Объявления- от 28.02.2017 г.

Конкурстардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына дайындалгандар жөнүндө

 МААЛЫМАТ

 

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные должности Министерства юстиции Кыргызской Республики по итогам конкурсов

№ п/п

Ф.А.А. / Ф.И.О.

Кызмат орду /

Должность

Түзүмдүк бөлүмдүн аталышы /

Наименование структурного подразделения

Дайындоо датасы /

Дата назначения

Өзгөчө маалымат /

Примечание

 

1.

Абдилова Индира Молдогалиевна

Башкы адис / Главный  специалист Уюштуруучулукту камсыздоо башкармалыгынын аткарууну контролдоо жана иш кагаздарды жүргүзүү боюнча бөлүмү/

отдел по контролю исполнения и делопроизводства Управления организационного обеспечения

27.01.2017 г. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса

2.

Джапарали кызы Венера

Адис / Специалист ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү башкармалыгынын Архивдик жана мүлккө укуктарды, калкты каттоо саясатын иштеп чыгуу жана ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу бөлүмү / Отдел по разработке проектов НПА и выработке политики в сферах регистрации населения, прав на имущество и архиваУправления по разработке проектов НПА и экспертизе законопроектов 27.01.2017 г. Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам внутреннего конкурса

3

Али уулу

Данияр

Жетектөөчү адис / ведущий специалист Жалал-Абад облусунун Юстиция башкармалыгы / Управление юстиции Жалал-Абадской области 30.01.2017 г. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса