Home » Эл аралык кызматташтык » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин атынан чет мамлекеттер менен түзүлгөн Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен Украина Юстиция министрлигинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө Макулдашуу

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен Украина Юстиция министрлигинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө Макулдашуу

Бишкек шаары

1997-жылдын 16-октябры

 

Мындан ары «Келишим түзгөн Тараптар» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен Украина Юстиция министрлиги,

эки өлкөнүн ортосундагы ак ниеттүүлүк мамилелерди терендетүүнү каалап,

төмөнкүлөр жөнүндө келишим түздүк:

1-     статья

Ушул Макулдашууга ылайык кызматташуунун максаттары төмөнкүлөр болушу тийиш:

1)    келишим түзгөн Тараптардын органдары менен мекемелеринин ортосундагы өнөктөштүк байланыштарды түзүү;

2)    укуктук маселелер боюнча тематикалык семинарлар;

3)    юристтерди окутуу жана квалификациясын жогорулатуу боюнча семинарлар жана бащка чаралар;

4)    юристтерди окутуу жана квалификациясын жогорулатуу максатында юстиция мекемелерине өз ара окуу визиттери;

5)    өз ара кызыкчылыктарга тийиштүү маселелер боюнча адистердин катышуулары менен бирге талкуулоолор;

6)    мыйзам чыгаруу максаттар үчүн документтерди, материалдарды жана башка мааламаттарды алмашуу;

7)    граждандык, үй-бүлөлүк жана кылмыштык иштер боюнча укуктук жардам жөнүндө эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашууларды түзүү жана ишке ашыруу боюнча тажрыйбаларды алмашуу

2-     статья

Келишим түзгөн Тараптар төмөнкүдөй багыттарда кызматташат:

- мыйзам чыгаруу процессин өркүндөтүү;

- укуктук мааламаттарды алмашуу;

- башка багыттарда, эгерде алар Келишим түзгөн Тараптардын максаттарына жана кызыкчылыктарына ылайык келсе

3-статья

Келишим түзгөн Тараптар кызматташуунун маанилүү маселелерин ченүү максатында эксперттик жана жумушчу топторду түзүшөт.

4-статья

Келишим түзгөн Тараптар сунуш кылуучу тармактардын кызыкчылыктарына таандык маселелерди талкуулоо үчүн министрлердин же алар тарабынан дайындалган адамдардын деңгээлинде жолугушууларды жана кеңешүүлөрдү уюштурушат.

5- статья

Келишим түзгөн Тараптар алардын ортосундагы өз ара аракеттерди бекендөө, семинарларды жана биргелешкен изилдөөлөрдү өткөрүү, алардын ортосунда байланышуунун башка түрлөрүн орнотуу учун ыңгайлуу шарттарды түзүшөт.

6-статья

Келишим түзгөн Тараптар мыйзам чыгуу иштери жөнүндө мааламаттарды алмашышат.

7-статья

Келишим түзгөн Тараптардын өкүлдөрү кызматташуунун маселелерин талкулоо үчүн зарылдыгына жараша жогулуп турушат.

Келишим түзгөн Тараптардын ортосундагы салыштырмалуу талкулоодо же ушул Макулдашууну колдонууда талаштар болсо, сүйлөшүү жолу менен жөнгө салынат.

8-статья

Келишим түзгөн Тараптар ушул Макулдашууга кол коюлгандан кийинки бир айдын ичинде анын аткарылышы боюнча координаторду аныкташат.

9-статья

Кызматташууну ишке ашырууда Келишим түзгөн Тараптар эки Тарап үчүн тең алгылыктуу тилди пайдаланышат.

10-статья

Келишим түзгөн Тараптар өз ара бир пикирге келишүүнүн негизинде ушул Макулдашуудан келип чыгуучу бардык чыгымдарды көтөрүшөт.

Кызматташуу боюнча биргелешкен чараларды каржылоодо Келишим түзгөң Тараптар принципти кармашат, ага ылайык уюштуруу жана келүү боюнча чыгымдарды, ошондой эле мүмкүн болгон медициналык чыгымдарды-кабыл алуучу Келишим түзгөн Тарап, ал эми транспорт менен булл жакка келүү жана кайра кетүү боюнча чыгымдарды-жиберүүчү Келишим түзгөн Тарап көтөрөт.

11-статья

Келишим түзгөн эки Тарапын кат жүзүндөгү макулдашуулары менен Макулдашуу толукталышы жана өзгөртүлүшү мүмкүн.

12-статья

Макулдашуу ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

13- статья

Ушул Макулдашуу беш жыл бою колдонууда болот жана эгерде Келишим түзгөн Тараптардын бири ушул Макулдашуунун күчүн токтоотууга өзүнүн каалоосу жөнүндө кат жүзүндө билдирген күндөн алты ай өткөнгө чейин билдирбесе, ал кийинки беш жылдык мөөнөткө да күчүндө кала берет.

 

Бишкек шаарында 1997-жылдын «16» октябрында кыргыз жана украина тилинде ар бири эки нускада ишке ашырылды, ошондой эле тексттин экөө тең бирдей күчкө ээ.

 

Кыргыз Республикасынын                                Украина

Юстиция министри                                           Юстиция министри