Кыргыз Республикасынын «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Мыйзамы

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча мамлекеттик реестр – бул:

 

-  Координатор – бул:

 

-  Кыргыз Республикасы ар бир жаранга анын өз укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн каражаттары жок болгон учурда кайсы каражаттардын эсебинен квалификациялуу юридикалык жардамды кепилдейт?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кандай принциптердин негизинде көрсөтүлөт?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кайсы жашы жетпегендерге алар Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза мыйзамдарында каралган коомдук коркунучтуу жосунду жасаган учурда көрсөтүлөт?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кандай түрлөрдө көрсөтүлөт?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам алуу үчүн зарыл болгон жылдык кирешенин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген деңгээлин эсепке албастан юридикалык жардамды алууга кимдер укуктуу?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасын башкарууга катышуучу органдар болуп кимдер саналат?

 

-  Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча улуттук кеңеш мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын координациялык органы болуп саналат жана…

 

-  Улуттук кеңеш ким же кайсы орган бекиткен Улуттук кеңеш жөнүндө Жобонун негизинде иштейт?

 

-  Улуттук кеңеш канча мүчөдөн турат?

 

-  Улуттук кеңеш…

 

-  Улуттук кеңеш тиешелүү органдардын жана уюмдардын сунушу боюнча канча жылдык мөөнөткө дайындалат?

 

-  Улуттук кеңештин курамына кимдер кирет?

 

-  Улуттук кеңештин төрагасы жана анын орун басары кайсы актыга ылайык Улуттук кеңеш тарабынан өз курамынын ичинен шайланат?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды жөнгө салуу маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлору ким же кайсы орган менен милдеттүү тартипте макулдашылат?

 

-  Улуттук кеңеш ар жыл сайын кимге Улуттук кеңештин иш-аракети жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасынын иштөөсү жөнүндө отчет берет?

 

-  Улуттук кеңеш канча жолу жыйналыш өткөрөт?

 

-  Кимдин демилгеси боюнча Улуттук кеңеш кезексиз жыйналыштарга чакырылат?

 

-  Улуттук кеңештин жыйналыштары анын мүчөлөрүнүн канчасы болгон учурда укуктуу болуп саналат?

 

-  Улуттук кеңештин чечимдери…

 

-  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин адистештирилген башкармалыгынын жетекчиси Улуттук кеңештин жыйналыштарына кандай добуш укугу менен катышат?

 

-  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги эмненин саясатын ишке ашырат?

 

-  Координатордун функциялары:

 

-  Кыргыз Республикасынын адвокаттык иш жөнүндө мыйзамына ылайык түзүлгөн адвокаттардын кесиптик уюму кандай функцияларды жүзөгө ашырат?

 

-  Мамлекеттик реестр кандай формада жүргүзүлөт?

 

-  Мамлекеттик реестрге киргизүү үчүн талапкер Улуттук кеңешке…

 

-  Адвокаттарды Мамлекеттик реестрге тандап алууну ким же кайсы орган жүргүзөт?

 

-  Адвокаттарга карата квалификациялык талаптарды, тандап алуунун жол-жобосун жана санын ким же кайсы орган белгилейт?

 

-  Ким же кайсы орган мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү жөнүндө Мамлекеттик реестрге киргизилген адвокат менен келишим түзөт?

 

-  Келишимдин формасы Улуттук кеңеш жана адвокаттардын кесиптик уюму менен макулдашуу боюнча кайсы орган тарабынан бекитилет?

 

-  Келишимдин формасы кайсы орган менен макулдашылат?

 

-  Кайсы орган мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча адвокаттардын аймактык тизмесин региондор боюнча юридикалык жардамга болгон керектөөгө баа берүүнүн негизинде аныктайт?

 

-  Адвокаттардын тизмеси…

 

-  Адвокат төмөнкүлөргө укуктуу:

 

-  Адвокат төмөнкүлөргө милдеттүү:

 

-  Адвокаттар тарабынан ушул Мыйзамдын талаптары бузулган учурда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги кандай таасир көрсөтүү чараларын колдонот?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүүдө адвокаттарга карата администрациялык таасир көрсөтүү чараларын колдонуунун негиздери жана тартиби кайсы орган тарабынан  аныкталат?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүүдө адвокаттарга карата администрациялык таасир көрсөтүү чараларын колдонуунун негиздери жана тартиби кайсы орган менен макулдашылат?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү жөнүндө келишимдин колдонулушу адвокатка карата жазыктык иш козголгон учурда кайсы орган тарабынан убактылуу токтотула турушу мүмкүн?

 

-  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги кандай учурларда адвокатты Мамлекеттик реестрден чыгарууга укуктуу?

 

-  Мамлекеттик реестрден чыгаруу жөнүндө чечим адвокат тарабынан кандай тартипте даттанылышы мүмкүн?

 

-  Адвокат чечим чыгарылган учурдан тартып канча мөөнөттө өзүн Мамлекеттик реестрге кайра киргизүү жөнүндө арыз берүүгө укуктуу?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алууга арыз кайсы орган белгилеген формада берилет?

 

-  Адвокатты дайындоо арыз алынган учурдан тартып ким же кайсы орган тарабынан токтоосуз жүргүзүлөт?

 

-  Кылмыш жасады деген шек саноо боюнча кармалган адамдарга карата адвокат качан  камсыз кылынат?

 

-  Ким юридикалык жардам алууга карата адамдын укуктарын ырастоонун натыйжасы боюнча юридикалык жардам берүү же андан баш тартуу жөнүндө жүйөлөнгөн чечим чыгарат?

 

-  Адамдын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алууга укугун ырастаган документтердин тизмеси ким же кайсы орган тарабынан белгиленет?

 

-  Маалымат координаторго канча мөөнөттө акысыз негизде берилет?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кандай учурларда көрсөтүлбөйт?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кандай учурларда токтотулат?

 

-  Координатордун аракетине (аракетсиздигине) карата кайсы органда даттанылат?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү үчүн жооптуу адвокаттардын аракеттерине (аракетсиздигине) карата кайсы органда даттанууга болот?

 

-  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жана адвокаттардын кесиптик уюмунун чечими кайсы органда даттанылышы мүмкүн?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды финансылоонун көлөмү жана тартиби кайсы орган тарабынан аныкталат?

 

-  Кайсы орган адвокаттардын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча эмгегине акы төлөөнүн тарифтерин жана тартибин бекитет?

 

-  Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам иштери боюнча адвокаттардын эмгегине акы төлөөнүн тартибин аныктоодо кандай критерийлер эсепке алынат?

 

-  Адвокаттардын эмгегине акы төлөөнү кайсы орган жүзөгө ашырат?

 

-  Алуучу чыгымдардын ордун толтуруудан баш тарткан учурда координатор мамлекет кепилдеген юридикалык жардам менен байланышкан мамлекеттик чыгымдарды сот тартибинде өндүрүп алуу үчүн кимге же кайсы органга жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтөт?