Home » Юридикалык жактарды каттоо » Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар » “Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каттоо маселеси жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому 2011 жылдын 28 январы № 31

“Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каттоо маселеси жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому 2011 жылдын 28 январы № 31

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2011-жылдын 28-январы N 31

Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каттоо маселеси жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 6-апрелиндеги N 233, 2015-жылдын 18-ноябрындагы № 781 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) каттоо системасын андан ары өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

- Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) Бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби;

- Жоопкерчилиги чектелген коомдун типтүү уставы;

- Кошумча жоопкерчилиги бар коомдун типтүү уставы;

- Ачык акционердик коомдун типтүү уставы;

- Жабык акционердик коомдун типтүү уставы;

- Коммерциялык кооперативдин типтүү уставы;

- Дыйкан чарбасынын типтүү уставы;

- Каттоого арыздын формасы.

2. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 18-ноябрындагы № 781 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. Бул токтом 2011-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри   А.Атамбаев

 

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 28-январындагы
N 31 токтому менен
бекитилген

 

                                 Форма

 

КАТТОО АРЫЗЫ

 

I бїлўк (белги коюу менен белгиленсин):

 

┌─┐               ┌─┐                                ┌─┐

каттоо └─┘  кайра каттоо └─┘  Иш-аракетин токтотууну каттоо └─┘

┌─┐           ┌─┐             ┌─┐

юридикалык жак └─┘    филиал └─┘   їкўлчўлўк └─┘

 

 

Юридикалык жак (коммерциялык уюм) ишин            ┌─┐      ┌─┐

типтўў уставдын негизинде жўргўзїт           ооба └─┘  жок └─┘

 

II бїлўк:

 

Арыз ээсинин маалыматтары

 

Фамилиясы    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Аты          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Атасынын аты ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Паспорт N    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

берилген └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ тарабынан └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

Жашаган жери жана байланышуу маалыматтары:

 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Їлкї └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

Облус └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

Шаар (айыл) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

Район └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Кичи район └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Кїчї └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Ўй └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ батир └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

тел.:    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

e-mail   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ @ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

III бїлўк:

 

а) катталуучу (кайра катталуучу) юридикалык жактын, филиалдын же

їкўлчўлўктўн маалыматтары

 

Расмий же мамлекеттик тилде толук аталышы

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

Жайгашкан жери:

 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

Облус └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

Шаар (айыл) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

Район └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Кичи район └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Кїчї └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Ўй └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ батир └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

тел.:    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

e-mail   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ @ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

Ь) кайра каттоо (ишин токтотууну каттоо) учурунда

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐

каттоо номуру└─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘

 

ИУЖК коду ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

ИСН       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

с) ишинин негизги тўрў

 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

d) чет їлкїлўк катышуу барбы (белги коюу менен белгиленсин)

┌─┐      ┌─┐

ооба └─┘  жок └─┘

 

е) уюштуруучулардын (катышуучулардын, мўчїлїрдўн) саны

 

жеке жактар – уюштуруучулардын (катышуучулардын, ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

мўчїлїрдўн) жалпы саны                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

юридикалык жактар – уюштуруучулардын             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

(катышуучулардын, мўчїлїрдўн) жалпы саны         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

f) менчиктин формасы (белги коюу менен белгиленсин)

┌─┐             ┌─┐              ┌─┐        ┌─┐       ┌─┐

жеке └─┘ мамлекеттик └─┘ муниципалдык └─┘ аралаш └─┘ башка └─┘

 

g) Юридикалык жакты тўзўў ыкмасы (белги коюу менен белгиленсин)

┌─┐                                         ┌─┐

каттоо └─┘                             кайра тўзўў └─┘

 

Ь) Юридикалык жакты кайра тўзўўнўн формасы (белги коюу менен

белгиленсин)

┌─┐         ┌─┐          ┌─┐            ┌─┐         ┌─┐

бїлўнўп └─┘ кошулуу └─┘ їзгїртўп └─┘ бириктирўў └─┘ бїлўнўў └─┘

чыгуу                    тўзўў

 

i) Уставдык капиталдын їлчїмў

 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ сом

 

j) Жетекчинин фамилиясы, аты, атасынын аты

 

Фамилиясы    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Аты          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Атасынын аты ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

Дата     └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ (кк/аа/жж)

 

     Арыз ээсинин колу ________________________________________________