Кошумча маалымат

Кошумча маалымат

Улуттук банк лицензиялоочу жана (же) жөнгө салуучу финансы-кредиттик мекемелердин жана башка мекемелердин (мындан ары – финансы-кредиттик мекемелер), коммерциялык эмес уюмдардын жана чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардын филиалдарынын (өкүлчүлүктөрүнүн) уюштуруу документтерин кошпогондо, устав, уюштуруу келишими жана жобо каттоочу органга тапшырылууга жатпайт

Коммерциялык уюм өзүнүн иш-аракетин типтүү уставдын же коммерциялык уюм өз алдынча иштеп чыккан жана бекиткен уставдын негизинде жүзөгө ашырууга укуктуу.

Коммерциялык уюм типтүү уставды колдонгон учурда чечимде катталуучу (кайра катталуучу) коммерциялык уюм өзүнүн иш-аракетин типтүү уставдын негизинде жүзөгө ашырышы белгиленет.

Финансы-кредиттик мекемелердин уставдарын кошпогондо, коммерциялык уюмдардын типтүү уставдарын иштеп чыгуу жана бекитүү каттоочу орган тарабынан жүзөгө ашырылат. 

Юридикалык жакты түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечими төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

- катталуучу юридикалык жактын мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышын;

- юридикалык дарегин;

- фамилиясын, атын, атасынын атын, жашаган жерин (жеке жактар үчүн), толук аталышын, жайгашкан жерин (юридикалык жактар үчүн) көрсөтүү менен, ар бир уюштуруучу жөнүндө маалыматтарды;

- юридикалык жактын уставдык капиталындагы (пайлык фондундагы) ар бир уюштуруучунун үлүштөрүнүн (пайларынын) өлчөмүн;

- аткаруучу органдын жетекчисинин фамилиясын, атын, атасынын атын;

- мыйзамдарга ылайык башка маалыматтарды.

Юридикалык жакты түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечиминде андагы көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы, мамлекеттик каттоо учуруна карата уставдык капиталды (пайлык фондду) төлөө тартиби сакталгандыгы жана мыйзамда белгиленген учурларда, юридикалык жакты түзүү маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгы ырасталат.

Юридикалык жакты түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечимине ар бир уюштуруучу колтамга коет. Документтер каттоо органына уюштуруучу (уюштуруучулар) тарабынан түздөн түз берилген учурда уюштуруучунун (уюштуруучулардын) – жеке жактын (жеке жактардын) кол тамгасын нотариалдык формада милдеттүү ырастоо талап кылынбайт. Юридикалык жактардын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колтамгасы юридикалык жактын мөөрү менен ырасталууга же нотариалдык формада күбөлөндүрүлүүгө тийиш.