Home » Мыйзам долбоорлоо иши » КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Статья 1

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 971-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбула күчүн жоготту деп таанылсын.

2) Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 1-1 – беренеси менен толукталсын::

«1-1-берене. Ушул конституциялык Мыйзамдын жөнгө салуу предмети

Ушул конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын жана алардын кепилдиктерин аныктайт, Кыргыз Республикасынын Президентин (мындан ары – Президент), Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын (мындан ары – Жогорку Кеңештин депутаттары) шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө байланыштуу мамилелерди жөнгө салат.»;

3) 3-берененин 6-бөлүгүндөгү «же эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган жарандар» деген сөздөр «жарандар, соттун күчүнө кирген айыптоо өкүмү бар адамдар» менен алмаштырылсын;

4) 46-берененин 1 – бөлүгүндөгү «ушул конституциялык» деген сөздөр алып салынсын;

5) 49-беренеде:

а) 3-бөлүгүнүн экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Саясий партиялардын мамлекеттик каттоосу/кайра каттоосу тууралуу маалыматтар шайлоону дайындоо жөнүндө бул чечим күчүнө кирген күндөн тартып 3 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган мамлекеттик органы жөнөтөт.»;

б) төмөнкү мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:

«6. Президенттин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан кызмат адамдары мөөнөтүнөн мурда Президенттик шайлоодо Президенттин кызмат ордуна талапкер катары көрсөтүүгө укуксуз.»;

6) 53-беренеде:

а)  1-бөлүгүнүн 4-пункту «иштеген» деген сөздүн алдында «эгер болсо» деген сөздөр менен толукталсын;

б) 7-бөлук төмөнкү мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

«6) ушул конституциялык Мыйзамдын 49-беренесинин 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн учурларда.»;

7) 60-берененин 2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Саясий партиялардын мамлекеттик каттоосу/кайра каттоосу тууралуу маалыматтар шайлоону дайындоо жөнүндө бул чечим күчүнө кирген күндөн тартып 3 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган мамлекеттик органы жөнөтөт.»;

8) 61-берененин 1-бөлүгүнүн 2-пункту «көчүрмөлөрүн,» деген сөздөн кийин «эгер болсо» деген сөздөр менен толукталсын.

Статья 2

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

            Президент

            Кыргызской Республики