда 3 (үч) күндөн кеч эмес конкурстук табыштамаларды тапшыруунун акыркы мөөнөтү аяктаганга чейин конкурстук документацияны өзгөртө алат жана Веб-порталда өзгөртүүлөр тууралуу маалыматты жайгаштыруусу зарыл, мында сатып алуу предмети өзгөрбөйт.

21. Сатып алуучу уюм конкурстук документацияга кандайдыр-бир өзгөртүү жана/же толуктоо киргизген шартта, берүүчүлөргө (подрядчыларга) өзүлөрүнүн конкурстук табыштамаларына өзгөртүү жана түшүндүрүүнү эске алуу үчүн убакытты берүү менен конкурстук табыштаманы тапшыруунун акыркы мөөнөтү узартылышы мүмкүн, бирок конкурстук табыштамаларды тапшыруунун акыркы мөөнөтү аяктаганга чейин 3 (үч) күндөн кеч эмес мөөнөттө.

VIII. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматта мамлекеттик сатып алууларды уюштуруу жана жүргүзүү

22. Электрондук форматта мамлекеттик сатып алуулар төмөндөгү усулдар менен ишке ашырылат :

- бир этаптуу;

- эки этаптуу;

- жөнөкөйлөтүлгөн;

- бааны төмөндөтүү;

- келишимди тикелей түзүү.

23. Мамлекеттик сатып алуулардын негизги усулу Мыйзамдын 17-беренесине ылайык болуп бир этаптуу усул саналат. Бир этаптуу усул менен конкурс өткөрүүдө сатып алуулардын жол-жоболоруна катышууну каалаган берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) саны чектелбейт. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун бир этаптуу усулу аркылуу конкурс негизги усул болуп саналат жана баадан бөлөк башка критерийлерди белгилөө зарыл болгондо колдонулат.

Эгер конкурстук табыштама бирөө гана болсо, ал конкурстук документациянын белгиленген бардык талаптарына жооп берсе, анда конкурс өткөрүлгөн деп эсептелет.

IX. Конкурстук табыштамаларды тапшыруунун мөөнөттөрү

24. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамалардын тапшыруу үчүн акыркы мөөнөтү белгилейт, ал тооруктарды бир этаптуу жана эки этаптуу усул менен кулактандыргандан кийин 3 (үч) жумадан кем эмес мөөнөттү аныктоого тийиш. Конкурсту жөнөкөйлөтүлгөн жана бааны төмөндөтүү усулдары аркылуу жүргүзүүдө тапшыруу мөөнөтү бир жумадан кем эмес. Веб-портал автоматтык түрдө конкурстук табыштамаларды тапшыруунун акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин берилген конкурстук табыштамалар кабыл алынбайт.

X. Конкурстук табыштамалардын мазмуну жана электрондук сатып алууларга катышууга конкурстук табыштамаларды тапшыруу

25. Конкурс катышуучусунун табыштамасы менен конкурстук документация түзүлөт жана Веб-порталга берилет. Электрондук сатып алууларга катышууга конкурстук табыштама электрондук документ түрүндө берилет жана конкурстук документацияда каралган талаптарга жана шарттарга ылайык товарларды жабдып берүүнү, жумуштарды аткарууну, кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруунун берүүчүнүн (подрядчынын) макулдугун билдирүү формасы болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, колдонууда деп таанылган берүүчүнүн (подрядчынын) кол коюлган электрондук документ, ал ошондой эле кагаз түрүндө өз колу менен коюлган документтей юридикалык күчкө ээ жана анын ичинде тийиштүү адамдын мөөр изи менен күбөлөндүрүлөт, көрсөтүлгөн документ үчүн Мыйзамда каралган ирээтте жоопкерчиликке кириптер кылат. Электрондук документте электрондук кол коюу документтеги электрондук колду текшерүү ачкычынын сертификатынын ээсинин атынан жөнөтүлгөн, электрондук кол коюуну пайдалануу менен түзүлгөн, ал эми маалыматтар электрондук документте камтылгандар түп нускада жана ишенимдүү деп саналат.

26. Мында, электрондук тооруктарды жүргүзүүдө, колдонуучулардын текшерүү системасынын механизми, т.а. электрондук цифралык кол коюу боюнча функционалын макулдашууга жана кайра иштеп чыгууга чейин электрондук цифралык кол коюусун колдонуусуз ишке ашырылган, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сатып алуучу уюмдар жана берүүчүлөр (подрядчылар) үчүн альтернативдүү чечим катары төмөндөгү эрежелер иштелип чыкты жана убактылуу төмөндөгү эрежелер колдонулат:

Веб-порталга каттоонун электрондук формасын жаңы колдонуучу тарабынан толтурууда, колдонуучунун макулдашуу шарттарын, ошондой эле системада иштөөдө конфиденциалдуулук (жашыруундулук) саясаты менен танышууга жана кабыл алууга тийиш.

Тийиштүү маалыматтарды киргизгенден кийин, колдонуучунун  эсептик жазууну активдештирүү үчүн Веб-порталдагы иш шарттарын кабыл алуу жөнүндө расмий кат тапшыруу зарыл. Кат ыктыярдуу эркти билдирүү жана уюм тууралуу киргизилген маалыматтар расмий ырастоосу болуп саналат. Бул катты алгандан кийин уюмдун эсептик жазуусу ыйгарым укуктуу орган тарабынан активдештирилет.

Уюмдун жетекчисинин эсептик жазуу системасы адистердин эсептик жазуусунан бөлүнүп коюлган. Жетекчи гана конкурстук документацияга тийиштүү маалыматты ырастоого жана жарыялоого, жеңүүчүнү тандоо боюнча кабыл алынган чечимдерди жарыялоого жана келишимдерди түзүүгө укуктуу.

Веб-порталга протокол жыйынтыгы жарыяланган күндөн баштап электрондук мамлекеттик сатып алуулардын жеңүүчүсү деп аныкталган берүүчү (подрядчы) сатып алуучу уюмга расмий документтердин түп нускаларын (ишеним кат, маалымдама, сертификаттар, иш тажрыйбасы ж.б.) тапшырат, ал товарларды берүүсү (жумуш аткаруу, иш көрсөтүү) жөнүндө келишимди түзүүгө электрондук мамлекеттик сатып алууларга катышууга табыштамалардын электрондук көчүрмөлөрү түрүндө тиркелүүгө тийиш.

Колдонуучуну текшерүү үчүн, ошондой эле маалыматтарды ырастоо жана жарыялоо үчүн текшерүүчү код – системадагы колдонуучуну аныктоого мүмкүн болуучу элементардык компьютердик тест (башкача айтканда система автоматтык түрдө генерациялайт) цифралык кодду берет, киргизүү колдонуучунун мындан аркы иш аракеттерине өтүүгө уруксат берет. Системага киргизилүүчү маалыматтардын түп нускалуулугун ырастоо үчүн, ошондой эле маалыматтамалар жана мамлекеттик органдардын маалыматтар базасы интеграцияланды.

27. Берүүчү (подрядчы) электрондук сатып алууларга катышууга бир гана табыштама берүүгө укуктуу.

28. Табыштама конкурстук документацияда көрсөтүлгөн мөөнөт аралыгында жарактуу деп эсептелет. Ушул мөөнөттү эсептөө конкурстук табыштамалар ачылган убакыттан тартып башталат.

29. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамалардын күчүнүн мөөнөтү аяктаганга чейин берүүчү (подрядчылардан) Веб-портал аркылуу конкреттүү убакыт мезгилинде бул мөөнөттү узартууну сунушташы мүмкүн.

30. Берүүчү (подрядчы) тарабынан конкурстук табыштамалардын күчүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө сатып алуучу уюмдун  суроо-талабын четтетүү шартында берүүчү (подрядчы) өзүлөрүнүн конкурстук табыштамасын кепилдиктүү камсыздоо кайтаруу укугун жоготпойт.

31. Өзүлөрүнүн конкурстук табыштамалардын күчүнүн мөөнөтүн узартууга макулдук берген берүүчү (подрядчы) конкурстук табыштамаларды кепилдиктүү камсыздоонун күчү үчүн мөөнөтүн узартат же өзүлөрүнүн  конкурстук табыштамалардын узартылган мөөнөтүн жабуу үчүн конкурстук табыштамалардын жаңы кепилдиктүү камсыздоону тапшырат.

32. Веб-портал аркылуу электрондук сатып алууларга катышууга өзүнүн табыштамасын берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин  ар бир учурда берүүчү (подрядчы) электрондук мамлекеттик сатып алууларга катышууга өзүнүн конкурстук табыштамасын өзгөртүүгө же кайтарып алууга укуктуу, мында ал электрондук сатып алууга катышууга  өзүнүн табыштамасын кепилдик камсыз кылууну кайтарып алуу укугун жоготпойт.

33. Электрондук мамлекеттик сатып алууларга катышууга аларды тапшыруунун мөөнөтү өткөндөн кийин табыштамаларга өзгөртүү киргизүүгө жол берилбейт.

XI. Мамлекеттик электрондук сатып алууларга катышууга конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуу

34. Сатып алуучу уюмдун конкурстук документациянын талаптарында белгиленген тийиштүү өлчөм жана формага ылайык берүүчү (подрядчы) Веб-порталга конкурстук табыштаманы түзүүдө конкурстук табыштаманын кепилдик камсыз кылуу өлчөмүн жана формасын көрсөтөт. Конкурстук  табыштаманын кепилдик камсыз кылуунун колдонулуу мөөнөтү конкурстук табыштаманын колдонулуу мөөнөтү менен дал келүүгө ийиш.

35. Конкурстук табыштаманын кепилдик камсыз кылууну тапшыруу формасы боюнча:

- берүүчү (подрядчы) тарабынан  банктык кепилдик түрүндө электрондук сатып алууларга катышууга конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылууну киргизүү шартында, анда банктык  кепилдик, электрондук түрдө берилет (көчүрмөсү сканерленген) ал эми түп нускасы – сатып алуучу уюмдун суроо-талабы боюнча үч күн аралыгында берилет;

- берүүчү (подрядчы) тарабынан  акчалай туюнтууда электрондук мамлекеттик сатып алууларга катышууга конкурстук табыштаманы кепилдикт камсыз кылууну киргизүү шартында, ал сатып алуучу уюмдун банктык эсебине же кассага киргизилет, берүүчү кепилдиктүү акчалай төгүмдү ырастоочу төлөм документинин электрондук көчүрмөсүн (сканерленген) берүүгө тийиш;

- сатып алуучу уюм конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуу декларацияны берүүчүнүн (подрядчы) кол коюу жөнүндө талап белгилеши мүмкүн. Берүүчү (подрядчы) тарабынан кол коюлган декларациянын шарттарын бузууда сатып алуучу уюм  ишенимсиз  (ак ниетсиз) берүүчүлөрдүн маалыматтар базасына кошуу жөнүндө сунуш демилгелейт.

36. Сатып  алуучу уюм конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылууну төмөнкү шарттарда кайтарат:

- көрсөтүлгөн конкурстук документацияда конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылуу колдонулуу мөөнөтүнүн аякташы;

- сатып алуу келишимин түзүү жана бул келишимдин аткарууну кепилдик камсыз кылууну берүү, эгер мындай кепилдик камсыз кылуу конкурстук документацияда каралса;

- конкурстук табыштаманын тапшыруунун мөөнөтү аяктаганга чейин конкурстук табыштаманы чакыртып алуу;

- сатып алуу келишимин түзүүсүз сатып алуу жол-жобосун токтотуу.

37. Конкурстук табыштаманы кепилдик камсыз кылууну кайтарууга укукту талапкер төмөндөгү шартта гана жоготот:

- анын табыштамасында каралган шарттарда келишимге кол коюудан баш тартуу;

- келишимди аткаруунун кепилдик камсыз кылууну берүүдөн баш тартуу;

- талапкер тарабынан конкурстук табыштаманы ачкандан кийин жана аны колдонулуу мөөнөтү аяктаганга чейин чакыртып алуусу.

38. Конкурс катышуучуларынын утпай калгандарга кепилдик камсыз кылууну Мыйзамдын 26-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык конкурстук табыштаманын колдонулуу мөөнөтү аяктагандан кийин үч (3) жумушчу күндөн кеч эмес кайтарылып берилүүгө тийиш.

XII. Конкурстук табыштамаларды ачуу жана баалоо

39. Конкурстук табыштама берүүнүн акыркы мөөнөтү аяктагандан кийин конкурстук табыштамаларды ачуу автоматтык түрдө жүргүзүлөт жана конкурс катышуучуларынын конкурстук табыштамаларын ачуу протоколу Веб-порталга жайгаштырылат.

40. Эгер конкурстук табыштаманы ачуу учурунда бир дагы конкурстук табыштама болбой калуу шартында, анда сатып алуучу уюмдун белгилүү бир мезгилге конкурстук табыштамалардын берүүнүн мөөнөтүн автоматтык түрдө узартуу же конкурс өтпөй калуу деп таануу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

41. Конкурстук комиссия конкурстук документацияда каралган жол-жоболорго жана критерийлерди пайдалануу менен конкурс катышуучуларынын конкурстук табыштамасын баалоону жүргүзөт.

42. Сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларга баа берүүнүн жүрүшүндө Веб-портал аркылуу өзүлөрүнүн конкурстук табыштамаларын түшүндүрмө берүүсүн сурай алат. Конкурстук табыштаманын маңызын өзгөртүүлөргө, бааны өзгөртүү же сатып алуучу уюм ортосунда сүйлөшүүлөргө жол берилбейт.

43. Конкурс катышуучуларынын конкурстук табыштамаларын баалоо жана салыштыруунун ыңгайлуулугу үчүн Веб-портал конкурстук табыштамалардын баасын ар кандай валютада туюнтулган конвертациялоону жүргүзөт. Ал конкурстук табыштаманы ачуу датасына Кыргыз Республикасынын Улуттук  банкы белгилеген сатуунун алмаштыруу курсу боюнча улуттук валютада конкурстук табыштамага ылайык төлөөлөр жүргүзүлүүгө тийиш.

44. Конкурстук табыштаманы уткан деп конкурстук документациянын талаптарына мааниси боюнча жооп берүүчү конкурстук табыштама таанылат:

-  эгерде баа бирден-бир критерий болуп саналса, эң төмөнкү баага;

- эгерде конкурстук документацияда баа менен бир катарда баа берүүнүн башка критерийлери каралса, белгиленген критерийлерди эсепке алуу менен кыйла төмөн бааланган наркка.

45. Конкурстун катышуучулары конкурстук табыштамаларды конкурстук документациянын талаптарына туура келген бирдей шарттар менен берген учурда, башка сертификаттардан тышкары сапатты башкаруу тутумунун сертификаты бар берүүчүнүн (подрядчынын) жеңип чыккан конкурстук табыштама деп эсептелет. Конкурстук табыштамаларды салыштыруу сатып алуучу уюм тарабынан жүргүзүлөт. Сатып алуулардын  бардык жол-жоболору баалоодон баштап аудити жүргүзүүнү кошкондо, келишимди  түзүүгө  чейин конкурстук табыштаманын колдонулуу мөөнөтүндө болууга тийиш. Жол-жобо протоколу мамлекеттик сатып алуулардын Веб-порталында система өз алдынча түзөт.

46. Баалоо отчеттору, жеңүүчүнү тандоо жөнүндө чечим же сатып алуу жол-жобосунун натыйжалары боюнча башка кабыл алынган чечимди сатып алуу бөлүмүнө берилет. Берилген маалыматтар негизинде сатып алуу бөлүмү сатып алуучу уюмдун атынан келишим түзүү жөнүндө же алактык келишим түзүү жөнүндө чечимди жеӊүүчүгө сунуштайт же башка чечимди кабыл алат жана кабыл алынган чечим Веб-порталда жарыяланат.

47. Мыйзамдын 27, 29, 31-беренелерине ылайык конкурстук табыштамаларды четтетүү, жокко чыгаруу же тооруктардын өтпөй калышын таануу сатып алуучу уюм тарабынан жүргүзүлөт.

48. Эгер бир сатып алуу суммасы босого сумманын беш эсе өлчөмүнөн ашып кетсе конкурстук табыштаманын колдонулуу мөөнөтү мезгилине Мыйзамдын 29-беренесинин 11-пунктуна ылайык келишим түзүнүн алдында аудит жүргүзүлөт жана ал 10 календардык күндөн ашпоого тийиш.

49. Өткөрүлгөн конкурстун аудитин, мамлекеттик сатып алуулар системасында кундөмдүү жана иш тажрыйбага ээ болгон жана ченемдик укуктук актыларды, мамлекеттик сатып алуу жаатын жакшы билген, алар мамлекеттик сатып алуулар боюнча жана аудит тармагында тийиштүү сертификатка ээ болгон квалификациясы бар аудиторлор (ички аудиторлор) ишке ашырат.

Аудитордук корутундунун натыйжасында сатып алуучу уюмдун башкармасы конкурсту жокко чыгаруу боюнча же келишим түзүү тууралуу чечим кабыл алат.

XIII. Электрондук форматтагы мамлекеттик сатып алуулар келишимин түзүү

50. Сатып алуучу уюм жүргүзгөн тандоо жөнүндө маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын Веб-порталына үч жумуш күндүн ичинде жайгаштырат, мында конкурста жеңип чыккан берүүчүнүн (подрядчынын) аталышы жана ал берген табыштаманын баасы көрсөтүлөт.

51. Эгерде сатып алуулар жол-жоболору ушул Мыйзамдын 4-главасына ылайык ведомстволор аралык көз карандысыз комиссиянын чечими боюнча токтотолуп коюлбаса, сатып алуучу уюм жеңип чыккан берүүчү (подрядчы) менен келишимге кол коюуну жүргүзүлгөн тандоо жөнүндө маалымат мамлекеттик сатып алуулардын Веб-порталына жайгаштырып ал күндөн тартып төмөнкүдөй мөөнөттөрдө ишке ашырат:

- бир этаптуу жана эки этаптуу усул аркылуу конкурстарды өткөрүүдө 7 жумуш күндөн кийин;

- жөнөкөйлөтүлгөн усул аркылуу жана бааны төмөндөтүү усулу аркылуу конкурстарды өткөрүүдө 2 жумуш күндөн кийин.

52. Конкурстук табыштамасы жеңип чыкты деп таанылган берүүчү (подрядчы) конкурстук табыштаманын шарттарына ылайык (конкурстук табыштаманын колдонулуу мөөнөтүндө) Мыйзамдын 32-беренесинин 2-бөлүгүндө белгиленген талаптарды эске алуу менен мамлекеттик сатып алуулар келишими түзүлөт. Мында, конкурс жеңүүчүсү дароо Мыйзамдын 32-беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөтү аяктагандан кийин  сатып алуучу уюмга конкурстук табыштамага кирүүчү нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн документтерди тапшырат, анын ичинде жетекчинин ыйгарым укуктарын ырастоочу документтердин түп нускалары жана электрондук мамлекеттик сатып алууларга катышууга сканерленген түрдөгү мурда тиркелген кол койгон ыйгарым укуктуу адамдын конкурстук табыштамасы.

53. Сатып алуучу уюм жана утуп алган берүүчү (подрядчы) Мыйзамдын 32-беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөтү аяктагандан кийин, келишимди аткарууну  кепилдик камсыздоо кылууну берүүчү киргизгенден кийин келишимге кол коюлууга тийиш.

54. Эгер конкурстук табыштаманын берилген документтери алар  электрондук мамлекеттик сатып алууларга катышууга табыштамалардын электрондук көчүрмөлөрү мурда тиркелгендери түп нускалары документтерге ылайык келбесе же жеӊүүчү деп табылган берүүчү (подрядчы) келишимге түзүлбөсө, анда сатып алуучу уюм жеңүүчүнүн конкурстук табыштамасын четтетет жана Мыйзамдын 32-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык кийинки катышуучуга ыйгарышы мүмкүн.

55. Жалган маалыматты бергендиги үчүн сатып алуучу уюм негизделген себептерин көрсөтүү менен бул берүүчүнү (подрядчы) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) ишенимсз (ак ниетсиз) Базасына кошуу жөнүндө кайрылууну демилгелөөгө милдеттүү.

56. Сатып алуучу уюм эки тарап менен келишимге кол койгондон кийин 5 (беш) күн аралыгында Мыйзамдын 51-беренесине ылайык келишимди түзүү жөнүндө маалыматты Веб-порталга жайгаштырат.

XIV. Каршы болуулар жана даттануулар

57. Каршы болуулар жана даттануулар Мыйзамдын 48-49-беренелерине ылайык каралат.

XV. Ишенимсиз (ак ниетсиз) берүүчүлөр (подрядчылар) базасы

58. Мыйзамдын 5-беренесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген “сатып алуучу уюмдардын аракеттерине же аракетсиздигине даттанууларды кароо боюнча комиссия ишинин тартиби жана мамлекеттик сатып алуулар жүрүшүндө ишенимсиз берүүчүлөрдүн (подрядчылар) маалыматтар Базасына кошуу жөнүндө” жобого ылайык келишимди тийиштүү эмес аткаруу үчүн сатып алуучу уюм негизделген себептерин көрсөтүү менен бул берүүчүнү (подрядчыны) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) ишенимсиз (ак ниетсиз) Базасына кошуу жөнүндө ведомство аралык комиссияга сунуш киргизет.

59. Сатып алуучу уюмдан кабарлоо алгандан кийин ведомство аралык комиссия берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) ишенимсиз (ак ниетсиз) Базасына кошуу жөнүндө түшкөн сунушту карайт жана негизделген себептерин көрсөтүү боюнча документтерди карап чыккандан кийин Базага киргизүү негиздемелер аныкталгандан кийин мамлекеттик укуктуу органдын башчысы ишенимсиз (ак ниетсиз) Базасына кошуу жөнүндө буйрукка кол коет жана кат түрүндө берүүчүнү (подрядчыны) негизделген себептерди көрсөтүү менен маалымдайт. Бул мааалымат мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын мамлекеттик сатып алуулар боюнча Веб-порталына жайгаштырылат.

Даттануулар жана кайрылууларды кароо боюнча ведомство аралык комиссия өзүнүн иш алкагында жана берүүчүлөр (подрядчылар) конкурска катышууга укугунан ажыратыла турган мөөнөттөрүндө “сатып алуучу уюмдардын аракеттерине же аракетсиздигине даттанууларды кароо боюнча комиссия ишинин тартиби жана мамлекеттик сатып алуулар жүрүшүндө ишенимсиз берүүчүлөрдүн  (подрядчылар) маалыматтар Базасына кошуу жөнүндө” жобону жетекчиликке алат.

XVI. Келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу сатып алуулар

60. Келишимди тикелей түзүү усулу аркылуу товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу Мыйзамдын 21-беренесине жана ушул жобого ылайык жүргүзүлөт.

Эгерде, Веб-порталга кулактандыруу жайгаштырылган кийин берүүчүлөрдөн (подрядчылардан) табыштамалар түшпөсө, сатып алуучу уюм (сатып алуу бөлүм) бааларды мониторинг жүргүзүү максатында потенциалдык берүүчүлөргө (подрядчыларга) өзүлөрүнүн коммерциялык сунуштамаларын берүүгө кайрылууга укуктуу.

Сатып алуучу уюм сунушталган баа жана коюп берүү шарттарына таянып товарларды коюп берүүгө, жумуштарды аткарууга жана кызматтарды көрсөтүүгө эӊ арзан бааны сунуштаган берүүчү (подрядчы) менен келишим түзөт.

Сатып алуучу уюмдун сатып алуу бөлүмү, жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча, сатып алуулардын жол-жоболорунун протоколун түзүп, ага кол коет.

1-Тиркеме

Өткөрүлгөн мамлекеттик сатып алуулар боюнча

ОТЧЕТУ

_____ (квартал, жыл)

Сатып алуучу уюмдун аталышы ____________________________________

ИСН ____________________________________________________________

Сатып алуучу уюмдун реквизиттери ________________________________

Чыгашалар статьясы

Сатып алуу усулу

ЖМСАК ылайык товардын, жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн коду

Товардын, жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн аталышы

Ченем бирдиги

Саны, көлөмү

Сатып алуунун суммасы сом менен

1

2

3

4

5

6

7

8

2
3
4
5
6

Сатып алуучу уюмдун башчысы          Аты-жөнү         МО

Өткөрүлгөн сатып алуулар отчетунун формасын толтуруу боюнча жетекчилиги:

1. Ирээттик номуру – № – (1, 2, 3 и т.д.)

2. Чыгашалар статьясы (экономикалык чыгашалардын класифкациясы, жалаӊ гана статьялар көрсөтүлөт. М: 2214, 2215, 2218 и т.д.)

3. Сатып алуу усулу (колдонулган сатып алуу усулу көрсөтүлөт)

4. Товардын, жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн коду (жалпы мамлекеттик сатып алуулардын классификатору – далее ЖМСАК)

5. Товардын, жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн аталышы (аталышы ЖМСАК негизинде көрсөтүлөт)

6. Ченем бирдиги (товарга, жумушка жана кызмат көрсөтүүгө колдонулган ченем бирдиги. М: литр, килограмм)

7. Саны, көлөмү (товарга, жумушка жана кызмат көрсөтүүгө колдонулган саны жана көлөмү)

8. Сатып алуунун суммасы сом менен (сатып алуунун жалпы суммасы көрсөтүлөт).