Home » ЧУА инвентаризациялоо боюнча комиссия » Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө Жобо

Тиркеме

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2015-жылдын 7-майындагы
№ 276 токтому менен
бекитилген

Ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул жобо Ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын (мындан ары – Комиссия) ишинин укуктук жана уюштуруучулук маселелерин жөнгө салууга багытталган.

2. Комиссия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул жобону жетекчиликке алат.

3. Комиссиянын жыйындарын уюштуруп даярдоону жана өткөрүүнү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги камсыздайт.

2. Комиссиянын максаты, милдеттери жана функциялары

4. Комиссиянын максаты болуп ар кандай юридикалык күчкө ээ болгон ченемдик укуктук актылардын ортосундагы карама-каршылыктарды, коррупциялык жоболорду, бирдей юридикалык күчкө ээ болгон ченемдик укуктук актылардын ортосундагы коллизияларды жоюу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларындагы өксүктөрдү толтуруу предметине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын инвентаризациялоо жолу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү саналат.

5. Комиссиянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук базасына дайыма талдоо жүргүзүү;

2) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына инвентаризация өткөрүү жолу менен мыйзамдарды өркүндөтүүгө байланышкан маселелерди кароо;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды жоюу жана өксүктөрдү толтуруу;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы коррупциялык ченемдерди таап чыгуу жана жок кылуу.

6. Комиссиянын негизги функциялары:

1) келерки жылы инвентаризацияланууга тийиш болгон ченемдик укуктук актыларды кароо боюнча планды ар жыл сайын түзүү;

2) ар кандай юридикалык күчкө ээ болгон ченемдик укуктук актылардын ортосундагы карама-каршылыктарды, коррупциялык жоболорду, бирдей юридикалык күчкө ээ болгон ченемдик укуктук актылардын ортосундагы коллизияларды аныктоо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларындагы өксүктөрдү толтуруу предметине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын талдоо;

3) ар кандай юридикалык күчкө ээ болгон ченемдик укуктук актылардын ортосундагы карама-каршылыктарды, коррупциялык жоболорду, бирдей юридикалык күчкө ээ болгон ченемдик укуктук актылардын ортосундагы коллизияларды жоюуга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларындагы өксүктөрдү толтурууга багытталган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун даярдоо;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды, коррупциялык ченемдерди жоюуга жана өксүктөрдү толтурууга багытталган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун кароо;

5) ченемдик укуктук актылардын даярдалган долбоорлорун Комиссиянын мүчөлөрү менен макулдашуу жол-жобосун жүргүзүү.

3. Комиссиянын укуктары

7. Комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды, коррупциялык ченемдерди жоюу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы өксүктөрдү толтуруу боюнча сунуштарды белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүүгө;

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды, өксүктөрдү, коррупциялык ченемдерди жоюу маселеси боюнча иштерди мамлекеттик органдарга алардын компетенцияларынын чектеринде бөлүштүрүүгө;

3) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын инвентаризациялоо маселеси боюнча мамлекеттик органдардын кызмат адамдарын, уюмдардын өкүлдөрүн өз жыйындарында угууга;

4) кызыкдар органдардын кызматкерлерин, эл аралык жана коомдук уюмдардын адистерин Комиссияда иштөө үчүн белгиленген тартипте тартууга;

5) ченемдик укуктук актылардын долбооруна экспертизанын адистештирилген түрлөрүн жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды, коррупциялык ченемдерди жоюуга, өксүктөрдү толтурууга багытталган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун даярдоодо үчүн жумушчу топторду, эксперттик комиссияларды түзүүгө;

6) Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдардан материалдарды алууга;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды, коррупциялык ченемдерди жана өксүктөрдү табуу боюнча ишти жүргүзүү, ошондой эле ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо маселеси боюнча мамлекеттик органдарга усулдук жардам көрсөтүү үчүн мыйзамда белгиленген тартипте эл аралык, коомдук уюмдардын финансылык каражаттарын тартууга;

8) Комиссиянын алдына коюлган максаттарга жетишүү үчүн зарыл болгон башка иштерди компетенциясынын чегинде жүргүзүүгө.

4. Комиссиянын курамы. Комиссия мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

8. Комиссиянын курамы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан түзүлөт. Комиссиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

9. Комиссия төмөндөгүдөй курамда түзүлөт:

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин статс-катчысы же Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин орун басары – Комиссиянын төрагасы;

- Юстиция министрлигинин кызмат адамы – Комиссиянын катчысы;

- мамлекеттик органдардын жетекчилеринин иштин тийиштүү чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгууга ыйгарым укук берилген орун басарлары жана статс-катчылары – Комиссиянын мүчөлөрү.

Комиссия кызыкдар башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн ошондой эле илимпоздорду, юристтерди жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн өзүнүн ишине тартууга укуктуу.

10. Комиссиянын ишин төрага жетектейт.

Комиссиянын төрагасы:

1) Комиссиянын жыйындарын белгиленген мөөнөттөрдө өткөрөт жана инвентаризация боюнча сунушталган материалдарды кароо боюнча ишти уюштурат;

2) Комиссиянын жыйындарын башкарат;

3) Комиссиянын ишин, кабыл алынган чечимдердин аткарылышын камсыздайт;

4) Комиссиянын ишин уюштуруу боюнча башка функцияларды аткарат.

11. Комиссиянын төрагасы жок учурда, анын ыйгарым укуктары Комиссиянын чечими менен Комиссия мүчөлөрүнүн ичинен бирөөнө жүктөлөт.

12. Комиссиянын мүчөсү төмөнкүлөргө укуктуу:

1) жыйындын иш тартибине жана өткөрүү тартибине сунуштарды киргизүүгө;

2) иш тартибине киргизилген маселелерди талкуулоого катышууга;

3) Комиссиянын кезексиз жыйындарын чакыруу боюнча сунуштарды киргизүүгө.

13. Комиссиянын мүчөсү төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүүгө;

2) Комиссиянын жыйындарына катышууга;

3) талкууланып жаткан маселелер боюнча добуш берүүгө катышууга;

4) Комиссиянын жыйынынын иш тартибине киргизилген жана анын компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча материалдарды даярдоого;

5) ченемдик укуктук актылардын бардык даярдалган долбоорлорун тийиштүү түрдө билүүгө, жана зарыл болгон учурда алар боюнча сунуштарды жана пикирлерди билдирүүгө;

6) ченемдик укуктук актылардын каралып жаткан долбоорлору боюнча маалыматты угууга;

7) ар жыл сайын жылдын 1-декабрынан кечиктирбестен Комиссиянын кийинки жылга иш планын түзүү боюнча сунуштарды киргизүүгө. Мында, Комиссиянын мүчөсү киргизип жаткан сунуштар анын жетекчилиги менен макулдашылууга жана Комиссияга ошол мамлекеттик органдын же уюмдун расмий каты менен жиберилүүгө тийиш;

8) эки айда бир жолу, отчеттук айдан кийинки айдын 10-күнүнөн кечиктирбестен Комиссиянын кароосуна Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы, Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердеги карама-каршылыктарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы коррупциялык ченемдерди жоюуга жана өксүктөрдү толтурууга багытталган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун киргизүүгө.

Ченемдик укуктук актылардын долбооруна төмөнкү документтер тиркелет:

- негиздеме маалымкат;

- салыштырма таблица (ченемдик укуктук актыга өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор киргизилсе же ал жаңы редакцияда берилсе).

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлору жана Комиссиянын кийинки жылга карата иш планына сунуштары жок болсо Комиссиянын мүчөсү бул жөнүндө Комиссияга жазуу түрүндө билдирет. Мындай болгондо билдирүүдө инвентаризацияланган ченемдик укуктук актылардын толук тизмеси көрсөтүлөт.

Колдонуудагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча сунуштардын жоктугу жөнүндө жазуу түрүндөгү билдирүүгө Комиссиянын мүчөсү өкүл болгон мамлекеттик органдын же уюмдун жетекчиси же бул маселени тейлеген орун басары кол коюуга тийиш.

Эгерде Комиссия мүчөсү ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча иштин предметине дал келген ченемдик укуктук актынын долбоорун даярдаса, бирок аны Комиссиянын ишинин чегинен сырткары ыкчам өткөрүү талап кылынса, анда Комиссиянын мүчөсү бул тууралуу төрагага жазуу жүзүндө билдирет. Мындай учурда, Комиссиянын мүчөсү квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 5-күнүнөн кечиктирбестен аталган долбоордун жылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматты Комиссияга берип турууга милдеттүү.

5. Комиссиянын ишин уюштуруу

14. Комиссиянын жыйындары зарылдыкка жараша, бирок кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Эгерде жыйынга Комиссия мүчөлөрүнүн үчтөн экиден кем эмеси катышса, анда Комиссиянын жыйыны мыйзамдуу деп эсептелет.

15. Комиссия чечимдерди катышкандардын санынын көпчүлүк добушу менен, каралып жаткан маселе боюнча Комиссиянын кызыкдар мүчөлөрүнүн катышуусунда коллегиялуу талкуулайт жана кабыл алат. Комиссиянын кызыкдар мүчөлөрү жок болгон учурда, Комиссиянын жыйынынын иш тартибиндеги ушул маселе кийинки жыйынга жылдырылат. Добуштар тең болуп калган учурда, Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.

Эгерде Комиссиянын мүчөсү жүйөлүү себептер боюнча Комиссиянын жыйынына катыша албаса, ал өкүлү болуп эсептелген тиешелүү мамлекеттик орган Комиссиянын жыйыны өткөрүлүүчү күнгө чейин 2 күндөн кечиктирбестен мурдатан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине бул жөнүндө маалымдоого жана жыйынга Комиссия мүчөсүнүн атынан добуш берүүгө жазуу түрүндө ыйгарым укук берилген башка өкүлдү жиберүүгө милдеттүү.

16. Комиссиянын жыйынынын иш тартибинин долбоору жыйындын датасына чейин 10 иш күндөн кечиктирбестен тиешелүү материалдар менен кошо Комиссиянын төрагасына берилет.

Комиссиянын төрагасында жактырылган жыйындын иш тартибинин долбоору тиешелүү материалдар менен жыйындын датасына чейин 7 иш  күндөн кечиктирбестен Комиссия мүчөлөрүнө жиберилет. Комиссиянын жыйынынын иш тартиби жыйынга катышкан Комиссия мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүк добушу менен жыйындын өзүндө бекитилет. Жыйындын иш тартибине өзгөртүүлөр Комиссия мүчөлөрүнүн сунушу боюнча киргизилиши мүмкүн.

Мында Комиссия мүчөлөрү ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна жазуу жүзүндөгү сунуштарын жана пикирлерин Комиссиянын жыйынына тапшырышат.

17. Комиссияда жактырылган ченемдик укуктук актынын долбоору аны иштеп чыккан же мамлекеттик органдын компетенциясынын алкагында аны жылдыруу тапшырылган мамлекеттик орган тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизилет.

Мында ченемдик укуктук актынын долбоорун макулдашуу жол-жобосунан өткөрүүдө жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна жиберүүдө коштоочу катта жана жолдомодо ченемдик укуктук актынын долбоору Комиссиянын ишинин алкагында иштелип чыккандыгы жана анын жыйынында жактырылгандыгы жөнүндө маалымат жыйындын датасын көрсөтүү менен чагылдырылууга тийиш.

18. Комиссиянын мүчөлөрү иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча мамлекеттик органдын же уюмдун жетекчилиги менен макулдашылган позициясын билдирүүгө тийиш жана иштелип чыккан ченемдик укуктук актынын долбоорунун толуктугу, ар тараптуулугу жана объективдүүлүгү үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

19. Комиссиянын мүчөлөрү ченемдик укуктук актынын жактырылган долбооруна принциптүү макул эмес учурда, алардын пикирлери жана сунуштары өзгөчө пикир түрүндө таризделет жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна жиберээрде ал долбоорго тиркелет.

20. Комиссиянын чечимдери протокол менен таризделет.

21. Протоколду катчы жазат жана Комиссиянын төрагасы жана катчысы кол коюшат.

22. Жыйындын протоколу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтында жарыяланууга тийиш.

23. Комиссиянын жыйындарын өткөрүүнүн жана чечимдерди кабыл алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан иштелип чыгуучу жана Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилүүчү Комиссиянын иш регламенти менен кошумча аныкталат.

24. Юстиция министрлиги координациялык функцияларынын алкагында төмөнкүлөргө укуктуу:

1) ар жыл сайын Комиссиянын ишине талдоо жүргүзүүгө жана жыйынтыгын жалпылоого;

2) Комиссиянын отчеттук мезгилдеги ишине талдоонун жыйынтыгы боюнча жалпыланган маалыматты анын ишин жакшыртуу жана өзүнүн милдеттерин талаптагыдай аткарбаган Комиссия мүчөлөрүнө тартиптик жаза колдонуу жөнүндө конкреттүү сунуштары менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берүүгө;

3) эл аралык уюмдар жана башка уюмдар менен Комиссиянын максаттарына жетүү үчүн зарыл болгон финансылык каражаттарды тартуу жөнүндө келишимдерди түзүүгө;

4) Комиссия тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышын контролдоого.

Комиссия мүчөлөрүнүн өзүнүн милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы деп төмөнкүлөр эсептелет:

1) Комиссиянын жыйынында аны алмаштыруучу адамды көрсөтүү менен мамлекеттик органдын катын бербестен жок болуусу;

2) Комиссиянын кароосуна ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун же долбоордун жоктугу жөнүндө расмий каттарды бербөө;

3) Комиссиянын кийинки жылга иш планын түзүү үчүн сунуштарды бербөө.

25. Юстиция министрлиги төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) сунуш келип түшкөн күндөн тартып (ченемдик укуктук актынын долбоору түрүндө) 15 күндүн ичинде:

- ченемдик укуктук актынын долбоорун Комиссиянын жыйынына киргизүүгө макулдук берүүгө же баш тартууга;

- бул долбоорду киргизген Комиссия мүчөсүнө жазуу түрүндө билдирүү менен ченемдик укуктук актынын долбоорун Комиссиянын жыйынына киргизүү үчүн толуктап иштеп чыгууга.

Мамлекеттик орган тарабынан киргизилген ченемдик укуктук актынын долбоору бир ченемдик укуктук актыга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү камтышы зарыл. Бир ченемдик укуктук актынын долбоору менен бир нече ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө тыюу салынат;

2) ар бир жарым жыл сайын Комиссиянын ишинин жыйынтыгы жөнүндө аналитикалык маалыматты иштеги кемчиликтерди жана аларды жоюу үчүн белгиленген чараларды көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына жарыялоого;

3) аналитикалык маалыматты түзүү жана тартиптик жаза чараларын колдонуу жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү зарылдыгын аныктоо үчүн мамлекеттик органдардан Комиссиянын ишинин алкагында келген документтерге квартал сайын талдоо жүргүзүүгө.

26. Ушул жобонун талаптарын аткарбагандыгы үчүн жеке жоопкерчиликти мамлекеттик органдардын жетекчилери тартышат.