Home » Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин имплементациялоо » Жыйындын протоколдору » Протокол Заседания Межведомственной комиссии по имплементации норм международного гуманитарного права от 28 июня 2010 года

Протокол Заседания Межведомственной комиссии по имплементации норм международного гуманитарного права от 28 июня 2010 года

Эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын отурумунун 2010-жылдын 28-июнундагы
Протоколу

 

Катышуучулар:

 

Комиссиянын мүчѳлѳрү:

 1. Эралиев А.Д.                                               Кыргыз Республикасынын маданият жана

маалымат Министрлигинин анализдоо, мониторин жана укуктук жактан колдоо Башкармалыгынын жетектѳѳчу адиси

 1. Омуралиева Р.                                 Кыргыз Республикасынын озгочо кырдаалдар

Министрлигинин укуктук экспертиза болумунун

Башкаруучусу

 

 1. Раимов У.                                         Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу

Экологиялык стратегия, саясат жана айлана-чойрону коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агенствосунун пресс-кызматы Башкармалыгынын башкы адиси

 

 1. Исакова Э.А.                                               Кыргыз Республикасынын ички иштер

Министрлигинин укуктук камсыз кылуу жана эл аралык кызматташуу Башкармалыгынын инспектору

 

 

 1. Саякбаев Д.                                      Кыргыз Республикаснын тышкы иштер                                                                        министрлигинин Эл аралык-укуктук                                                                              департаментинин атташеси

 

 1.                                                            Кыргыз Республикасынын билим жана илим

Министрлиги

 

 1. Мурзаева А.                                      Кызыл Крест Эл аралык Комитетинин окулу

 

 1. Акиев Эркин                                     Кыргыз Республикасынын Кызыл Жарым Ай

Улуттук коомунун окулу

 

 

 

 1. Курманбаева А.М.                            Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин

ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү Бащкы башкармалыгынын ЧУА долбоорлорун кайра иштеп чыгуу бѳлүмүнүн бащчысы, Комиссиянын башчысы

 

 

Ошондой эле:

 

 1. Алиева Н.                                          Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин

ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү Бащкы

башкармалыгынын мыйзам долбоорун экспертизадан ѳткѳрүү бѳлүмүнүн бащкы адиси, Комиссиянын

катчысы

 

 

                       Күн тартиби:

 

 1. 1.      1. Эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын отурумунун 2003-жылдын 18-июнундагы № 361 КР Ѳкмѳтүнүн токтому менен бекитилген Жобого түзѳтүүлѳрдү киргизүү.
 2. 2.      2. Юстиция министрлигинин эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын 2011-жылдын 20-августундагы №1 отурумунун протоколу менен  бекитилген 2010-2011-жылдардын эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча иш-чаралар Планында белгиленген иш-чаралардын аткарылышын талдоо;
 3. 3.      3. Беларусь Республикасынын Министрлер Советине караштуу эл аралык гуманитардык имплементации боюнча Комиссия тарбынан демилгеленген, эл аралык ЭГУ боюнча эл аралык комитеттердин ассоциациясынын курамын түзүү жана кирүү жѳнүндѳ маселелерди талкулоо

 

Курманбаева А.М. – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин

ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү Бащкы башкармалыгынын ЧУА долбоорлорун кайра иштеп чыгуу бѳлүмүнүн бащчысы,

эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы эл аралык ведомостволук Комиссиянын мүчѳлѳрүнүн саламдашып , отурумду ачты жана күн тартибиндеги маселелерди талкуулоого киришти.

 

Күн тартибиндеги 1-пункт боюнча (Эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын отурумунун 2003-жылдын 18-июнундагы № 361 КР Ѳкмѳтүнүн токтому менен бекитилген Жобого түзѳтүүлѳрдү киргизүү) Комиссиянын отурумун милдеттүү түрдѳ ѳткѳрүү бѳлүгүндѳ айтылган Жобого ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү сунушталды.

 

Муну менен бирге, 2010-жылдын 20-августундагы № 1 Комиссиянын отурумунун протоколу менен бекитилген, Комиссиянын иштѳѳ Регламентин тийиштүү ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү зарылчылыгы жѳнүндѳ комиссиянын мүчѳлѳрү тарабынан белгиленди.

 

Күн тартибинин 2-пункту боюнча (Юстиция министрлигинин эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын 2011-жылдын 20-августундагы №1 отурумунун протоколу менен  бекитилген 2010-2011-жылдардын эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча иш-чаралар Планында белгиленген иш-чаралардын аткарылышын талдоо) Билим жана илим министрлигинин ѳкүлү 2011-жылдын 1-сентябрынан баштап аталган Пландын 7-пункту аткарылары айтылды.

 

Кѳңүлгѳ түйѳ турган нерсе, 2010-2011-жылдардын эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча иш-чаралар Планында «иш чаралардын аталышы» графасында каралган иш-чаралардын аткарууга мүмкүн болбогон объективдүү жагдайлар кѳрсѳтүлдү, буга байланыштуу Комиссиянын мүчѳлѳрүнѳ аткаруу мѳѳнѳтүн кайра карап чыгууну сунушталды.

 

Ошондой эле КР Улуттук Кызыл Жарым Ай коомунун ѳкүлү Э.Акиев тарабынан Кызыл Жарым Ай коомунун жана Кызыл Крестин эмблемасын колдонуу жѳнүндѳ маселени кѳтѳрүп чыкты. Э. Акиев ѳзүнүн чыгып сүйлѳѳсүндѳ КР тез жардам машиналарында Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Кресттин эмблемасы колдонулууда. Бул КР «Кызыл Жарым ай жана Кызыл Крест эмблемасын коргоо жѳнүндѳ» Мыйзамынын 2-беренесинин талаптарын бузуп жатат, эмблема ѳзгѳчѳлѳнгѳн белги катары колдонулуп,Кызыл Жарым Ай же Кызыл Крест бирикмеси менен жак же объект экени белгиленген жана ал анча чоң кѳлѳмдѳ болушу керек.Буга байланыштуу айтылган иш-чаралар Планынына тийиштүү оңдоолорду киргизүү сунушталган, ал эми Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Кресттин эмблемасын колдонуу  боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигине жүктѳлсүн.

 

Күн тартибиндеги 3-пунктун (Беларусь Республикасынын Министрлер Советине караштуу эл аралык гуманитардык имплементации боюнча Комиссия тарбынан демилгеленген, эл аралык ЭГУ боюнча эл аралык комитеттердин ассоциациясынын курамын түзүү жана кирүү жѳнүндѳ маселелерди талкулоо) талкуулоонун жүрүшүндѳ Эл аралык комитеттердин ассоциацияларына тиешелүү бир аз экскурс ѳткѳзүлгѳн.

 

Белоруссия Республикасынын 2011-жылдын 4-майындагы № 07-13/425 катына ылайык айтылган ассоциацияны түзүү жѳнүндѳ идея биринчиден Батыш Европа жана Борбордук Азия мамлекеттери үчүн ЭМУ имплементация боюнча 2010-жылдын 10-12-ноябрындагы Минск шаарында ѳткѳн Үчүнчү регионалдык семинардын  катышуучулары тарабынан колдоо кѳрсѳтүлгѳн.

 

Муну менен бирге, ассоциациянын юридикалык жартылышы жѳнүндѳ белгиленген.

Эл аралык гуманитардык укук имплементациясы боюнча улуттук комитеттердин Эл аралык ассоцияларынын Статуттунун 1-беренесине ылайык, ассоциация ЭГУ боюнча комитеттердин кызматташтыгынын механизми болуп саналат ал юридикалык жак болуп эсептелбейт.

 

Мындан тышкары, Кызыл Крест Эл аралык комитетинин ѳкүлү А. Мурзаева комиссиянын мүчѳлѳрүнѳ жакында эл аралык Кызыл Крест комитетинин укуктук маселелер боюнча аймактык кеңешчиси госпожа Марии Терезы Дютли келээрин билдирди.

 

А.Курманбаева-Юстиция министрлигинин ѳкүлү эл аралык Кызыл Крест комитетинин укуктук маселелер боюнча аймактык кеңешчиси госпожа Марии Терезы Дютли менен жумушчу топтун мүчѳлѳрү үчүн тренинг ѳткѳрүүнүнзарылчылыгы жѳнүндѳ билдирди.

 

Чогулуштун жыйынтыгы боюнча комиссиянын мүчѳлѳрү чечим кылат:

 

1.1.КР Ѳкмүтүнүн 2003-жылдын 18-июнундагы № 361 токтому менен бекитилген «Эл аралык гуманитардык укук имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссия жѳнүндѳ»Жобонун 6-пунктуна жана 2010-жылдын 20-августундагы №1 Комиссиянын отурумунун протоколу менен бекитилген Комиссиянын иштѳѳ Регламентине ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин.

 

2.2.2010-2011-жылдарга карата эл аралык гуманитардык укук ченемдерин
имплементациялоо боюнча иш-чаранын Планынын «Аткаруу мѳѳнѳттѳрү» графасына

ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү боюнча Юстиция министрлигине сунуш   киргизилсин.

 

3.3   Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Крест эмблемасын колдонууга кѳзѳмѳл жүргүзүү бѳюнча жоопкерчилик Саламаттыкты сактоо министрлигине жүктѳѳ боюнча 2010-2011-жылдарга карата Эл аралык гуманитрадык укук ченемдерин имплементациялоо боюнча иш-чаралар Планына тийийштүү түзѳтүүлѳр киргизилсин.

 

4.4.Беларусь Республикасынын Министрлер Советинин эл аралык гуманитардык укукту имплементациялоо боюнча Комиссия тарабынан демилгеленген ЭГУ боюнча комитеттердин Эл аралык ассоциацияларынын курамын түзүү жана кирүү жѳнүндѳ маселелерибоюнча кошумча таанышуу жана талкулоо.

 

5.5.Кызыл Жарым Ай  жана Кызыл Крест эмблемасын колдонуу боюнча мыйзамдарга
түзѳтүүлѳрдү киргизүү боюнча сунуштарды кароо жана киргизүү.

 

6.6.Эл аралык Кызыл Крест комитетинин укуктук маселелер боюнча аймактык
кеңешчиси госпожа Мария Тереза Дютли менен Юстиция министрлингинин

имаратында жолугушуу уюштурулсун.

 

Алиева Н. Комиссянын мүчѳлѳрүнѳ жакынкы учурда интернет-байланышы же телефон аркылуу Эл аралык Кызыл Крест комитетинин укуктук маселелер боюнча аймактык
кеңешчиси госпожа Мария Тереза Дютлиге ѳткѳрүлүүчү тренинг жѳнүндѳ кабарлап коюну эскертти.

 

 

Жумушчу жолугушуунун тѳрайымы                                                  А. Курманбаева

 

Комиссиянын катчысы                                                                          Н. Алиева