Кыргыз Республикасынын «Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө» Мыйзамы

 

- Чарбалык шериктик жана коом деп кайсылар таанылат?

 

- Катышуучулардын салымдарынан түзүлгөн, ошондой эле чарбалык шериктик жана коом тарабынан анын ишинин жүрүшүндө түзүлгөн жана сатылып алынган мүлк кимге таандык болот?

 

- Чарбалык шериктиктер жана коомдор кандай түрлөрдө түзүлүшү мүмкүн?

 

- Чарбалыкшериктиктержанакоомдор жөнүндө мыйзамдар кайсылардан турат?

 

- Эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимде, ушул Мыйзамда каралгандан башка эрежелер белгиленсе…,

 

- Жарандар…

 

- Чарбалык шериктикте кеминде кеминде канча катышуучу болууга тийиш?

 

- Жоопкерчилиги чектелген коомдун, кошумча жоопкерчилиги бар коомдун катышуучусу жана коммандиттик шериктиктин салым салуучулары кимдер боло алышат?

 

- Кайсы бийликтин мындай максаттар үчүн атайын түзүлгөн органдары чарбалык шериктиктин катышуучусу болгон учурлар мыйзам актыларында каралышы мүмкүн?

 

- Кандай учурда жоопкерчилиги чектелген коом, кошумча жоопкерчилиги бар коом бир жак тарабынан түзүлүшү же бир адамдан турушу мүмкүн?

 

- Чет мамлекеттер, эл аралык уюмдар, чет өлкөлүк юридикалык жактар жана граждандар, ошондой эле граждандыгы жок адамдар түзүлгөн чарбалык шериктиктерге жана коомдорго катыша алабы?

 

- Чарбалык шериктиктин жана коомдун уюштуруу документтери болуп кайсылар  эсептелет?

 

- Кайсы документ бир жак тарабынан уюштурулган чарбалык коомдун уюштуруу документи болуп эсептелет?

 

- Чарбалык шериктиктин жана коомдун уюштуруу келишиминин мазмуну коммерциялык сыр болуп эсептелеби?

 

- Уюштуруу келишими мамлекеттик же башка официалдуу органдарга, ошондой эле үчүнчү жактарга кандай учурдакөрсөтүлүүгө тийиш?

 

- Ишке тиешеси бар бардык жактар чарбалык шериктиктин жана коомдун уставы менен таанышууга укуктуубу?

 

- Чарбалык шериктиктин жана коомдун уюштуруу келишимине ким же кимдер кол коюшат?

 

- Чарбалык коомдун уставына ким кол коет?

 

- Катышуучулар уюштуруу келишиминде эмнелерди аныкташат?

 

- Чарбалык коомдун уставында ири бөлүмдөрдү жасоо боюнча жалпы жыйналыштын, коомдун аткаруу органынын ыйгарым укуктарын аныктоочу жоболор камтылууга тийишпи?

 

- Чарбалык шериктик жана коом түрүндө уюштурулуучу коммерциялык уюмдардын айрым түрлөрүнүн Мыйзамда каралбаган уюштуруу документтеринин тизмеси жана мазмуну кайсы актылары тарабынан аныкталат?

 

- Чарбалык шериктиктин жана коомдун мүлкүн эмне түзөт?

 

- Шериктиктин жана коомдун мүлкүн түзүүнүн булактары болуп кайсылар эсептелет?

 

- Уюштуруучулардын салымдарынын жыйындысы чарбалык шериктиктин жана коомдун … түзөт

 

- Чарбалык шериктиктин жана коомдун катышуучусунун салымынын курамына…

 

- Эгерде катышуучу тарабынан мүлк шериктикке жана коомго пайдалануу үчүн гана берилген учурда, салымдын өлчөмү жана катышуучунун тиешелүү үлүшү бул мүлктү пайдалангандык үчүн…

 

- Эгерде шериктикке жана коомго пайдаланууга берилген мүлктүн кокусунан жок болушу же зыянга учурашы үчүн тобокелге салуу кимге жүктөлөт?

 

- Уставдык капитал азайууда кредит берүүчүлөр эмнеге укуктуу?

 

- Уставдык капиталды чарбалык шериктиктердин жана коомдордун айрым түрлөрү үчүн Мыйзамда жана башка мыйзам актыларында белгиленген эң төмөнкү өлчөмдөн азайтууга жол берилеби?

 

- Чарбалык шериктиктин жана коомдун катышуучулары өздөрүнүн шериктиктеги жана коомдогу үлүштөрүн аныктоонун башка тартибин аныкташы мүмкүнбү?

 

- Чарбалык шериктиктин жана коомдун катышуучулары өздөрүнүн шериктиктин жана коомдун мүлкүндөгү үлүштөрүн күрөөгө коюуга жана сатууга укуктуубу?

 

- Чарбалык шериктиктин жана коомдун жогорку органы кайсы?

 

- Толук жана коммандиттик шериктиктин ишин башкаруу кандай тартипте жүзөгө ашырылат?

 

- Чарбалык шериктикте жана коомдо анын ишине күндөлүк жетекчиликти жүзөгө ашыруучу кандай аткаруучу орган түзүлөт?

 

- Чарбалык шериктикте жана коомдо кандай аткаруучу орган  түзүлөт?

 

- Аткаруучу органдын ишине контролдук жүргүзүү үчүн катышуучулардын жалпы чогулушу эмнеге укуктуу?

 

- Чарбалык шериктиктин жана коомдун башкаруу органдарынын компетенциясы, аларды шайлоонун (дайындоонун) тартиби, ошондой эле алар тарабынан чечимдерди кабыл алуунун тартиби…

 

- Чарбалык шериктиктер жана коомдор Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинен сырткары жерлерде туунду коомдорду, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүүгө укуктуубу?

 

- Туунду коом негизги коомдун карыздары боюнча жооп береби?

 

- Туунду коом юридикалык жак болуп саналабы?

 

- Туунду коом башкы (негизги) коом менен мамилелери эмненин негизинде түзүлөт?

 

- Башкы (негизги) коом туунду коом башкы (негизги) коомдун көрсөтмөлөрүн аткаруу үчүн түзгөн бүтүмдөр боюнча туунду коом менен кандай жоопкерчилигин тартат?

 

- Туунду коомдун катышуучулары анын күнөөсү боюнча туунду коомго келтирилген чыгымдардын ордун тартышын башкы (негизги) коомдон талап кылууга укуктуубу?

 

- Филиалдар жана өкүлчүлүктөр юридикалык жак болуп саналабы?

 

- Филиалдар жана өкүлчүлүктөр өз ишмердигин кайсы каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырат?

 

-  Филиалдын жана өкүлчүлүктүн иши үчүн жоопкерчиликти ким тартат?

 

- Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери эмненин негизинде иштейт?

 

- Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери ким тарабынан берилген ишеним каттардын негизинде иштейт?

 

- Чарбалыкшериктиктинжанакоомдунишикандайучурлардатоктотулат?

 

- Чарбалыкшериктиктинжанакоомдунишинтоктотуукандайжоларкылуужүргүзүлөт?

 

- Чарбалык шериктиктер жана коомдор кимдин чечими боюнча бир түрдөн экинчи түргө жана башка коомго кайра уюштурулушу мүмкүн?

 

- Толук же коммандиттик шериктик, жоопкерилиги чектелген же кошумча жоопкерчилиги бар коомго кайрадан уюштурулган учурда, жоопкерчилиги чектелген же кошумча жоопкерчилиги бар коомдун уюштуруучусу болуп калган ар бир толук шерик канча жыл бою, жоопкерчилиги чектелген же кошумча жоопкерчилиги бар коомго толук же коммандиттик шериктиктен өткөн милдеттенмелер боюнча өзүнүн бүткүл мүлкү менен субсидиардык жоопкерчилик тартат?

 

- Чарбалыкшериктиктижанакоомдужоюудажоюу комиссиясын ким дайындайт?

 

- Жоюу комиссиясы алдыда боло турган чарбалык шериктиктин жана коомдун жоюлушу жөнүндө кайсы актыда белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө жарыялайт?

 

- Жоюу комиссиясы…

 

- Кайсы учурдан тартып жоюу аяктады, ал эми чарбалык шериктештик же коом – өзүнүн ишин токтотту деп эсептелет?

 

- Катышуучулары толук шериктиктин мүлкү жетишсиз болгондо анын милдеттенмелери боюнча өзүнө таандык болгон бүткүл мүлкү менен бирдей жоопкерчилик тартса, чарбалык шериктик кандай шериктик деп таанылат?

 

- Толук шериктиктин уюштуруучулары эмнеге укуктуу?

 

- Толук шериктиктинкатышуучуларыбашкадагыукуктаргаээболушумүмкүнбү?

 

- Толук шериктиктинкатышуучуларымилдеттүү:

 

- Катышуучулардын толук шериктиктин катышуучуларын Мыйзамда, башка мыйзам актыларында жана уюштуруу документтеринде каралган милдеттерге кирбеген аракеттерди жасоого милдеттендирген макулдашуусу кандай болуп эсептелет?

 

- Толук шериктиктин катышуучусу Мыйзамда, башка мыйзам актыларында жана уюштуруу документтеринде каралган өз милдеттерин аткарбаган учурда, ал шериктикке же анын катышуучуларына зыян келтирген учурда, башка катышуучулар мындай катышуучудан…

 

- Толук шериктиктинуставдыккапиталынынөлчөмү, түзүүнүнтартибижанамөөнөттөрү…

 

- Эгерде уюштуруу келишиминде анын бардык катышуучулары ишти чогуу жүргүзө тургандыгы белгиленбесе, же ишти жүргүзүү айрым катышуучуларга тапшырылса, толук шериктиктин ар бир катышуучусу кимдин атынан аракеттенүүгө укуктуу?

 

- Толук шериктиктин ички маселелери боюнча чечимдер кандай тартипте кабыл алынат?

 

- Толук шериктиктин уюштуруу документтеринде чечим катышуучулардын көпчүлүк добушу менен кабыл алына турган учурлар каралышы мүмкүнбү?

 

- Толук шериктиктин уюштуруучусу башка катышуучулардын макулдугусуз өзүнүн атынан жана өзүнүн таламдарында же үчүнчү жактардын таламында шериктиктин ишинин предметин түзгөн иштерге окшош иштер боюнча бүтүмдөрдү жасоого укуктуубу?

 

- Толук шериктиктин иштерин алып баруу тапшырылган шериктиктин органдары анын бардык катышуучуларына алардын талабы боюнча өзүнүн иши жөнүндө толук маалымат берүүгө милдеттүүбү?

 

- Толук шериктикке катышуудан баш тартуу катышуучу тарабынан шериктиктен иш жүзүндө чыкканга чейин канча мөөнөттө билдирилүүгө тийиш?

 

- Шериктиктинкатышуучуларынынортосундашериктиктенчыгууукугунанбаштартуужөнүндөмакулдашуусу…

 

- Толук шериктиктен чыккан уюштуруучуга…

 

- Шериктиктен чыккан катышуучуга бериле турган толук шериктиктин мүлкүнүн бир бөлүгүнүн наркы катышуучу шериктиктен иш жүзүндө чыккан күндөн тартып канча күндүн ичинде төлөнүп берилет?

 

- Толук шериктиктин мүлкүнүн бир бөлүгүнүн наркын төлөп берүү мүлктү накталай берүү менен алмаштырылышы мүмкүнбү?

 

- Шериктиктен чыккан катышуучуга ошондой эле толук шериктик ошол жылы алган пайданын ага тиешелүү бөлүгү, анын шериктиктеги акыркы жылы үчүн төлөнүп берилеби?

 

- Катышуучу тарабынан өзүнүн үлүшүн (үлүшүнүн бир бөлүгүн) шериктиктин башка катышуучуларына же үчүнчү жактарга бериши мүмкүнбү?

 

- Шериктиктин катышуучусу өлгөн же ал өлдү деп жарыяланган учурда укуктук жолун жолдоочу (мурасчы) шериктикке өтө алабы?

 

- Толук шериктиктин катышуучуларынын кандай деп таанылган учурда, ал шериктиктин калган катышуучуларынын бир добуштан кабыл алынган чечими боюнча шериктиктен чыгарылышы мүмкүн?

 

- Толук шериктиктен чыгарылган катышуучуга шериктиктин мүлкүнүн бир бөлүгүнүн наркы төлөнүп берилеби?

 

- Эгерде толук шериктиктин катышуучусун аракетке жөндөмсүз же дайынсыз жоголгон деп табуу учурунда шериктик сакталып калса, анда бул уюштуруучунун же анын мүлкүнүн көзөмөлчүсү шериктиктин ишине кандай тартипте катыша алат?

 

-  Толук шериктиктин иши токтотулган учурда, катышуучулар шериктиктин ал токтотулганга чейин келип чыккан милдеттенмелери боюнча шериктик токтотулган күндөн тартып канча мөөнөттө жоопкерчиликте болот?

 

- Толук шериктиктин катышуучусу өзү шериктиктин жалгыз уюштуруучусу болуп калган учурдан тартып канча мөөнөттө жаңы катышуучуларды кабыл алууга жана толук шериктикти сактап калууга укуктуу?

 

- Коммандиттик шериктикке катышкан толук шериктердин укуктук абалы жана алардын шериктиктин милдеттенмелери боюнча жоопкерчилиги кайсы акт менен аныкталат?

 

- Коммандиттикшериктиктинсалымсалуучулары:

 

- Салым салуучулардын уставдык капиталдагы үлүштөрүнүн дүң өлчөмү канча проценттен ашпоого тийиш?

 

- Эгерде шериктиктин уюштуруу документтеринде башкача каралбаса, коммандиттик шериктикке катышуудан баш тартуу салым салуучу тарабынан финансылык жыл аяктаганга чейин канча мөөнөттө билдирилүүгө тийиш?

 

- Эгерде шериктиктин уюштуруу документтеринде башкача каралбаса, эгерде салым салуучу коммандиттикшериктиктин уставдык капиталына салымын такыр кошпосо, анда салымдарды кошуу үчүн шериктиктин уюштуруу документтеринде белгиленген мөөнөт аяктаган күндөн тартып канча күндөн кийин шериктикке мүчө болуу токтотулат?

 

- Эгерде коммандиттик шериктикте эң жок дегенде ким калса, ал сакталып калат?

 

- Жоопкерчилиги чектелген коомдун…. коомдун жогорку органы болуп эсептелет