Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук экспертизанын мамлекеттик борбору жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 22-октябрындагы
N 577 токтому менен
бекитилди

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу соттук экспертизалардын мамлекеттик борбору жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу соттук экспертизалардын мамлекеттик борбору (мындан ары – Мамлекеттик борбор) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине түздөн-түз баш ийген адистештирилген мамлекеттик соттук-экспертизалык мекеме болуп эсептелет.

Мамлекеттик борбор сот жана укук коргоо органдарынын тапшырмасы боюнча атайын билимдин негизинде соттук экспертизаларды жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзөт.

Мамлекеттик борбордун кызматкерлери мамлекеттик кызматкер болуп эсептелбейт.

2. Мамлекеттик борбор өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ушул Жобону, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон белгиленген мыйзамдык тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин укуктук актыларын жетекчиликке алат.

3. Мамлекеттик борбор юридикалык жак болуп эсептелет, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби жана өзүнүн мамлекеттик жана расмий тилдеринде жазылган аты түшүрүлгөн мөөрү болот.

4. Мамлекеттик борбордун жайгашкан жери – Бишкек ш., Бөкөнбаев көчөсү, 97.

2. Мамлекеттик борбордун милдеттери жана функциялары

5. Мамлекеттик борбордун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- сот-тергөө органдарынын тапшырмалары боюнча криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык экспертизаларды жүргүзүү;

- илимдин жана техниканын соңку жетишкендиктеринин негизинде соттук экспертизалардын ар кандай түрлөрүн жүргүзүүнүн ыкмаларын өркүндөтүү максатында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча негизги багыттарды иштеп чыгуу;

- укук коргоо органдарына атайын билимдерди жана техникалык каражаттарды колдонууда методологиялык жана методикалык жардам көрсөтүү, бул ишти координациялоо;

- соттук экспертиза тармагында кадрларды окутуунун формаларын жана методдорун иштеп чыгуу, Кыргыз Республикасынын эксперттерин даярдоону жана адистигин жогорулатууну уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын соттук экспертизасынын теориясын жана практикасын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын түзүү.

6. Мамлекеттик борбор ага тапшырылган милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

- экспертизаларды жүргүзөт, илимий сунуштарды жана алдыңкы тажрыйбаны, жаңы методдорду жана методикаларды изилдейт жана эксперттик практикага киргизет;

- соттук жана тергөө практикасын жүргүзүүдө эксперттик иштин тажрыйбасын жалпылайт, соттук экспертиза тармагындагы жетишкендиктерди иликтейт жана ошонун негизинде соттук экспертизаны жүргүзүүнү өркүндөтүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана ишке ашырат:

- эксперттик практиканы жана конкреттүү экспертизаларды жалпылоонун материалдары боюнча тийиштүү органдарга укук бузууга түрткү болгон себептерди жана шарттарды жоюу боюнча сунуштарды киргизет;

- Юстиция министрлигине, соттук-эксперттик ишти регламенттеген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизет;

- соттук экспертиза жаатында илимий-изилдөөчүлүк иш жүргүзөт;

- Мамлекеттик борбор же башка эксперттик мекемелер иштеп чыккан жаңы ыкмаларды жана эксперттик изилдөөнүн түрлөрүн сыноодон өткөрөт жана эксперттик практикага колдонууга киргизет;

- укук коргоо органдарынын кызматкерлерин соттук экспертиза жаатындагы соңку жетишкендиктер менен тааныштырат, аларга республиканын эксперттик мекемелеринин бул тармактагы мүмкүнчүлүктөрүн жана материалдарды даярдоонун, экспертизаны дайындоонун тартибин түшүндүрөт, алар үчүн далил заттарды аныктоонун, фиксациялоонун, алуунун, салуунун, жөнөтүүнүн жана экспертиза дайындоонун маселелери боюнча методикалык сунуштамаларды даярдайт, өзгөчө кырдаалдарда аларга далил заттарды аныктоо, фиксациялоо, алуу жана сатуу боюнча практикалык жардам көрсөтөт;

- соттук эксперттердин адистик даярдыгын жана квалификациясын жогорулатат, соттук эксперттердин башка мамлекеттердин эксперттик мекемелеринде стажировкаларда болуусун уюштурат, Мамлекеттик борбордун базасында эксперттерди ар түрдүү формада даярдайт, эксперттик корутундуларды рецензиялоону камсыздайт;

- айрым учурларда жарандар жана юридикалык жактар менен келишимдик негизде илимий-техникалык изилдөөлөрдү жүргүзөт жана атайын билимдердин негизинде корутундуларды берет;

- Мамлекеттик борбордун илимий изилдөө иши боюнча айрым тапшырмаларды аткаруу үчүн башка министрликтер менен ведомстволордун мекемелеринин илимий жана практикалык кызматкерлерин келишимдик негизде ишке тартат;

- өзүнө тапшырылган милдеттерге жараша башка функцияларды да аткарат.

3. Мамлекеттик борбордун ишин уюштуруу

7. Мамлекеттик борбордун түзүмү жана штаты Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан бекитилет.

8. Мамлекеттик борбордун ишине Кыргыз Республикасынын юстиция министринин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор жетекчилик кылат.

9. Мамлекеттик борбордун директорунун, анын сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын юстиция министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу эки орун басары болот.

Мамлекеттик борбордун директорунун орун басарлары түздөн-түз директорго баш ийет жана аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде Мамлекеттик борбордун ишин уюштурушат.

10. Мамлекеттик борбордун кызматкерлери (соттук эксперттерди кошкондо) юстиция министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат. Мамлекеттик борбордун кызматкерлерине (соттук эксперттерди кошкондо) коюлуучу квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын юстиция министри тарабынан бекитилет.

11. Мамлекеттик борбордун директору:

- Мамлекеттик борбордун жана анын облустар аралык филиалдарынын ишин жетектейт;

- Мамлекеттик борбордун ишин пландаштырат жана анын аткарылышын камсыздайт, Мамлекеттик борборго жүктөлгөн милдеттердин аткарылуусу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Мамлекеттик борбордун борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана анын облустар аралык филиалдарынын жетекчилеринин отчетторун угат;

- керектүү экспертиза жүргүзүү үчүн түшкөн материалдарды бөлүштүрөт;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет, алардын аткарылышына текшерүү уюштурат;

- орун басарлардын арасында милдеттерин бөлүштүрөт, Мамлекеттик борбордун кызматкерлеринин кызматтык нускамаларын бекитет;

- Кыргыз Республикасынын юстиция министрине Мамлекеттик борбордун кызматкерлерин кызмат ордуларынан бошотууга сунуш киргизет;

- Мамлекеттик борбордун техникалык жана кенже тейлөөчү персоналынын кызматчыларын кызмат орунга дайындайт жана бошотот;

- кызматчыларга эмгек мыйзамдарында каралган сыйлоо жана тартип жаза чараларын колдонот;

- кызматкерлердин иштөөсү үчүн зарыл шарттардын түзүлүшүн, Мамлекеттик борбордун материалдык-техникалык жабдылышын камсыздайт, жабдууларды техникалык пайдалануунун коопсуздук эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөйт;

- Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине катышкан өлкөлөрдүн жана башка мамлекеттердин юстиция министрликтеринин эксперттик мекемелери, ошондой эле соттук экспертиза жаатындагы иш жүргүзгөн ведомстволор менен байланыштарды ишке ашырат;

- Мамлекеттик борбордун ишин жетектөө боюнча башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

12. Мамлекеттик борбордун директору жана анын орун басарлары илимий изилдөөлөргө түздөн-түз катыша алышат жана өздөрүнө ыйгарылган квалификацияга ылайык эксперт катары чыга алышат.

13. Илимий изилдөө иштеринин пландарын, илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын, сунушталган методдорду жана методикаларды талкуулоо үчүн Мамлекеттик борбордун алдында директор тарабынан бекитилүүчү Мамлекеттик борбордун кызматкерлеринин катарынан илимий-методикалык кеңеш түзүлөт.

14. Мамлекеттик борбордун ишинин натыйжалары мезгил-мезгили менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин коллегиясынын жыйналыштарында талкууланат.

4. Мамлекеттик борбордун мүлкү

15. Мамлекеттик борборго бекитип берилген мүлк мамлекеттик менчик болуп эсептелет.

16. Мүлк Мамлекеттик борборго оперативдүү башкаруу укугунда бекитип берилет жана багытталышына жараша пайдаланылат.