Home » Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин имплементациялоо » Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар » Эл аралык гуманитардык укукту имплементациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө Жобо

Эл аралык гуманитардык укукту имплементациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2003-жылдын 18-июнундагы № 361
токтому менен бекитилген

 

1. Эл аралык гуманитардык укукту имплементациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия (мындан ары – Комиссия) Кыргыз Республикасынын эл аралык гуманитардык укук (мындан ары – ЭГУ) жагындагы эл аралык милдеттенмелерин аткарууга байланышкан маселелерди кароо максатында түзүлдү.
2. Комиссия өз ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.
3. Комиссиянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Кыргыз Республикасы мүчө болгон ЭГУ жагындагы конвенциялар менен келишимдердин жоболоруна ылайык келтирүүгө жардамдашуу;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ЭГУнун нормаларына ылайык келүүсүн иликтөө жана баалоо;
- Кыргыз Республикасында ЭГУнун нормаларын имплементациялоо боюнча сунуштарды даярдоо;
- Кыргыз Республикасынын ЭГУ жагындагы эл аралык келишимдеринин, мыйзам актыларынын долбоору боюнча консультациялык корутундуларды кароо жана даярдоо;
- мамлекеттик башкаруу органдарынын Кыргыз Республикасында ЭГУнун нормаларын имплементациялоого багытталган иш-аракетин координациялоо;
- ЭГУ жөнүндө билимдерди жайылтууга жана ЭГУну өнүктүрүү жөнүндө маалымат жыйноого көмөктөшүү;
- Комиссия тарабынан кабыл алынган чечимдерди аткарууну контролдоо;
- Эл аралык Кызыл Крест комитети (мындан ары – ЭККК), ЭГУ жагында иш жүргүзгөн башка эл аралык уюмдар менен өз ара байланышты, маалымат алмаштырууну уюштуруу.
4. Комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:
- Кыргыз Республикасынын ЭГУ жагындагы эл аралык-укуктук милдеттенмелерин ишке ашыруунун негизги багыттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө;
- мамлекеттик башкаруу органдарына алардын компетенцияларынын чегинде ЭГУнун нормаларын колдонуу маселелери боюнча сунуштарды даярдоону тапшырууга;
- өзүнүн заседаниелеринде министрликтердин жана мамлекеттик башкаруунун башка республикалык органдарынын кызмат адамдарын ЭГУ нормаларын Кыргыз Республикасында имплементациялоо маселеси боюнча угууга;
- Комиссиянын ишине башка таламдаш органдардын кызматкерлерин белгиленген тартипте тартууга;
- Кыргыз Республикасынын ЭГУ жагындагы мыйзамдарынын жана башка ченемдик-укуктук актыларынын долбоорлорун экспертизалоо жана даярдоо үчүн жумушчу топторду, эксперттик комиссияларды түзүүгө;
- мамлекеттик башкаруу органдарынан Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча материалдарды алууга;
- Комиссиянын алдында турган максаттарга жетишүүгө зарыл башка иштерди жүргүзүүгө.
5. Комиссиянын ишине жетекчиликти Төрага жүргүзөт.
Комиссиянын Төрагасы:
- Комиссиянын заседаниелерин башкарат;
- Комиссиянын заседаниелеринин күн тартибин белгилейт;
- башка мамлекеттердин тийиштүү органдары жана ЭГУ жагында иш жүргүзгөн эл аралык уюмдар менен болгон мамилелерде Комиссиянын атынан чыгат;
- Комиссиянын ишин жетектөө боюнча башка милдеттерди аткарат.
6. Комиссия өз ишин өзү бекиткен регламентке жана жылдык пландарга жараша жүргүзөт. Комиссиянын отурумдары зарылдыгына жараша, бирок кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.
7. Комиссия чечимди заседаниеге Комиссия мүчөлөрүнүн үчтөн экисинен кем эмеси катышканда кабыл алууга укуктуу.
Комиссиянын чечими катышып жаткан Комиссия мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
Комиссиянын чечимдери тийиштүү органдарга Комиссиянын отурумдарынын протоколунун көчүрмөсү түрүндө жиберилет.
8. Комиссиянын ишине таламдаш органдардын, ЭКККнын жана ЭГУ жагында иш жүргүзгөн башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү кеңеш берүүчү добуш менен катыша алат.
9. Комиссиянын ишине зарыл болгон уюштуруу-методикалык жана техникалык камсыздоону Кыргыз Ресиубликасынын Юстиция министрлиги Улуттук Кызыл Жарым ай коому (макулдашуу боюнча) жана Эл аралык Кызыл Крест комитети (макулдашуу боюнча) менен бирдикте жүргүзөт.