Home » Борбордук күрөө каттоо конторасы (БККК) » Катталган күрөө кабарламасын токтотууга зарыл болгон документтердин тизмеси

Катталган күрөө кабарламасын токтотууга зарыл болгон документтердин тизмеси

Кыймылдуу мүлккө карата

милдеттенмелерди аткаруу

боюнча (келишим боюнча)

талап укугун каттоо тартиби

жөнүндө нускаманын

4-тиркемеси

4-форма

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

алдындагы Борбордук

күрөөлүк каттоо конторасы

Катталган күрөө кабарламасын токтотууга

АРЫЗ

Күрөө кармоочу: ____________________________________________

аты-жөнү (жеке жактын) ______________________________________

________________________________________________________________

 (паспорттун сериясы жана номери, жашаган жеринин дареги)

жеке идентификациялык номери

юридикалык жак (аталышы жана дареги)

________________________________________________________________

идентификациялык салык номери

Ишеним каттын негизинде иштеген ыйгарым укуктуу жактын маалыматтары ___________________________________________________

________________________________________________________________

20__-жылдын «___» ___________ № ____ катталган күрөө кабарламасын ___________________________________________________

________________________________________________________________ себептерине байланыштуу токтотууну суранам.

20___жылдын «___»______________

Колу: ________________