Home » Юридикалык жактарды каттоо » Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

«_________________»

жоопкерчилиги чектелген коомун мамлекеттик каттоо

(түзүү)

жөнүндө чечим

Бишкек ш.                                                          20___-ж______-_________

Мен, ______________________________, __________________ жараны, ____________________________, _________шаары, _______________району, __________көчөсү, ___-үй, ___-батир

төмөндөгү чечимдерди кабыл алдым:

 1. Төмөндөгү аталыштагы юридикалык жак түзүлсүн:

Толук аталышы:

- кыргыз тилинде: «______________» жоопкерчилиги чектелген коому.

- орус тилинде: общество с ограниченной ответственностью «_______»;

Кыскартылган аталышы:

- кыргыз тилинде: «______________» ЖЧК.

- орус тилинде: ОсОО «_______»;

2. «______________» ЖЧКнын юридикалык дареги катары төмөнкү дарек аныкталсын: Кыргыз Республикасы, _________шаары, ___________району, __________көчөсү, ___-үй, ___-батири.

3. Өз алдынча иштелип чыккан  «______________» ЖЧКнын уставы бекитилсин.

4. «______________» ЖЧКнын уставдык капиталынын өлчөмү ______ сом болуп аныкталсын, анын 100% ________________________ таандык.

5. «______________» ЖЧКнын директорунун милдеттерин аткаруу _______________ жүктөлсүн.

6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык «______________» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынан каттоодон өткөрүлсүн.

Ошондой эле, мен, ____________ ушул чечимде көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы, мамлекеттик каттоо учуруна карата уставдык капиталды төлөө тартиби сакталгандыгы жана мыйзамда белгиленген учурларда, юридикалык жакты түзүү маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын ырастайм.

Катышуучу                                                                ___________________

«_________________»

жоопкерчилиги чектелген коомун мамлекеттик каттоо

(түзүү)

жөнүндө чечим

Бишкек ш.                                                          20___-ж. «_____»_________

Биз,

 1. ______________________________, _______________ жараны, жашаган дареги:____________, _________шаары, _______________району, _______көчөсү, ___-үй, ___-батири.
 2. ______________________________, _______________ жараны, жашаган дареги:____________, _________шаары, _______________району, _______көчөсү, ___-үй, ___-батири.
 3. .
 4. ______________________________, _______________ жараны, жашаган дареги:____________, _________шаары, _______________району, _______көчөсү, ___-үй, ___-батири.

төмөндөгү чечимдерди кабыл алдык:

 1. Төмөндөгү аталыштагы юридикалык жак түзүлсүн:

Толук аталышы:

- кыргыз тилинде: «______________» жоопкерчилиги чектелген коому.

- орус тилинде: общество с ограниченной ответственностью «_______»;

Кыскартылган аталышы:

- кыргыз тилинде: «______________» ЖЧК.

- орус тилинде: ОсОО «_______»;

2. «______________» ЖЧКнын юридикалык дареги катары төмөнкү дарек аныкталсын: Кыргыз Республикасы, _________шаары, ___________району, __________көчөсү, ___-үй, ___-батир.

3. Өз алдынча иштелип чыккан  «______________» ЖЧКнын уставы бекитилсин.

4. «______________» ЖЧКнын уставдык капиталынын өлчөмү ______ сом болуп аныкталсын жана төмөндөгүчө бөлүштүрүлсүн:

- _____________-________ сом, уставдык капиталдын__% түзөт;

- _____________-________ сом, уставдык капиталдын__% түзөт;

- _____________-________ сом, уставдык капиталдын__% түзөт.

5. «______________» ЖЧКнын директорунун милдеттерин аткаруу _______________ жүктөлсүн.

6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык «______________» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынан каттоодон өткөрүлсүн.

Ошондой эле, биз, ____________ ушул чечимде көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы, мамлекеттик каттоо учуруна карата уставдык капиталды төлөө тартиби сакталгандыгы жана мыйзамда белгиленген учурларда, юридикалык жакты түзүү маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын ырастайм.

 

Катышуучулар                                                                  

___________________

___________________

___________________

«_________________»

жоопкерчилиги чектелген коомунун

катышуучусунун мамлекеттик кайра каттоо

жөнүндө чечими

Бишкек ш.                                                          20___-ж. ______-_______

Мен, ______________________________, жашаган дареги:_________, _________шаары, _______________району, __________көчөсү, ___-үй, ___-батир

төмөндөгү чечимдерди кабыл алдым:

1. Катышуучулар курамы өзгөргөндүгүнө байланыштуу «______________» жоопкерчилиги чектелген коому мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүлсүн.

2. «______________» жоопкерчилиги чектелген коомунун катышуучусу болуп _________________ аныкталсын, «______________» жоопкерчилиги чектелген коомунун уставдык капиталынынн 100% өлчөмү ________________________ таандык.

3. «______________» жоопкерчилиги чектелген коомунун директорунун милдеттерин аткаруу _______________ жүктөлсүн.

4. «______________» жоопкерчилиги чектелген коомунун өз алдынча иштеп чыккан  уставы бекитилсин.

5. «______________» жоопкерчилиги чектелген коому тиешелүү юстиция башкармалыгынан кайра каттоодон өткөрүлсүн.

Мен, ____________ ушул чечимде көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик кайра каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын анык экендиги жана, мыйзамда белгиленген учурларда, юридикалык жакты кайра каттоо маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын ырастайм.

Катышуучу                                                                ___________________

«___________________»

жоопкерчилиги чектелген коомунун

уставдык капиталындагы үлүштү акысыз өткөрүп берүү тууралуу

макулдашуу

 

Бишкек ш.                                                                                      2013-жылдын ___-_______

 

 1. ______________________________, Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, _______________району, __________көчөсү, ___-үй, ___-батиринин тургуну мындан ары 1-тарап жана
 2. ______________________________, Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, _______________району, __________көчөсү, ___-үй, ___-батиринин тургуну, мындан ары 2-тарап төмөнкүлөр боюнча макулдашууга келди:
 1. «__________» жоопкерчилиги чектелген коомунун уставдык капиталынын 100% өлчөмүн түзгөн 1000 сомду акысыз өткөрүп берүү ушул макулдашуунун предмети болуп саналат.
 2.  1-тарап «__________» жоопкерчилиги чектелген коомунун уставдык капиталынын 100% өлчөмүн түзгөн 1000 сомду 2-тарапка акысыз өткөрүп берет, ал эми 2-тарап аталган үлүштү кабыл алат.
 3. Тараптардын бири-бирине карата эч кандай дооматтары жок.

Тараптардын кол тамгалары:

 

 1. 1.                  Тарап______________

 

 1. 2.                  Тарап________________

«_________________________»

Жабык акционердик коомун мамлекеттик каттоо (түзүү жөнүндө) жөнүндө

Чечим

Бишкек ш.                                                                  __________ ________жыл.

Мен__________________________________(Аты жөнү) _________________, _______________шаары, ______________________району, _____________________көчөсү, ___үйү, ________кв дареги боюнча жашаган __________________жараны, төмөнкүдөй чечим кабыл алдым:

1. Төмөнкүдөй аталыштагы юридикалык жакты түзүүнү:

Толук аталышы:

- кыргыз тилинде: «_____________________» жабык акционердик коому;

- орус тилинде: Закрытое акционерное общество  «___________________»;

Кыскартылган аталышы:

- кыргыз тилинде: «_____________________» ЖАК;

- орус тилинде: ЗАО  «___________________»;

«_________________________» ЖАКнун юридикалык дареги катары төмөнкү дарек аныкталсын:

Кыргыз Республикасы, ____________ш, ___________ району, ______________ көчөсү, _____ үй.

3. Өз алдынча иштелип чыккан «_____________________» ЖАКнун уставы бекитилсин.

4. «_________________________» ЖАКнун уставдык капиталы 100% ____________________ таандык  ар биринин  номиналдык наркы _________ сом турган  ________ жөнөкөй энчилүү  документсиз акцияга бөлүнгөн ________ сом өлчөмүндө аныкталсын.

5. «_________________________» ЖАКнун директорунун  милдеттери  ___________________________ (Аты жөнү) жүктөлсүн.

6. «_________________________» ЖАКу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Юстиция органдарында катталсын.

Ошондой эле, мен______________________________________(Аты жөнү) ушул чечимде көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгын, мамлекеттик каттоо учуруна карата уставдык капиталды төлөө тартиби сакталгандыгын жана мыйзамда белгиленген учурларда, юридикалык жакты түзүү маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын ырастайм.

Катышуучу                                                                           _________________

 

 

 

 

 

 

 

«______________________» Коомдук фондун түзүү, анын уставын бекитүү жана башкаруу органдарын түзүү жөнүндө

ЧЕЧИМ

Бишкек ш.                                                                          ______ ___________ж.

Мен, ____________ (Аты жөнү), (туулган датасы:____________ _________жыл) __________________________ жараны, жашаган жери: Кыргыз Республикасы, __________ ш, ___________________ району, ______________ көчөсү, ________үй, _____кв, тел. _________ (үй телефону), ____________(жумуш телефону).

Чечтим:

1. «_____________________________» коомдук фондун түзүүнү;

Мамлекеттик тилдеги толук  аталышы: «___________________________» коомдук фонду.

Расмий тилдеги толук аталышы Общественный Фонд «___________________________».

Мамлекеттик тилдеги кыскартылган аталышы: «___________________________» КФ.

Расмий тилдеги кыскартылган аталышы ОФ «___________________________».

2. «___________________________» коомдук фондунун уставы бекитилсин.

Уставдык милдеттерди жана максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн ___________ сом өлчөмүндөгү акча каражатын директорго өткөрүп берүү жана коомдук фонддун директорунун жана түзүүчүнүн ортосундагы кабылдоо-өткөрүү актысына кол коюу жолу менен  «___________________________» Коомдук Фондуна берилсин.

Директордун  милдеттери  ___________________________ жараны _________________(Аты жөнү) жүктөлсүн, жашаган жери: Кыргыз Республикасы, __________ ш, ___________________ району, ______________ көчөсү, ________үй, _____кв.

5. «_____________________________» коомдук фондунун байкоочу кеӊешинин мүчөлөрү болуп  төмөнкү адамдар дайындалсын:

1.____________________________________________________ (Аты жөнү), ______________________ жараны, дареги: _________________________________________________________________

Байкоочу кеӊештин төрагасы.

2._____________________________________________________(Аты жөнү), ______________________жараны, дареги:___________________________ Байкоочу кеӊештин мүчөсү.

3._____________________________________________________(Аты жөнү), ___________________________жараны,  дареги:_______________________

Байкоочу кеӊештин мүчөсү.

6. Ревизордун милдеттери _______________________________(Аты жөнү) жүктөлсүн, дареги:___________________________________________________________.

7. «_____________________________» коомдук фондунун юридикалык дареги катары төмөнкү дарек аныкталсын: Кыргыз Республикасы, __________ ш, ___________________ району, ______________ көчөсү, ________үй, _____кв.

8. «_________________________» коомдук фонду Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Юстиция органдарында катталсын.

Мен______________________________________(Аты жөнү) ушул чечимде көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгын, мамлекеттик каттоо учуруна карата уставдык капиталды төлөө тартиби сакталгандыгын жана мыйзамда белгиленген учурларда, юридикалык жакты түзүү маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын ырастайм.

Уюштуруучу: _______________  ________________________________

Уюштуруучунун колу нотариалдык күбөлөндүрүлүшү керек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______________________» коомдук бирикмесинин

 уюштуруучу чогулушунун протоколу

Бишкек ш.                                                                               _____________жыл

Катышышты:

Аты жөнү

Дареги

1.    
2.    
3.    

 

Күн тартиби:

1. Чогулуштун төрагасын жана катчысын  шайлоо жөнүндө.

2. «______________________» коомдук бирикмесин түзүү жөнүндө.

3. «______________________» коомдук бирикмесинин юридикалык дарегин аныктоо жөнүндө.

4. «______________________» коомдук бирикмесинин уставын бекитүү жөнүндө.

5. «______________________» коомдук бирикмесинин башкаруу органдарын шайлоо жөнүндө.

6. Юстиция органдарында «______________________» коомдук бирикмесин каттоо жөнүндө.

Күн тартибин талкуулап чыгып, катышуучулар бир добуштан чечишти:

1. Чогулуштун төрагасына _______________(Аты жөнү), чогулуштун катчысына _________________________________________(Аты жөнү) дайындалсын.

2. «______________________» коомдук бирикмеси түзүлсүн.

Толук аталышы:

Мамлекеттик тилде: «_________________________» коомдук бирикмеси;

Расмий тилде: Общественное объединение  «______________________».

Кыскартылган аталышы:

Мамлекеттик тилде: «_________________________» КБ;

Расмий тилде: ОО  «______________________».

3. «______________________» коомдук бирикмесинин юридикалык дареги болуп төмөнкү дарек аныкталсын:__________ш, ________________району, ____________көчөсү, ________үй.

4. «______________________» коомдук бирикмесинин уставы бекитилсин.

5. ___________________________(Аты жөнү) «______________________» коомдук бирикмесинин жетекчиси (Президенти, Директору) болуп шайлансын.

___________________________(Аты жөнү) «______________________» коомдук бирикмесинин  ревизорлугуна шайлансын.

6. «______________________» коомдук бирикмеси Юстиция органдарында катталсын.

Ушул протоколдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгын, юридикалык жакты түзүү маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын тастыктайбыз.

 

Чогулуштун төрагасы                                                     ___________________

Чогулуштун катчысы                                                      ___________________

Чогулуштун төрагасынын жана катчысынын колу нотариалдык күбөлөндүрүлүшү зарыл

 

 

 

 

 

 

 

 

«_______________________________________» жабык акционердик коомун мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө акционерлердин жалпы чогулушунун чечими

 

Бишкек ш.                                                            _______________ _______ж.

Убактысы ____________

Добуш берүүчү акциялардын ээлери – акционерлердин добуштарынын жалпы саны _______.

Чогулушка катышкан акционерлердин добуштарынын саны

Чогулуштун төрагасы   (Аты жөнү)

Чогулуштун катчысы   (Аты жөнү)

Чогулуштун күн тартиби.

1. «_________________________» жабык акционердик коомун кайра каттоо

2. «__________________________» жабык акционердик коомунун уставын жаӊы редакцияда бекитүү.

3.«_________________________» жабык акционердик коомун  мамлекеттик кайра каттоо.

 

Чечишти

1. Аталышынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, «______________________» жабык акционердик коому  кайра катталсын.

Мамлекеттик тилдеги толук аталышы: «______» жабык акционердик коому .

Расмий тилдеги толук аталышы: Закрытое акционерное общество «_____».

2. «___________________________» жабык акционердик коомунун уставы жаӊы редакцияда бекитилсин.

3. «_______________________________________» жабык акционердик коому тийиштүү юстиция органында мамлекетик кайра каттоодон өтсүн.

Ушул чечимде  көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик кайра каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгын жана мыйзам менен белгиленген учурдагы юридикалык жакты түзүү маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын тастыктайбыз.

Төрага

Катчы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

ЖЧКнын чечими

Бишкек ш.                                                      ____________ _________ _____ж

КАТЫШЫШТЫ:

«___________» ЖЧКнын атынан ____________________ (юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органы) __________________ (аты жөнү),

ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛДЫ:

1. Кыргыз Республикасындагы «________________________» жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлчүлүгүнүн жобосу жаӊы редакцияда бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасындагы «________________________» жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлчүлүгүнүн директорунун ыйгарым укуктары тастыкталсын (Аты жөнү).

3. Кыргыз Республикасындагы «__________________» жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлчүлүгүнүн турган жери өзгөрүүсүз калтырылсын: Кыргыз Республикасы _____________ ш, ___________ району, _______көчөсү, ___________үй.

4. Кыргыз Республикасындагы «________________________» жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлчүлүгү Кыргыз Республикасынын компетенттүү мамлекеттик органдарында жана мекемелеринде Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кайра каттоодон өтсүн.

Өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө чечимде, көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик кайра каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы жана мыйзам менен белгиленген учурдагы өкүлчүлүктү кайра каттоо маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгы тастыкталат.

 

 

«________________________»  

жоопкерчилиги чектелген коомунун

 юридикалык жагынын ыйгарым укуктуу органы                       Аты жөнү

 

 

«________________________»

Жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучуларынын протоколу

____________ш.                                                           _____ _________ ____ж.

«___________» ЖЧКнын атынан ____________________ (юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органы) __________________ (аты жөнү),

ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛДЫ:

1. «________________________» Жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлчүлүгү түзүлсүн жана юстициянын тиешелүү органында белгиленген тартипте бекитилсин.

Өкүлчүлүктү түзүп жаткан юридикалык жак болуп: «________________________» Жоопкерчилиги чектелген коом саналат, дареги: _______________ көч, ___________, каттоо № ______, каттоо датасы ___________.

2.  Өкүлчүлүктүн аталышы аныкталсын:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинде: «________________________» Жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлчүлүгү;

-    Кыргыз Республикасынын расмий  тилинде: Представительство общества с ограниченной ответственностью «_______________».

3. Өкүлчүлүк жөнүндө өз алдынча иштелип чыккан жобо бекитилсин;

4. Өкүлчүлүктүн директору кызмат ордуна    ______________________ (Аты жөнү) шайлансын.

5. Өкүлчүлүктүн турган жери аныкталсын: Кыргыз Республикасы ____________ ш, _____________ көчөсү, _________үй;

Өкүлчүлүктү түзүү  жөнүндө протоколдо  көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик кайра каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы жана мыйзам менен белгиленген учурдагы өкүлчүлүктү түзүү маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгы тастыкталат.

«________________________» 

Жоопкерчилиги чектелген коомунун

юридикалык жагынын ыйгарым укуктуу органы                       Аты жөнү

 

 

 

 

 

«___________________________»

коомдук фондуна жаӊы катышуучуну киргизүү жөнүндө

ЧЕЧИМ

Бишкек ш.                                                                       «______» _____ _____ж.

Мен, (Аты жөнү)___________________ (туулган датасы: ______________) Кыргыз Республикасынын ___________ш, _______________________району, ________________көчөсү дареги боюнча жашаган ____________ жараны.

Чечтим:

1. «___________________________»  коомдук фондунун курамына жаӊы уюштуруучуну___________________ (аты жөнү) киргизүүнү.

«___________________________» 

коомдук фондун уюштуруучусунун колу                                               мөөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«__________________________________»

коомдук фондун мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө

ЧЕЧИМ

________________ ж.                                                          Бишкек ш.

 

Биз,_____________________ (Аты жөнү) (туулган датасы: ______________) Кыргыз Республикасынын Бишкек ш, _______________________району, ________________көчөсү, __________үй, ________кв,_________ тел.  дареги боюнча жашаган ____________ жараны;

___________________________ (Аты жөнү) (туулган датасы: ______________) Кыргыз Республикасынын Бишкек ш, _______________________району, ________________көчөсү, __________үй, ________кв,_________ тел.  дареги боюнча жашаган ____________ жараны

Чечтик:

1. Уюштуруучулардын курамы өзгөргөндүгүнө байланыштуу, «__________________________________» коомдук фондун кайра каттоону;

2. Төрага _____________________(Аты жөнү) жана катчы _________________________ (Аты жөнү) кылып шайлоону;

3. «__________________________________» коомдук фондунун уставын бекитүүнү;

4. «__________________________________» коомдук фондун юстиция органдарында жана башка мамлекеттик органдарда иштөөдөгү мыйзамдарга ылайык кайра каттоону.

Ушул чечимде көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик кайра каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы жана мыйзам менен белгиленген учурдагы юридикалык жакты кайра каттоо  маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын тастыктайбыз.

Төрага                                                       __________________________

 

Катчы                                                       ____________________________

 

«______________________________________»

 Жоопкерчилиги чектелген коомдун чечими

Бишкек ш.                                                       ___ ___________ ________жыл

Мен, (катышуучунун аты жөнү) ____________________  Кыргыз Республикасынын ___________ш, ________________көчөсү, ____________үйү, ____________кв  дареги боюнча жашаган,

Чечим кабыл алдым:

1. «______________________________________»  Жоопкерчилиги чектелген коомун жоюуну;

2. Жоюучу кылып  (же жоюучу комиссия кылып) Кыргыз Республикасынын ______ ш, __________ көч, ________ үйү, _________ кв. дареги боюнча жашаган (жоюучунун же жоюучу комиссиянын мүчөлөрүнүн жана төраганын аты жөнү) ______________________________________ дайындоону;

3. «______________________________________» жоопкерчилиги чектелген коому жоюулуу процессинде тургандыгы жөнүндө мамлекеттик органдарды билдирүү милдетин жоюучуга жүктөөнү.

«___________» ЖЧКнын катышуучусу

Аты жөнү                                                                  колу                         мөөр

 

 

«_________________________»

Коомдук бирикмесинин (мындан ары – бирикме)

мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун

Протоколу

 

Бишкек ш.                                                                   ______________ ___ жыл

 

Бирикменин мүчөлөрүнүн жалпы саны: _________

Катышып жаткан бирикме мүчөлөрүнүн саны:_______

Чечим кабыл алуу үчүн шартсан сакталган.

 

Күн тартиби

1. Бирикменин жалпы чогулушунун  төрагасын жана катчысын шайлоо.

2. Бирикменин уставын жаӊы редакцияда бекитүү жөнүндө;

3. Бирикмени кайра каттоо жөнүндө.

Күн тартибин талкуулагандан кийин катышуучулар бир добуштан чечишти

1. Жалпы чогулуштун төрагасына ________________________ (Аты жөнү) шайлоону.

Жалпы чогулуштун катчысына ________________________ (Аты жөнү) шайлоону.

2. Бирикменин уставын жаӊы редакцияда бекитүүнү.

3.Бирикмени Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында белгиленген тартипте кайра каттоону.

Ошол эле чурда,  ушул протоколдо  көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик кайра каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы жана мыйзам менен белгиленген учурдагы юридикалык жакты кайра каттоо  маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын тастыктайбыз.

Төрага: Аты жөнү_________________________

Катчы: Аты жөнү_________________________

Бирикменин Протоколу мөөр менен ырасталат. Мөөр жок болгон учурда төраганын жана катчынын колу нотариалдык күбөлөндүрүлөт.

«_________________________»

 жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучусунун чечими

Бишкек ш.                                                               ____ __________ ____ жыл

Мен, (катышуучунун аты жөнү) ________________________________ Кыргыз Республикасы ______________ш, _________________ көчөсү, _________ үйү, ___________кв дареги боюнча жашаган

Чечим кабыл алдым:

1. «_________________________»  жоопкерчилиги чектелген коомунун жоюучу балансын бекитүүнү.

Ушул жоюучу балансты бекитүү жөнүндө чечим менен, анда  көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле иштин токтоулушун каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы жана мыйзам менен белгиленген учурдагы ишинин токтотулушун каттоо  маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгын тастыктайбыз.

«_____________________»  ЖЧКнын катышуучусу

Жеке жак катышуучунун колу нотариалдык күбөлөндүрүлүшү керек.

 

 

 

 

 

Юридикалык жактын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн керек:

1. Юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органы:

А) юридикалык жакты жоюу жөнүндө чечим кабыл алуу;

Б) Жоюучуну (жоюучу комиссияны) шайлоо (дайындоо);

В)  кабыл алынган чечим жөнүндө каттоочу органды билдирүүнү жоюучуга  (жоюучу комиссияга) тапшыруу.

2. Жоюучу юридикалык жакты жоюу жөнүндө билдирүүнү  каттоочу органга  3 жумушчу күндүн ичинде жиберүүгө тийиш, бул билдирме жоюу жана жоюу комиссиясын (жоюучуну) дайындоо жөнүндө чечимдин көчүрмөсүн ага тиркөө менен, жоюучу комиссиянын колу коюлган (жоюучу) анын кредиторлорунун талаптарын билдирүү тартиби жана мөөнөттөрү жөнүндө маалыматтарды камтышы керек. Чечимдин түп нускасы иш-аракетти токтотууну каттоого документтерди  тапшырууда көрсөтүлөт.

3. Кредиторлор тарабынан талаптарды коюу мөөнөтү бүткөндөн кийин каттоочу органга тапшыруусу керек:

-  каттоо арызын (формасы 28.01.2011-жылдагы № 31 Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн токтому  менен бекитилген);

-  юридикалык жакты жоюу жана жоюу комиссиясын (жоюучуну) шайлоо (дайындоо) жөнүндө юридикалык жактын органынын чечимин;

-  юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгүн;

- уставын (финансы-кредиттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн);

- камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча карызынын жоктугу тууралу Социалдык фонд органынан маалым катты;

- салыктар боюнча карызынын жоктугу тууралуу салык органынан маалым катты;

- мөөрдү жана (же) штампты тапшыргандыгы жөнүндө ички иштер органынан маалым катты (алар бар болгон учурда);

- жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечимди;

- жоюлуп жаткан юридикалык жактын архивдик документтери сакталуучу жер жөнүндө мамлекеттик архивдик фонддун корутундусун;

- каттоо жыйымын төлөгөндүгү тууралу квитанцияны;

- мамлекеттик статистика органдары тарабынан берилген юридикалык жак жөнүндөгү маалыматтарды камтыган документ (1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) жана мамлекеттик реестрге киргизилбеген юридикалык жактар);

- скоросшиватель.

Маалымат ирээтинде:

1. Юридикалык жакты жоюу жана жоюу комиссиясын (жоюучуну) шайлоо (дайындоо) жөнүндө юридикалык жактын органынын чечими социалдык фонддун органынын, салык органынын, ички иштер органынын маалым каттарынан мурда  кабыл алынышы зарыл.

2. Жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечим жоюу жөнүндө жана жоюу комиссиясын (жоюучуну) шайлоо (дайындоо) жөнүндө юридикалык жактын органынын  чечимди кабыл алган күнүнөн же андан мурда кабыл алынуусу мүмкүн эмес.

3.  Жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечимде  жеке жактын катышуучусунун кол тамгасы нотариалдык күбөлөндүрүлүшү керек.

4. Кредиторлордун талаптарын билдирүү мөөнөтү  жоюлгандыгы жөнүндө жарыяланган учурдан тартып эки айдан кем болууга тийиш эмес.

5. Финансы-кредиттик мекемелердин, коммерциялык эмес уюмдардын уюштуруу документтери жоголгон (бузулган) учурда, каттоочу органдын расмий сайтында 5 жумушчу күндүн ичинде жарыяланууга тийиш болгон кабарлама каттоочу органга тапшырылат.

6. Юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү, мөөрлөрү жана (же) штамптары жоголгон (бузулган) учурда, каттоочу органдын расмий сайтында 5 жумушчу күндүн ичинде жарыяланууга тийиш болгон кабарлама каттоочу органга тапшырылат.

7. Тапшырылган документтерде көрсөтүлгөн юридикалык жактын каттоо маалыматтары, мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндөгү күбөлүктө камтылган маалыматтарга  ылайык келиши зарыл.

8. Юридикалык жактын жетекчиси жоюучу катары  (жоюучу комиссиянын мүчөсү) шайлана албайт анткени жоюучуну тандаган учурдан тартып, (жоюучу комиссияны) ал юридикалык жактын мүлкүн тескөө боюнча юридикалык жактын    органынын аракеттерине контролдук кылуу ыйгарым укугуна ээ болот.

9. Төмөнкү жактар арыз берүүчү боло алышат:

- жоюучу комиссиянын жетекчиси (жоюучу);

- ишеним каттын негизинде аракеттенген  башка жак.

Документтерди кабыл алуу – күн сайын Юстиция министрлигинин биринчи кабатындагы  фойесинде саат 9-30дан 14-00гө чейин.

Каттоо мөөнөтү – 7 жумуш күндүн ичинде.

Ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн төлөм – 426 сом.

 

 

 

Филиалдын (өкүлчүлүктүн) иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн керек:

1. Каттоо органына төмөнкүдөй документтерди тапшыруу зарыл:

- каттоо арызын (формасы 28.01.2011-жылдагы № 31 Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн токтому  менен бекитилген);

- юридикалык жактын органынын филиалды (өкүлчүлүктү) жоюу жөнүндө чечимин;

- мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгүн;

- жобону (финансы-кредиттик мекемелердин, чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн);

- каттоо жыйымын төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны;

- мөөрдү жана (же) штампты тапшыргандыгы жөнүндө ички иштер органынан маалымкатты (алар бар болгон учурда).

- мамлекеттик статистика органдары тарабынан берилген филиал жөнүндөгү маалыматтарды камтыган документ (1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) жана мамлекеттик реестрге киргизилбеген филиалдар);

Чет мамлекеттин мыйзамдары боюнча катталган юридикалык жактын филиалынын (өкүлчүлүгүнүн) иш-аракетин токтотууну каттоодо арыз ээси төмөндөгүлөрдү кошумча түрдө тапшырат:

- камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча карызынын жоктугу тууралуу Социалдык фонд органынан маалым катты;

- салыктар боюнча карызынын жоктугу тууралуу салык органынан маалым катты.

Маалымат ирээтинде:

1. Филиалды жоюу жана жоюу комиссиясын (жоюучуну) шайлоо (дайындоо) жөнүндө юридикалык жактын органынын чечими социалдык фонддун органынын, салык органынын, ички иштер органынын маалым каттарынан мурда  кабыл алынышы зарыл.

2. Тапшырылган документтерде көрсөтүлгөн юридикалык жактын каттоо маалыматтары, мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндөгү күбөлүктө камтылган маалыматтарга  ылайык келиши зарыл.

3. Финансы-кредиттик мекемелердин, коммерциялык эмес уюмдардын уюштуруу документтери жоголгон (бузулган) учурда, каттоочу органдын расмий сайтында 5 жумушчу күндүн ичинде жарыяланууга тийиш болгон кабарлама каттоочу органга тапшырылат.

4. Юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү, мөөрлөрү жана (же) штамптары жоголгон (бузулган) учурда, каттоочу органдын расмий сайтында 5 жумушчу күндүн ичинде жарыяланууга тийиш болгон кабарлама каттоочу органга тапшырылат.

5. Филиалдын (өкүлчүлүктүн) мөөрү жана (же) штампы болбогон учурда каттоочу органга алардын жок экендиги жөнүндө филиалдын (өкүлчүлүктүн) же болбосо юридикалык жактын жетекчисинин колтамгасы коюлган кепилдик кат тапшырылат.

6. Төмөнкү жактар арыз берүүчү боло алышат:

- жоюучу комиссиянын жетекчиси (жоюучу);

- ишеним каттын негизинде аракеттенген  башка жак.

Документтерди кабыл алуу – күн сайын Юстиция министрлигинин биринчи кабатындагы  фойесинде саат 9-30дан 14-00гө чейин.

Каттоо мөөнөтү – 7 жумуш күндүн ичинде.

Ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн төлөм – 426 сом.