Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы

 

-  Ченемдик укуктук актылар кандай түрлөргө бөлүнөт?

 

-  Ченем жаратуу иш-аракети кандай принциптерде жүзөгө ашырылат?

 

-  Ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга (чыгарууга) ченем жаратуучу кандай органдар (кызмат адамдары) укуктуу?

 

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик тилдеги тексти расмий тилдеги тексти менен окшош болбогон учурда кайсы тилдеги текст түп нуска болуп эсептелет?

 

-  Ченем жаратуучу органдарга кайсылар кирет?

 

-  Ченемдик укуктук акт кандай ченемдик укуктук актыга каршы келбеши керек?

 

-  Ченемдик укуктук актылардын мыйзамдуулугун камсыз кылуучу ыкмалар болуп төмөнкүлөр саналат:

 

-  Ченем жаратуучу органдар…

 

-  Ишкердикти жөнгө салуу чөйрөсүндө ченем жаратууга ыйгарым укуктарын башкага ыйгарууга жол берилеби?

 

-  Бирдей эле коомдук мамилелерди жөнгө салуучу колдонуудагы ченемдик укуктук актылардын ченемдеринин карама-каршы келүүсү – бул:

 

-  Тигил же бул ыйгарым укук ыйгарылган орган аны…

 

-  Кандай ченемдик укуктук актылар артка карата колдонулбайт?

 

-  Кандай учурларда ченемдик укуктук актынын (структуралык элементтин) колдонулушу токтотулат?

 

-  Ченемдик укуктук актыны (анын структуралык элементин) конституциялык эмес же жараксыз деп табуу…

 

-  Ченемдик укуктук актыларда кандай реквизиттер болушу керек?

 

-  Ченемдик укуктук актынын структуралык элементтери болуп…

 

-  Коомдук мамилелерди жөнгө салуучу мыйзамдардын жана ченемдик укуктук актылардын жыйындысы – бул:

 

-  Кайсы ченемдик укуктук актылар – пункттардан турат?

 

-  Ченемдик укуктук актыны кабыл алуунун себептери, шарттары жана максаттары жөнүндө маалыматтар камтылган анын милдеттүү эмес өз алдынча бөлүгү – бул:

 

-  Бөлүмдөр…

 

-  Кодификацияланган ченемдик укуктук актылардын өзгөчө бөлүгү кандай белгиленген ченемдерди камтышы мүмкүн?

 

-  Кандай учурларда енемдик укуктук актыга киргизилүүчү өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор ченемдик укуктук актынын жаңы редакциясы түрүндө жол-жоболоштурулат?

 

-  Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун мөөнөтү канча?

 

-  Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу укугуна ээ болгон субъектке киргизиле турган ченемдик укуктук актынын долбооруна…

 

-  Ченемдик укуктук актынын долбоору кайсы тилдерде киргизилет?

 

-  Ченемдик укуктук актынын долбооруна карата негиздеме-маалымкатта кандай маалыматтар камтылууга тийиш?

 

-  Ченемдик укуктук актыны кабыл алууга укугу бар ченем жаратуучу орган ченемдик укуктук актынын долбоорун кароонун жыйынтыгы боюнча эмнеге укуктуу?

 

-  Ченемдик укуктук актыларды каттоону кайсы органдар жүргүзөт?

 

-  Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрин алып барууну кайсы орган ишке ашырат?

 

-  Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби кайсы орган тарабынан аныкталат?

 

-  Ченемдик укуктук актыларды расмий жарыялоо кайсы тилдерде ишке ашырылат?

 

-  Мыйзам качан күчүнө кирет?

 

-  Ишкердикти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар качан күчүнө кирет?

 

-  Конституцияны кошпогондо, башка ченемдик укуктук актылардын ченемдерин расмий чечмелөө кайсы орган тарабынан ишке ашырылат?

 

-  Укук ченеми – бул:

 

-  Ченемдик укуктук актылардын ортосунда коллизия болгон учурда укуктук мамилелердин субъекттери кайсы актыны жетекчиликке алат?

 

-  Бир тектүү коомдук мамилелерди системалуу жөнгө салууну камсыз кылуучу ченемдик укуктук акт – бул: