Юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо мөөнөттөрү

 

1. Ушул берененин 2- жана 3-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) кошпогондо, юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) документтердин зарыл тизмеги каттоочу органга сунуш кылынган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.

2. Саясий партияларды жана алардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) кошпогондо, финансы-кредиттик мекемелерди, коммерциялык эмес уюмдарды, ошондой эле финансы-кредиттик мекемелердин, чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) документтердин зарыл тизмеги каттоочу органга сунуш кылынган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.

3. Саясий партияларды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайрадан каттоо) документтердин зарыл тизмеги каттоочу органга сунуш кылынган күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.

4. Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) иш-аракетин токтотууну каттоо 7 жумуш күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.

(КР 2009-жылдын 18-декабрындагы N 313, 2012-жылдын 13-декабрындагы N 199 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)