Коомдук фондду каттоо үчүн керек:

1. Юридикалык жактардын, филиалдардын  (өкүлчүлүктөрдүн) бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган,  башка юридикалык жактардын аталышынан  айырмаланган аталышты тандоо;

2. Төмөнкүдөй каттоо документтерин даярдоо жана тапшыруу:

- каттоо арызын (Формасы  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 28.01.2011-жылындагы № 31 токтому менен бекитилген);

- коомдук фондду түзүү жөнүндө  чечимин (чечим “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11-беренесине жана “Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 25-беренесине ылайык келүүсү зарыл). Бардык уюштуруучулар фондду түзүү жөнүндө чечимге кол коюшу керек жана алардын колу нотариалдык күбөлөндүрүлүшү зарыл.

- коомдук фонддун жетекчисинин кол тамгасы коюлган, эки нускадагы уставды;

- коомдук фонддун жетектөөчү органынын мүчөлөрүнүн фамилиясы, аты-жөнү, туулган жылы, шайланган кызматы көрсөтүлгөн тизмесин;

- төмөндөгүлөрдү көрсөтүү менен коомдук фондду түзүүнүн уюштуруучуларынын тизмесин:

а) коомдук фонддун уюштуруучулары катары жеке жактар чыккан учурда алардын фамилиясын, атын, атасынын атын туулган жылын жана дарегин. Тизмеге уюштуруучулардын колу коюлат,  бирок алардын колу нотариалдык күбөлөндүрүлүшү зарыл;

б) коомдук фонддун уюштуруучусу катары юридикалык жак чыккан учурда ар бир юридикалык жактын аталышы жана каттоо (кайра каттоо) датасы. Юридикалык жактын жетекчисинин колу тизмеде юридикалык жактын мөөрү менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт;

- коомдук фондду уюштуруучунун (жеке жактын) паспортунун көчүрмөсүн;

- уюштуруучунун (юридикалык жакты) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндөгү күбөлүгүнүн көчүрмөсү – эгер ал жергиликтүү  юридикалык   жак болсо;

- уюштуруучусу өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп санала тургандыгын күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган легалдаштырылган көчүрмөсүн – эгер ал чет өлкөлүк юридикалык жак болсо.

Кыргыз Республикасы катышуучу болгон тиешелүү эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга катышуучу мамлекеттердин юридикалык жактары үчүн документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт.

Өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп санала тургандыгын күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган көчүрмөнү же башка документти тапшыруу мөөнөтү аталган документтерди берген күндөн тартып 6 айдан ашпоого тийиш;

-         түзүлүп жаткан коомдук фонддун жетекчисинин паспортунун көчүрмөсүн.

Маалымат катары:

-        коомдук фонд укукка жөндөмдүү бир же андан көп жеке же (жана) юридикалык жактар менен түзүлүшү мүмкүн;

-        коомдук фонд соттун чечими боюнча гана жоюлушу мүмкүн;

-        чет тилде түзүлгөн документтер каттоочу органга мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу менен кошо тапшырылат;

-        чет өлкөлүк катышы бар коомдук фонд Юстиция министрлигинде катталат, ал эми чет өлкөлүк катышы жоктору – юстициянын аймактык органдарында.

 

Документтерди кабыл алуу: күн сайын саат 9-30дан 14-00гө чейин;

Документтерди берүү, аталыш текшерүү: күн сайын саат 14-00дөн 17-00гө чейин;

Каттоо мөөнөтү: каттоо органына документтерди берген күндөн баштап 10 күндүн ичинде;

Каттоо үчүн төлөм: 407 сом + бланкалык өндүрүм үчүн.