Home » Борбордук күрөө каттоо конторасы (БККК) » Каттоо, өзгөртүү киргизүү, токтотуу жана көчүрмө алуу үчүн документтердин үлгүлөрү » Катталган күрөө кабарламасына өзгөртүү киргизүүгө зарыл болгон документтердин тизмеси

Катталган күрөө кабарламасына өзгөртүү киргизүүгө зарыл болгон документтердин тизмеси

Кыймылдуу мүлккө карата

милдеттенмелерди аткаруу

боюнча (келишим боюнча)

талап укугун каттоо тартиби

жөнүндө нускаманын

3-тиркемеси

3-форма

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

алдындагы Борбордук

күрөөлүк каттоо конторасы

Катталган күрөө кабарламасына өзгөртүү киргизүүгө

АРЫЗ

Күрөө кармоочунун (жеке жактын) аты-жөнү __________________________

________________________________________________________________

(паспорттун сериясы жана номери, жашаган жеринин дареги)

жеке идентификациялык номери

Күрөө кармоочу (юридикалык жак) (аталышы жана дареги) ________________________________________________________________

идентификациялык салык номери

Ишеним каттын негизинде иштеген ыйгарым укуктуу жактын маалыматтары ___________________________________________________

________________________________________________________________

20__-жылдын «___» ___________ № ____ катталган күрөө кабарламасына ___________________________________________________

________________________________________________________________ себептерине байланыштуу өзгөртүү киргизүүнү суранам.

 

 

20___жылдын «___»______________

Күрөө кармоочунун колу: ________________