Көчүрмө алууга зарыл болгон документтердин тизмеси

Кыймылдуу мүлккө карата

милдеттенмелерди аткаруу

боюнча (келишим боюнча)

талап укугун каттоо тартиби

жөнүндө нускаманын

5-тиркемеси

5-форма

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү

мамлекеттик реестринен көчүрмө алууга

АРЫЗ

«Күрөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

22-беренесине ылайык төмөнкү мүлк күрөөдө тургандыгы же турбагандыгы жөнүндө маалымат берүүңүздү суранам:

Мүлктүн аталышы ___________________________________________

________________________________________________________________

Мүлктүн жайгашкан орду _____________________________________

________________________________________________________________

Күрөө берүүчүгө таандык (аты-жөнү) (жеке жак) __________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 (паспорттун сериясы жана номери, жашаган жеринин дареги)

жеке идентификациялык номери

юридикалык жак (аталышы жана дареги)

________________________________________________________________

идентификациялык салык номери

_____________________

Арыз ээсинин колу

20___жылдын «___»______________