Кыргыз Республикасынын «Күрөө жөнүндө» Мыйзамы

 

-  Күрөөнүн жүйөсү:

 

-  Күрөө мамилелеринин катышуучулары болуп кимдер саналат?

 

-  Кайсы мүлктү күрөөгө коюуга жол берилбейт?

 

-  Көп квартиралуу үйдүн менчик ээси өз квартирасын күрөөгө коюу тууралу чечимди:

 

-  Күрөө канча милдеттенмени камсыз кыла алат?

 

-  Күрөө жөнүндөгү келишим:

 

-  Кыймылсыз мүлк укуктарынын күрөө жөнүндөгү келишими кандай тартипте түзүлдү жана күчүнө кирди деп эсептелет?

 

-  Күрөө жөнүндөгү келишимде төмөндөгүлөр камтылышы керек:

 

-  Күрөөнүн башкаруучусу катары кимдайындалат?

 

-  Күрөө берүүчү мүлктү кандай жолдор менен тескей алат?

 

-  Күрөө берүүчү күрөөгө коюлган мүлктү керез кылууга укууктуубу?

 

-  Күрөөнүн жүйөсү болуп саналган мүлк күрөө берүүчүдөн Мыйзам менен белгиленген негизде алынып коюлган учурларда, анын менчик ээси чынында башка жак болсо, бул мүлккө карата күрөө:

 

-  Карызкор өз карызын башка жакка кимдин макулдугу менен которууга укуктуу?

 

-  Күрөөнү каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмдөрү:

 

-  Эгерде күрөө жөнүндөгү келишимде башкасы каралбаса, буюмдар күрөө кармоочунун калтырылган күрөөдө күрөө берүүчү төмөндөгүлөргө укуктуу:

 

-  Ипотека чектелген кыймылсыз мүлк күрөө берүүчүнүн:

 

-  Ипотекага менчик укугу же кыймылсыз мүлктүн дагы башка буюмдук укугуна төмөндөгүдөй жүйө болушу мүмкүн:

 

-  Күрөө берүүчүгө таандык ишкана жайгашкан жер участкасын мөөнөтсүз пайдаланууга берүү:

 

-  Мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган турак үйлөрдү жана квартираларды, ошондой эле кызматтык турак жайларды күрөөгө коюуга жол берилеби?

 

-  Көп квартиралуу турак үйдөгү менчик укугунда күрөө берүүчүгө таандык квартираларды күрөөгө койгондо анын бир бөлүгү күрөө берүүчүнүн жана башка адамдардын жалпы үлүштүк менчигинде турса:

 

-  Күрөө кармоочу, эгерде анын койгон талабы канагаттандырылбаса, төмөндөгүдөй учурларда өндүрүп алууну күрөөнүн жүйөсүнө айлантууну талап кылууга укуктуу:

 

-  Соттон тышкаркы же сот тартибинде өндүрүп алууну күрөөнүн жүйөсүнө айлантуу жол-жобосун козгоо үчүн күрөө кармоочу төмөндөгүлөргө милдеттүү:

 

-  Өндүрүп алууну соттон тышкаркы тартипте күрөөнүн жүйөсүнө айландыруу төмөндөгүлөрдүн негизинде ишке ашырылат:

 

-  Күрөө жүйөсүн өндүрүп алуу жөнүндө ишти кароодо сот чечимде төмөнкүлөрдү аныкташы жана көрсөтүшү керек:

 

-  Күрөөгө коюлган үй (квартира) өндүрүп алууга айлантылгандан кийин жана бул мүлктү сатып өткөрүүдөн кийин күрөө берүүчү жана аны менен жашаган үй-бүлө мүчөлөрү, ошондой эле кандай болбосун үчүнчү жактар турак үйдүн (квартиранын) менчик ээсинин талабы боюнча:

 

-  Сот тартибинде өндүрүп алууну күрөөнүн жүйөсүнө айлантууда торуктарды уюштуруучу:

 

-  Торуктардын уюштуруучусу ачык торукка өтпөй калганын төмөндөгүдөй учурларда жарыялайт, эгерде:

 

-  Торукту уюштуруучу андан түшкөн каражатты канча күндөн кечиктирбестен бөлүштүрүүгө милдеттүү?