Акционердик коомду (ачык, жабык) каттоо үчүн керек:

1. Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган, башка юридикалык жактардын аталышынан  айырмаланган аталышты тандоо;

2. Төмөнкүдөй каттоо документтерин даярдоо жана тапшыруу:

- каттоо арызын (Формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 28.01.2011-жылындагы № 31 токтому менен бекитилген);

- акционердик коомду түзүү жөнүндө  чечимин (чечим “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11-беренесине жана “Акционердик коомдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9-беренесине ылайык келүүсү зарыл);

- акционердик коомдун уюштуруучусунун (жеке жактын) паспортунун көчүрмөсүн;

- уюштуруучунун (юридикалык жактын) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндөгү күбөлүгүнүн көчүрмөсүн – эгер ал жергиликтүү  юридикалык жак болсо;

- уюштуруучусу өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп санала тургандыгын күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган легалдаштырылган көчүрмөсүн – эгер ал чет өлкөлүк юридикалык жак болсо.

Кыргыз Республикасы катышуучу болгон тиешелүү эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга катышуучу мамлекеттердин юридикалык жактары үчүн документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт.

Өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп санала тургандыгын күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган көчүрмөнү же башка документти тапшыруу мөөнөтү аталган документтерди берген күндөн тартып 6 айдан ашпоого тийиш.

-        түзүлүп жаткан акционердик коомдун жетекчисинин паспортунун көчүрмөсүн.

Маалымат катары:

-        акционердик коомдун уставдык капиталынын  минималдуу өлчөмү 100 000 сомду түзөт;

-  ачык акционердик коомдун уюштуруучуларынын саны чектелбейт. Жабык акционердик коомдун уюштуруучуларынын саны элүүдөн ашпоого тийиш. Эгерде жабык акционердик коомдун акционерлеринин саны белгиленген чектен ашып кетсе, аталган коом бир жылдын ичинде ачык коомго кайра түзүлүүгө тийиш. Эгерде анын акционерлеринин саны азайбаса, анда коом сот тартибинде жоюлууга жатат.

-        акционердик коом жалгыз катышуучу катары бир адамдан турган башка чарбалык коомго ээ боло албайт;

-                     банктар, камсыздандыруу уюмдары, микрофинансылык уюмдар акционердик коом түрүндѳ гана түзүлѳ алат;

-        чет тилде түзүлгөн документтер каттоочу органга мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу менен кошо тапшырылат;

-        чет өлкөлүк катышы бар акционердик коом Юстиция министрлигинде катталат, ал эми чет өлкөлүк катышы жоктору – юстициянын аймактык органдарында.

 

Документтерди кабыл алуу: күн сайын саат 9-30дан 14-00гө чейин;

Документтерди берүү, аталыш текшерүү: күн сайын саат 14-00дөн 17-00гө чейин;

Каттоо мөөнөтү: каттоо органына документтерди берген күндөн баштап 3 жумушчу күндүн ичинде;

Каттоо үчүн төлөм: 407 сом + бланкалык өндүрүм үчүн.