Кыргыз Республикасынын «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Мыйзамы

 

-  Кызыкчылыктардын жалпылыгынын негизинде руханий же башка материалдык эмес керектөөлөрдү өз мүчөлөрүнүн жана (же) бүткүл коомдун кызыкчылыгында жеке жана (же) юридикалык жактар тарабынан түзүлгөн, алар үчүн пайда табуу иштин негизги максаты болуп саналбаган, ал эми табылган пайда мүчөлөрдүн, уюштуруучулардын жана кызмат адамдарынын ортосунда бөлүштүрүлбөгөн ыктыярдуу өз алдынча башкарылуучу уюм – бул:

 

-  Коммерциялык эмес уюмдардын уюштуруучулары кимдер болушу мүмкүн?

 

-  Коммерциялык эмес уюмдар…

 

-  Фонддун байкоо кеңешинин мүчөлөрү кимдер болушу мүмкүн?

 

-  Өз алдынча юридикалык жакты түзүү менен же түзбөстөн жана пайда табууну негизги максат кылып койбогон юридикалык жана (же) жеке жактар тарабынан жеке же биргелешип жүзөгө ашырылуучу иш – бул:

 

-  Коммерциялык эмес уюмдар качан юридикалык жактын укуктарын алат?

 

-  Коммерциялык эмес уюмдар кандай түрлөрдө уюштурулушу мүмкүн?

 

-  Коммерциялык эмес уюмдун уставында аныкталууга тийиш:

 

-  Руханий жана башка материалдык эмес керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн кызыкчылыктарынын жалпылыгынын негизинде бириккен жарандардын ыктыярдуу бирикмеси – бул:

 

-  Мекеме канча мөөнөткө түзүлүшү мүмкүн?

 

-  Коомдук бирикме ким тарабынан түзүлөт?

 

-  Уюмдун символдору кайсы символикалар менен дал келбөөгө тийиш?

 

-  Коомдук бирикме кандай мөөнөткө түзүлөт?

 

-  Коомдук бирикменин жогорку органы кайсы?

 

-  Коомдук бирикмелердин мүчөлөрү ошол бирикмелер тарабынан менчигине берилген мүлккө укуктарды сактап калабы?

 

-  ыктыярдуу мүлктүк салымдардын негизинде жана социалдык, кайрымдуулук, маданий, билим берүү же башка коомдук пайдалуу максаттарды көздөгөн жеке жана (же) юридикалык жактар тарабынан уюштурулган мүчөлүгү жок уюм – бул:

 

-  Анын уюштуруучулары тарабынан фондго берилген мүлк кимдин менчиги болуп саналат?

 

-  Фонд кандай тартипте түзүлөт?

 

-  Фонд кандай мөөнөткө түзүлөт?

 

-  Фонддун Башкармасынын мүчөлөрү кандай тартипте дайындалат?

 

-  Башкаруучулук, социалдык-маданий же коммерциялык эмес мүнөздөгү башка милдеттерди жүзөгө ашыруу үчүн менчик ээси тарабынан түзүлгөн жана толугу менен же жарым-жартылай ошол менчик ээси тарабынан каржылануучу уюм – бул:

 

-  Мекеме кандай тартипте түзүлүшү мүмкүн?