Home » Юридикалык жактарды каттоо » Юридикалык жактарды,филиалдарды(өкүлчүлүктөрдү) каттоону жүргүзүүнүн тартиби » Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо докуметтердин тизмеси

Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо докуметтердин тизмеси

Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо докуметтердин тизмеси

 Коммерциялык уюмдарды мамлекеттик каттоодо арыз ээси каттоочу органга төмөнкүлөрдү тапшырат:

- каттоочу орган бекиткен форма боюнча толтурулган каттоо арызы;

- юридикалык жакты түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечими;

- Юридикалык жактын уюштуруучусу, жетекчиси катары чыгып жаткан жеке жак паспортунун көчүрмөсүн кошумча түрдө тапшырат.

Коммерциялык эмес уюмдарды мамлекеттик каттоодо арыз ээси каттоочу органга төмөнкүлөрдү тапшырат:

- каттоочу орган бекиткен форма боюнча каттоо арызын;

- коммерциялык эмес уюмду түзүү, коммерциялык эмес уюмдун уставын бекитүү жана башкаруу органдарын түзүү жөнүндө чечимди;

- коммерциялык эмес уюмдун жетекчисинин колтамгасы коюлган эки нускадагы уставды;

- коммерциялык эмес уюмдун жетектөөчү органынын мүчөлөрүнүн фамилиясы, аты-жөнү, туулган жылы, шайланган кызматы көрсөтүлгөн тизмесин;

- коммерциялык эмес уюмду түзүүчү уюштуруучулардын фамилиясы, аты-жөнү, туулган жылы жана дареги көрсөтүлгөн тизмесин.

Финансы-кредиттик мекемени мамлекеттик каттоодо арыз ээси каттоочу органга төмөнкүлөрдү тапшырат:

- каттоочу орган бекиткен форма боюнча толтурулган каттоо арызын;

- финансы-кредиттик мекемени түзүү, уюштуруу документтерин бекитүү (түзүү) жана башкаруу органдарын түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечимин;

- финансы-кредиттик мекеменин жетекчисинин колтамгасы коюлган уставы эки нускада;

- финансы-кредиттик мекеменин бардык уюштуруучуларынын колтамгасы коюлган уюштуруу келишими эки нускада.

Төмөндөгү жактар арыз ээси катары чыга алышат:

- юридикалык жак түзүлүп жатканда анын уюштуруучусу;

- юридикалык жактын аткаруучу органынын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) жетекчиси же болбосо филиалды (өкүлчүлүктү) түзүүчүнүн жетекчиси;

- юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) иш-аракетин токтотууну каттоодо жоюу комиссиясынын жетекчиси (жоюучу);

- ишеним каттын негизинде аракет кылган башка жак.