Home » Борбордук күрөө каттоо конторасы (БККК) » Каттоо, өзгөртүү киргизүү, токтотуу жана көчүрмө алуу үчүн документтердин үлгүлөрү » Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоого зарыл болгон документтердин тизмеси

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоого зарыл болгон документтердин тизмеси

Кыймылдуу мүлккө карата

милдеттенмелерди аткаруу

боюнча (келишим боюнча)

талап укугун каттоо тартиби

жөнүндө нускаманын

1-тиркемеси

1-форма

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

алдындагы Борбордук

күрөөлүк каттоо конторасы

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоого

АРЫЗ

«Күрөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  негизинде

Күрөө кармоочунун (жеке жактын) аты-жөнү ______________________

________________________________________________________________

(паспорттун сериясы жана номери, жашаган жеринин дареги)

жеке идентификациялык номери

Күрөө кармоочу (юридикалык жак) (аталышы жана дареги)

________________________________________________________________

идентификациялык салык номери

Күрөө коюучунун (жеке жактын) аты-жөнү

________________________________________________________________

(паспорттун сериясы жана номери, жашаган жеринин дареги)

 

жеке идентификациялык номери

Күрөө коюучу (юридикалык жак) (аталышы жана дареги)

________________________________________________________________

идентификациялык салык номери

Ишеним каттын негизинде иштеген ыйгарым укуктуу жактын маалыматтары:

_______________________________________________________________  20___ жылдын «___» ____________ № ______ ишеним кат.

Карызкор жөнүндө маалыматтар (эгерде ал күрөө коюучу болбосо) жеке жактын аты-жөнү ____________________________________________

________________________________________________________________

(паспорттун сериясы жана номери, жашаган жеринин дареги)

жеке идентификациялык номери

юридикалык жак (аталышы жана дареги)

________________________________________________________________

идентификациялык салык номери

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттап берүүңүздү суранам: _____________

________________________________________________________________

 

Келишим түзүлгөн дата _______________________________________

________________________________________________________________

Камсыздалган милдеттенменин баяндалышы: ____________________

камсыздалган милдеттенменин суммасы жана аны аткаруу мөөнөтү _______ ________________________________________________________________

идентификациялоо үчүн зарыл болгон күрөөгө коюлган кыймылдуу мүлктүн баяндалышы _____________________________________________

________________________________________________________________

жеке менчик укугу жөнүндө маалыматтар ______________________ ________________________________________________________________

күрөөнү башкаруучу (жеке жак) (эгерде дайындалса) ________________________________________________________________

аты-жөнү (жеке жак) ______________________________________________

________________________________________________________________

 (паспорттун сериясы жана номери, жашаган жеринин дареги)

жеке идентификациялык номери

юридикалык жактар үчүн (аталышы жана дареги)

________________________________________________________________

идентификациялык салык номери

 

эгерде келишимде же макулдашууда кийинки күрөө кармоочуларды жазуу жүзүндөгү кабарландыруу каралса, анда күрөөгө коюлган мүлктүн кийинки күрөөсүнүн (кайрадан күрөөгө коюу) мүмкүндүгү жөнүндө маалыматтар _____________________________________________________

________________________________________________________________

эгерде келишимде же макулдашууда кийинки күрөөгө коюуга (кайрадан күрөөгө коюуга) тыюу салуу каралган болсо, анда кыймылдуу мүлктүн кийинки күрөөгө коюуга (кайрадан күрөөгө коюуга) тыюу салынгандыгы жөнүндө маалыматтар ________________________________

_______________________________________________________________

Күрөө берүүчүнүн маалыматтарын КМТУБМРда жайгаштырууга макулдугу

_______________________________________________________________

 

______- жылдын «___» _____________

________________

Арыз ээсинин колу

 

Административдик жоопкерчилик жөнүндө эскертүү.

Күрөө токтотулгандыгы (күрөө коюучу тарабынан бардык милдеттенмелердин аткарылгандыгы) жөнүндө күрөө кабарламасына жазуулар өз убагында киргизилбеген учурда Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 67-1-беренесине ылайык каралган жоопкерчилик тууралуу эскертилдим.