Филиалды (өкүлчүлүктү) каттоо үчүн керек:

1. Юридикалык жактардын, филиалдардын  (өкүлчүлүктөрдүн) бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган,  башка юридикалык жактардын аталышынан  айырмаланган аталышты тандоо;

2. Төмөнкүдөй каттоо документтерин даярдоо жана тапшыруу:

- каттоо арызын (Формасы  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 28.01.2011-жылындагы № 31 токтому менен бекитилген);

- филиалды (өкүлчүлүктү) түзүү жөнүндө юридикалык жактын органынын чечимин (чечим “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 15-беренесине ылайык келүүсү зарыл).

- уюштуруучунун (юридикалык жактын) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндөгү күбөлүгүнүн көчүрмөсү – эгер ал жергиликтүү юридикалык жак болсо;

- уюштуруучусу (юридикалык жак) өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп санала тургандыгын күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган легалдаштырылган көчүрмөнү – эгер ал чет өлкөлүк юридикалык жак болсо.

Кыргыз Республикасы катышуучу болгон тиешелүү эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга катышуучу мамлекеттердин юридикалык жактары үчүн документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт.

Өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп санала тургандыгын күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган көчүрмөнү же башка документти тапшыруу мөөнөтү аталган документтерди берген күндөн тартып 6 айдан ашпоого тийиш.

- эки нускадагы филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө бекитилген жобо, эгер филиалдын (өкүлчүлүктүн) уюштуруучусу катары финансы-насыялык мекеме, чет элдик же эл аралык уюм чыкса;

- филиалды (өкүлчүлүктү) түзүү жөнүндө чечимди кабыл алган финансы-насыялык мекеменин, чет элдик же эл аралык уюмдун уюштуруу документтеринин (устав, уюштуруу келишими) көчүрмөлөрү;

-        түзүлүп жаткан филиалдын (өкүлчүлүктүн)  жетекчисинин паспортунун көчүрмөсүн.

 

Документтерди кабыл алуу: күн сайын саат 9-30дан 14-00гө чейин;

Документтерди берүү, аталыш текшерүү: күн сайын саат 14-00дөн 17-00гө чейин;

Каттоо мөөнөтү:

-                     каттоо органына документтерди (финансы-насыялык мекемелердин, чет элдик же эл аралык уюмдардын филиалдары (ѳкүлчүлүктѳрү) үчүн) берген күндөн баштап 10 күндүн ичинде;

-                     каттоо органына документтерди (башка юридикалык жактардын филиалдары (ѳкүлчүлүктѳрү) үчүн) берген күндѳн баштап 3 жумушчу күндүн ичинде;

Каттоо үчүн төлөм: 407 сом + бланкалык өндүрүм үчүн.