Home » ЧУА долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү экспертизаларды жүргүзүүгө аккредитөө » Комиссиянын ишине байланыштуу ченемдик укуктук актылар » Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү экспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, көз карандысыз эксперт катары аккредитациялоо жөнүндө күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жактардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Аккредитациялык комиссиянын иш Регламенти

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү экспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, көз карандысыз эксперт катары аккредитациялоо жөнүндө күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жактардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Аккредитациялык комиссиянын иш Регламенти

Юстиция министрлигинин

буйругуна тиркеме № 2

«___»_________№___

 

 

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна  адистештирилген түрдөгү экспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, көз карандысыз эксперт катары  аккредитациялоо жөнүндө  күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жактардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине  караштуу Аккредитациялык комиссиянын иш Регламенти

 

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна  адистештирилген түрдөгү экспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, көз карандысыз эксперт катары  аккредитациялоо жөнүндө  күбөлүктү алууга талапкерлигин койгон юридикалык жактардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине  караштуу Аккредитациялык комиссиянын иш Регламенти (мындан ары – Комиссия), комиссиянын ишмердүүлүгүнүн   тартибин жана уюштуруу маселелерин  аныктайт.

2. Өзүнүн ишмердигинде Комиссия Кыргыз Республикасынын Конституциясын, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө» жана «Экологиялык экспертиза жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын, Жогорку Кеӊештин 08.06.2006-жылындагы № 1064-III токтому менен бекитилген Мыйзам жазуу техникасы боюнча нускаманы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 15-июлундагы № 413 «Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү экспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) жүргүзүү боюнча ишти жүзөгө ашырган жеке адамдарды жана юридикалык жактарды аккредиттөө жөнүндө» Жобону (мындан ары – Аккредитациялоо жөнүндө Жобо), ушул регламентти жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

3. Комиссия Юстиция министрлигинин алдында, Юстиция министрлигинин кызматкерлеринен,  ишмердүүлүктүн белгиленген жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан  жана жарандык сектордун өкүлдөрүнүн арасынан жети адамдан түзүлөт.

Комиссиянын курамы, комиссиянын кабыл алган чечимдерине таасирин тийгизген таламдардын кагылышуусу пайда болбогондой болуп түзүлөт.

 

II. Комиссиянын ишинин уюштуруу маселелери

 

4. Комиссиянын аттестация жүргүзүү учурунда :

1) аккредитация алууга талапкер адамдар тарабынан берилген документтерди карайт жана аңгемелешүүгө киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат;

2) аңгемелешүү өткөрөт;

3) талапкерди аккредитациялоо же аны аккредитациялоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат;

4) аккредитацияны жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алат.

5. Эгерде комиссиянын төрагасынын милдеттүү катышуусу менен, отурумга анын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү катышса, комиссия чечим чыгарууга укуктуу.

Жок болгон комиссиянын мүчөлөрүн алмаштырууга жол берилбейт.

6.Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун экспертизанын адистештирилген түрлөрүнөн өткөрүүгө ыйгарым укугу бар, көз карандысыз эксперт катары аккредитация жөнүндө күбөлүктү алууга талапкер  юридикалык жактарга жана жеке адамдарга аӊгемелешүү өткөрүү боюнча Комиссиянын чечими, отурумга катышкан мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу, ачык шайлоо жолу менен аӊгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча кабыл алынат;

Добуштар тең болуп калган учурда төраганын добушу  чечүүчү болуп  эсептелинет.

7. Комиссиянын отуруму протокол менен таризделет. Протоколдо отурумдун өткөн орду жана датасы, комиссиянын катышкан курамы, сынактан өтүп жаткандардын аты, фамилиясы, атасынын аты, добуш берүүнүн жыйынтыгы жана комиссиянын чечими белгиленет. Отурумдун протоколуна комиссия мүчөлөрүнүн бардыгынын колу коюлат.

8. Комиссиянын мүчөлөрү өзгөчө пикирге укуктуу, ага ылайык аны билдирген учурда жазуу түрүндө баяндалып протоколго тиркелиши зарыл.

Өзгөчө пикирде Комиссиянын чечими менен макул болбогондугунун так жүйөлөрү, анын негиздемеси менен кошо көрсөтүлөт. Эгерде кароонун жыйынтыгы боюнча өзгөчө пикир эске алынбаса, аны сунуштаган комиссиянын мүчөсү протоколго «өзгөчө пикир менен» деген  белги кошуп кол коёт.

9. Комиссия өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн укуктуу:

1) бардык мамлекеттик органдардан жана кызмат адамдардан комиссияга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана материалдарды алууга жана суроо-талап кылууга;

2) Ченемдик укутук актылардын долбоорлоруна экспертизанын адистештирилген түрлөрүн өткөрүү үчүн, Комиссиянын отурумуна көз карандысыз эксперттерди же мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн, илимий мекемелерди, коомдук жана эл аралык уюмдарды жана башка кызыкдар жактарды тартууга жана чакырууга;

10. Комиссиянын ишин уюштурууну, Юстиция министрлигинин кызматкери болуп саналган комиссиянын катчысы жүзөгө ашырат.

Комиссиянын катчылыгынын милдеттери:

1) Комиссиянын отурумун даярдоо жана иш кагаздарды жүргүзүү;

2) Комиссиянын протоколун жүргүзүү;

3) Комиссиянын отуруму өткөрүлгөн күндөн үч күндүн ичинде протокол түрүндө өтүнүчтү жана Юстиция министрине сунушталуучу тиешелүү жактарга күбөлүктү берүү жөнүндө буйрукту түзүү;

4) Аккредитацияланган эксперттердин мамлекеттик реестрине тийиштүү маалаыматтарды киргизүү;

5) аккредитацияланган жактарга күбөлүктү берүү.

 

III. Документтерди кароо жана аӊгемелешүүнү жүргүзүүнүн тартиби.

11. Жактарды аккредитациялоо төмөнкүдөй эки этапта жүргүзүлөт:

1) аккредитация алууга талапкер жактардын документтерин кароо;

2) аӊгемелешүүнү жүргүзүү.

12. Документтерди кароодо Комиссия төмөнкүдөй чечимдерди чыгарат:

1) талапкерди аңгемелешүүгө киргизүү;

2) деталдуу баш тартуунун мотивировкасы менен аңгемелешүүгкиргизүүдөн баш тартуу.

13. Аккредитациялоо жөнүндө Жобонун 4-бөлүгүндө аныкталган документтерди жеке жана юридикалык жактар аккредитация тапшырууга кирүү үчүн Комиссиянын кароосуна көрсөтүүлөрү зарыл.

Күбөлүктү алуу үчүн аӊгемелешүүгө кирүү жөнүндө арыз ушул Регламентинин тиркемесине ылайык түрдө таризделет.

14. Аккредитациялоодон баш тартуунун негиздери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) жеке адамдын же юридикалык жактын аккредитация алуу үчүн коюлган талаптарга ылайык келбегендиги;

2) аккредитация алуу үчүн документтердин тапшырылбагандыгы же талаптагыдай таризделбегендиги.

15. күбөлүктү алууга талапкер жактардын, ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна экспертизанын адистештирилген түрлөрүн жүргүзүүгө  көндүмдөрүн жана кесиптик билимин баалоо.

Комиссия тарабынан жүргүзүлүүчү аӊгемелешүү Юстиция министрлигинде күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жана жеке жактардын арыздарынын топтолушуна жараша  өткөрүлөт, бирок 3 айда бир жолудан кем эмес. Эгерде талапкерлерден арыздар түшпөсө анда аккредитация өткөрүлбөйт.

Аӊгемелешүүнү өткөрүү орду, мезгили жана датасы Комиссия төрагасы менен аныкталат.

Ченемдик укуктук актыларга экспертизанын адистештирилген түрлөрүн өткөрүүгө ыйгарым укуктуу көз карандысыз эксперт катары аккредитация жөнүндө күбөлүктү алууга талапткер жеке жана юридикалык жактар, аӊгемелешүүнү өткөрүү орду, мезгили жана датасы жөнүндө аӊгемелешүү өткөрүү күнүнө чейин 5 календардык күндөн кеч эмес кабарланат.

16. Күбөлүктү алууга талапкер жактардын кесиптик сапаттарын талкуулоо объективдүү болуусу зарыл.

17. Комиссиянын чечими сыналуучуга аӊгемелешүү өткөрүлгөн күнү жарыяланат.

18. Комиссиянын чечими соттук тартипте таламдаш жактар менен даттанылышы мүмкүн.

19. Аӊгемелешүүнү ийгиликтүү тапшырган жакка күбөлүктү берүү аңгемелешүүнү өткөргөн күндөн баштап эки жуманын ичинде Комиссиянын протоколунун негизинде күбөлүктөр берилет.

Эгерде аӊгемелешүүдөн ийгиликтүү өткөн жак күбөлүктү алуу үчүн көрсөтүлгөн мөөнөттө кайрылбаса, аӊгемелешүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылат.

20. Аӊгемелешүүдөн өтпөй калган жак кайра аӊгемелешүүгө бир жыл өткөндөн кийин гана катыша алат.

Күбөлүктү алууга аӊгемелешүү өткөрүү датасы жөнүндө маалымдалган, бирок андан өтүү үчүн келбеген  жакка документтери каралбастан кайра кайтарылат.

21. Аккредитацияны жокко чыгарган учурда, күбөлүктү кайра берүү жөнүндө маселе аккредитацияны жокко чыгарган учурдан тартып үч жыл өткөндөн кийин Комиссиянын кароосуна чыгарылышы мүмкүн.

22. Комиссиянын материалдары жана документтери бекитилген тартипте Юстиция министрлигинин архивинде сакталат.