Жоопкерчилиги чектелген коомдун Tиптүү уставы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 28-январындагы

№ 31 токтому менен

бекитилген

Жоопкерчилиги чектелген коомдун

ТИПТҮҮ УСТАВЫ

1. Жалпы жоболор

2. Иштин максаттары жана предмети

3. Уставдык капитал

4. Коомдун укуктары

5. Кирешелерди бөлүштүрүүнүн жана чыгымдардын ордун толтуруунун

тартиби

6. Коомдун катышуучуларынын укуктары жана милдеттери

7. Коомдун башкаруу органдары

8. Контроль

9. Эсеп-кысап жана отчет

10. Коомдун кызмат адамдары жана кызматкерлери

11. Коомду өзгөртүп түзүү жана жоюу

12. Корутунду жоболор

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул типтүү устав Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан жана  жоопкерчилиги чектелген коомдун ишин жөнгө салат.

1.2. Мындан ары Коом деп аталчу “________________________________”  жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн коммерциялык уюм болот.

1.3. Коом өз ишин Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, “Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, уюштуруу документтерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык укук нормаларга ылайык жүргүзөт.

1.4. Коомдун катышуучулары коомдун милдеттенмелери боюнча өзүнүн мүлкү аркылуу алардын кошкон салымдарынын наркына барабар өлчөмдө бардыгы үчүн бирдей субсидиялык жоопкерчилик тартышат. Катышуучулардын бирөөсү төлөөгө кудуретсиз (банкрот) болгон учурда анын милдеттенмелер боюнча жоопкерчилиги калган катышуучулар ортосунда алардын салымдарына пропорциялуу бөлүштүрүлөт.

1.5. Коом Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып юридикалык жак болуп саналат.

1.6. Коом өзүнчө мүлккө, өз алдынча баланска, финансы-кредиттик мекемелерде эсептерге, белгиленген үлгүдөгү мөөргө жана бланктарга, ошондой эле тейлөө белгилерине ээ, алар коомду башкаруучу жогорку орган тарабынан бекитилет жана тиешелүү тартипте катталат.

1.7. Коом өзүнүн атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктарды ала алат, граждандык иш жүргүзүүгө катыша алат, милдеттерди ала алат, сотто доогер жана жооп берүүчү боло алат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган каалаган бүтүмдөрдү түзүүгө укуктуу.

1.8. Эгерде коомдун ишин контролдоо боюнча укуктарына тийешеси болбосо коомдун чарбалык жана башка ишине мамлекеттин, коомдук жана башка уюмдардын кийлигишүүсүнө болбойт. Коомдун ишин мамлекеттик, коомдук жана башка органдар тарабынан контролдоо жана жөнгө салуу алардын ыйгарым укуктарын ырастаган документтердин негизинде жүргүзүлөт.

1.9. Коом төмөнкүлөрдүн менчик ээси болот:

- ага катышуучулар берген мүлктүн;

- чарбалык иш натыйжасында коом сатып алган мүлктүн;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган башка негиздерде алынган башка мүлктүн.

1.10. Коом өзүнүн милдеттенмелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өндүрүү чегерилиши мүмкүн болгон бардык мүлкү жана акча каражаттары менен жоопкерчилик тартат.

1.11. Коомдун толук аталышы:

Мамлекеттик тилде: ______________________________________________.

Расмий тилде: ___________________________________________________.

1.12. Коомдун кыскартылган аталышы:

Мамлекеттик тилде: ______________________________________________.

Расмий тилде:____________________________________________________.

1.13. Коомдун юридикалык дареги (жайгашкан жери) _________________ ______________________________________________________________________.

1.14. Ушул устав менен жөнгө салынбаган маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

1.15. Ушул уставдын мазмуну Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын нормаларына каршы келген учурда, мыйзамдын нормалары колдонулат.

2. Иштин максаттары жана предмети

2.1. Коомдун ишинин негизги максаты киреше алууну көздөйт.

2.2. Коом Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган иштердин каалаган түрлөрүн жүргүзүү үчүн зарыл граждандык укуктарга жана милдеттерге ээ. Юридикалык жак тизмеси мыйзам менен аныкталган иштердин айрым түрлөрүн атайын уруксаттын (лицензиянын) негизинде жүргүзө алат.

3. Уставдык капитал

3.1. Коомдун уставдык капиталы ____________ сом өлчөмдө аныкталды.

3.2. Уставдык капитал коомдун кредиторлорунун кызыкчылыктарын кепилдечү мүлкүнүн минималдуу өлчөмүн аныктайт.

3.3. Эгерде экинчи же андан кийинки ар бир финансылык жыл аяктаганда коомдун таза активдеринин наркы уставдык капиталдан аз болуп калса, коом уставдык капиталы азайганы жөнүндө жарыялоого жана анын азайганын белгиленген тартипте каттоого милдеттүү. Эгерде коомдун таза активдеринин наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнөн аз болуп калса, коом жоюлууга тийиш.

3.4. Коомдун уставдык капиталы анын кредиторлорунун бардыгын кабардар кылгандан кийин гана азайтылышы мүмкүн. Кредиторлор мындай учурда коомдун тиешелүү милдеттенмелери мөөнөтүнөн мурда токтотулушун же аткарылышын жана ал тарабынан чыгымдардын жабылышын талап кылууга акылуу.

3.5. Катышуучулар тарабынан кошумча салымдардын киргизилишинин эсебинен уставдык капитал көбөйгөн учурда, салымдарды кошуунун тартиби жана мөөнөтү коом тарабынан аныкталат.

3.6. Коомдун уставдык капиталын көбөйтүүгө анын бардык катышуучулары тарабынан салымдар толук көлөмдө кошулгандан кийин жол берилет.

3.7. Коомдун катышуучулары салымдарды кошуу боюнча милдеттенмелерин бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

4. Коомдун укуктары

4.1. Коом төмөнкүлөргө укуктуу:

- өзүнүн атынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган бүтүмдөрдү түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын колдонуудагы эмгек мыйзамдарына ылайык кызматкерлерди жалдоого жана бошотууга;

- өз мүлкүнө жана акча каражаттарына өз алдынча ээ болууга, пайдаланууга жана урунууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка укуктардан пайдаланууга.

4.2. Коом Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет өлкөлөрдө филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн ачууга укуктуу.

4.3. Кыргыз Республикасынан сырткарыда филиалдарды түзүү жана өкүлчүлүктөрдү ачуу, тиешелүү мамлекеттин мыйзамдарында аныкталган шарттарды сактоо менен жүргүзүлөт.

4.4. Филиалдарга жана өкүлчүлүктөргө коомдун мүлкүнүн эсебинен негизги жана жүгүртүү каражаттары бөлүнөт жана коом бекиткен жоболордун негизинде иштешет. Филиалдын же өкүлчүлүктүн мүлкү коомдун балансында эсепке алынат.

4.5. Филиалдардын же өкүлчүлүктөрдүн ишин коом дайындаган адамдар жетектешет.

5. Кирешелерди бөлүштүрүүнүн жана чыгымдардын

ордун толтуруунун тартиби

5.1. Коомдо материалдык чыгымдар ордуна коюлгандан жана салыктар, ошондой эле башка милдеттүү төлөмдөр төлөнгөндөн кийин калган киреше анын менчиги болот жана коомдун катышуучуларынын арасында алардын уставдык капиталга кошкон салымдарына пропорциялуу түрдө бөлүштүрүлөт.

5.2. Кирешелерди бөлүштүрүү укугу катышуучулардын жалпы чогулушуна гана таандык.

5.3. Коомдун чыгымдары коомдун карамагында болгон каражаттардын эсебинен орду толтурулат.

6. Коомдун катышуучуларынын укуктары жана милдеттери

6.1. Коомдун катышуучулары төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана коомдун уюштуруу документтеринде аныкталган тартипте коомду башкарууга катышууга, анын ичинде коом алган кирешелерди бөлүштүрүүгө катышууга;

- коомдун иши жөнүндө толук маалымат алууга, анын ичинде коомдун бухгалтердик жана башка документтери менен таанышууга;

- жыл жыйынтыгы боюнча коомдун ишинен түшкөн кирешени алардын коомдун мүлкүндөгү үлүштөрүнүн өлчөмүнө жараша алууга;

- коомдон белгиленген тартипте чыгууга;

- коом жоюлган учурда кредиторлор менен эсептешкенден кийин коомдун мүлкүнүн калган бөлүгүнөн өз үлүшүнө жараша же анын наркын алууга.

6.2. Коомдун катышуучулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана коомдун уюштуруу документтеринде каралган башка да укуктарга ээ болушу мүмкүн.

6.3. Коомдун катышуучулары төмөнкүлөргө милдеттүү:

- коомдун уюштуруу документтеринин талаптарын аткарууга;

- уюштуруу документтеринде аныкталган тартипте коомдун ишине катышууга;

- коомдун уюштуруу документтеринде каралган тартипте, жол менен жана өлчөмдө үлүшүн кошууга;

- коом тарабынан коммерциялык сыр деп жарыяланган маалыматтарды таркатпоого.

6.4. Коомдун катышуучулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана коомдун уюштуруу документтеринде каралган башка да милдеттерди аткарышы мүмкүн.

6.5. Коомдун катышуучулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уставдык капиталдагы өз үлүшүн (үлүшүнүн бөлүгүн) сатууга же башка жол менен берүүгө укуктуу.

6.6. Коомдун катышуучулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, башка катышуучулардын макулдугуна көз каранды болбостон эле каалаган убакта коомдон чыгууга укуктуу.

6.7. Катышуучунун коомдун мүлкүндөгү үлүшүнөн анын жеке бересесин өндүрүп алууга анын карызды төлөө үчүн башка мүлкү жетишсиз болгон учурда гана жол берилет. Мындай катышуучунун кредит берүүчүлөрү жоопкерчилиги чектелген коомдон бересечинин уставдык капиталдагы үлүшүнө жараша коомдун мүлкүнүн бир бөлүгүнүн наркын төлөп берүүнү, же андан өндүрүп алуу максатында мүлктүн ушул бөлүгүн берүүнү талап кылууга укуктуу. Коомдун мүлкүнүн бөлүп берилүүгө тийиш болгон бөлүгү же анын наркы кредит берүүчүлөр талап койгон учурга карата түзүлгөн баланс боюнча аныкталат.

6.8. Катышуучунун коомдун мүлкүндөгү бүткүл мүлкүн өндүрүп алууга чегерүү анын коомдогу катышуусун токтотот.

7. Коомдун башкаруу органдары

7.1. Коомдун башкаруу органдары болуп төмөнкүлөр саналат:

- жогорку башкаруучу органы – катышуучулардын жалпы чогулушу;

- жеке аткаруу органы (коллегиялуу же (жана) жеке жетектөөчү) коомдун учурдагы ишин жетектөөчү жана анын катышуучуларынын жалпы чогулушуна отчет берүүчү орган;

- аткаруучу органдын ишин контролдоочу орган – ревизиялык комиссия (ревизор).

Эгерде коом бир катышуучудан турса, ал коомдун жогорку башкаруучу органы болуп эсептелет.

7.2. Жогорку башкаруучу органга гана таандык компетенцияга булар кирет:

- коомдун уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүү;

- коомдун уставдык капиталын өзгөртүү;

- коомду башкаруунун аткаруучу жана көзөмөлдөөчү органын түзүү жана чакырып алуу;

- коомдун жылдык отчетторун жана бухгалтердик баланстарын бекитүү жана кирешелерин жана чыгашаларын бөлүштүрүү;

- коомду өзгөртүп түзүү же жоюу жөнүндө чечим кабыл алуу;

- уставдык капиталга кирген мүлктү ажыратуу боюнча коомдун аткаруу органы тарабынан түзүлгөн бүтүмдөрдү жактыруу;

- коомдун аткаруу органы тарабынан түзүлгөн жана чечим кабыл алынган күнгө карата коомдун активдеринин баланстык наркынын өлчөмүнөн ашкан нарктагы ири бүтүмдөрдү жактыруу;

7.3. Ар бир катышуучу жалпы чогулушта коомдун уставдык капиталындагы өзүнүн үлүшүнө пропорциялуу добуштардын санына ээ.

7.4. Катышуучулардын жалпы чогулушунда чечимдер, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул уставда белгиленгенден башка учурларда, катышуучулардын жалпы санынын үчтөн экиден кем эмесинин добушу менен кабыл алынат.

7.5. Эгер коом бир катышуучудан турса, бардык чечимдерди жеке өзү кабыл алат.

7.6. Коом анын катышуучуларынын бир добуштан кабыл алган чечими боюнча ыктыярдуу түрдө өзгөртүп түзүлүшү же жоюлушу мүмкүн.

7.7. Жалпы чогулуштун кезектеги (жылдык) жыйындары жыл сайын чакырылат.

7.8. Жалпы чогулуштун кезексиз жыйындары аткаруу органы тарабынан өз демилгеси боюнча же катышуучулардын кимиси болсо бирөөсүнүн же ревизия комиссиясынын (ревизордун) демилгеси боюнча чакырылат.

7.9. Коомдун катышуучусу жалпы чогулушта өз ыйгарым укуктарын коомдун башка катышуучусуна өткөрүп берүүгө укуктуу. Коомдун катышуучусунун атынан жалпы чогулушка анын өкүлү да (туруктуу же белгилүү мөөнөткө дайындалган) катыша алат.

7.10. Аткаруу органы жогорку башкаруу органынын гана компетенциясына киргенден башка коомдун ишинин бардык маселелерин чечет.

Коомдун аткаруучу органы жогорку башкаруу органы тарабынан дайындалат.

7.11. Аткаруу органы төмөнкүдөй иш милдеттерди аткарат:

- коомду жетектейт;

- мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары, коомдук уюмдар жана ишкердик субъекттери менен болгон мамилелерде ишеним катсыз эле коомдун кызыкчылыгынын атынан чыгат;

- коомдун атынан бардык укуктук мамилелерге катышат, граждандык-укуктук, анын ичинде, өз компетенциясынын чегинде тышкы экономикалык бүтүмдөрдү түзөт, ишеним каттарды берет;

- банктарда алыш-бериш жана башка эсептерди ачат, приказдарды жана буйруктарды чыгарат, коомдун бардык кызматкерлери үчүн милдеттүү болгон көрсөтмөлөрдү берет;

- штаттык кызматкерлерди ишке алат жана бошотот, аларга кызматтык маяналарын бекитет, сыйлоо жана жаза чараларын колдонот.

8. Контроль

8.1. Коомдун ревизия комиссиясы (ревизору) коомдун аткаруучу органынын финансылык-чарбалык ишин контролдойт.

8.2. Ревизия комиссиясы (ревизор) жогорку башкаруу органы аныктаган тартипте түзүлөт.

8.3. Жогорку башкаруу органы тарабынан ревизия комиссиясын түзүү максатка ылайыксыз деп табылышы мүмкүн. Андай учурда жалпы чогулуш коомдун ревизорун шайлайт, ал ревизия комиссиясынын бардык ыйгарым укуктарына ээ болот.

8.4. Ревизия комиссиясы (ревизор) аткаруу органынын ишине текшерүүнү жогорку башкаруу органынын тапшыруусу же өз демилгеси боюнча жүргүзөт.

8.5. Ревизия комиссиясы (ревизор) коомдун кызмат адамдарынан ага бардык зарыл материалдарды, бухгалтердик же башка документтерди жана оозеки түшүндүрмө берүүнү талап кылууга укуктуу.

8.6. Ревизия комиссиясы (ревизор) өзү жүргүзгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгын жогорку башкаруу органына берет.

8.7. Коомдун ишинин мыйзамдуулугуна мамлекеттик контролду тиешелүү мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жүргүзүшөт.

9. Эсеп-кысап жана отчет

9.1. Коом Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз ишинин натыйжаларына операциялык жана бухгалтердик эсеп жүргүзөт, белгиленген формада статистикалык отчет түзөт жана анын тууралыгы үчүн жооп берет.

9.2. Кайрылышы ишенимсиз карыздарды, кем чыгууларды жана жоготууларды, башка өндүрүмдүү эмес сарптоолорду коомдун балансынан эсептен чыгаруу катышуучулардын жалпы чогулушунун чечими боюнча белгиленген тартипте ишке ашырылат.

10. Коомдун кызмат адамдары жана кызматкерлери

10.1. Коомдун кызмат адамдарынын, ошондой эле анын кызматкерлеринин укуктары жана милдеттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, ушул устав, ички нормативдик актылар жана эмгек келишим (контракт) менен аныкталат.

10.2. Кызмат адамдары жана кызматкерлер коомго өздөрү тарабынан келтирилген зыян үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана эмгектик келишимдин (контракттын) негизинде жана аларда белгиленген тартипте мүлктүк жоопкерчилик тартышат.

11. Коомду өзгөртүп түзүү жана жоюу

11.1. Коом өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык токтотот (өзгөртүп түзүлөт жана жоюлат).

11.2. Коомдун иши коомдун жогорку башкаруу органынын, сот органдарынын чечими боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздерде токтотулат.

11.3. Коомдун ишинин токтотулушун каттоо датасы болуп каттоочу органдын тиешелүү буйрук чыгарган датасы эсептелет.

11.4. Өзгөртүп түзүлүү ыктыярдуу же мажбурлоо түрүндө болушу мүмкүн.

12. Корутунду жоболор

12.1. Эгерде ушул уставдын жоболорунун бири жараксыз болуп калса, анда ал калган жоболорго тиешеси болбойт.

12.2. Коомдун ишинин процессинде пайда болгон документтер ал жоюлган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте сакталат жана пайдаланылат.