Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө Жобо

 

-  Юстиция министрлигинин негизги милдеттери болуп кайсылар эсептелбейт?

 

- Юстиция министрлиги өз милдеттерин аткаруу үчүн кандай функцияларды жүзөгө ашырат?

 

- Юстиция министрлигине өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу максатында кандай укуктар берилет?

 

- Статс-катчыны кызматка дайындоо жана бошотуу тартиби…

 

- Министрдин орун басарлары ким же кайсы орган тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат?

 

- Юстиция министритөмөндөгүлөргөукуктуу:

 

- Юстиция министрлигиндеканчаадамдантурган коллегия түзүлөт?

 

- Кызматы боюнча коллегия мүчөлөрү болуп кимдер эсептелет?