Home » Юридикалык жактарды каттоо » Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар » Mассалык маалымат каражаттарын каттоо тартиби жөнүндө Жобо 1992-жылдын 19-августу № 410

Mассалык маалымат каражаттарын каттоо тартиби жөнүндө Жобо 1992-жылдын 19-августу № 410

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн 1992-жылдын

19-августундагы № 410

токтому менен бекитилген

 

 

 

Кыргыз Республикасыныдагы массалык маалымат кааражаттарын

каттоо тартиби жөнүндө

 

ЖОБО

 

 

1. «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 16- июнундагы «Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынын жана мекемелеринин ишин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө» Указына ылайык массалык маалымат каражаттары каттоо Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде жана областтык юстиция башкармаларында жүргүзүлөт.

2. Массалык маалымат каражаттары- мамлекеттик органдар, маалымат агентстволору, саясий, коомдук жана башка уюмдар, жарандар тарабынан чыгарулуучу газеталар, журналдар, аларга тиркемелер, альманахтар, китептер, бюллетендер, калкка таратууга арналган, туруктуу аталышы бар бир жолку басылмалар, ошондой эле теле көрсөтүү жана радио уктуруу, кино жана көрсөтмө студиялар, мамлекеттик органдар, маалымат агентстволору, саясий, коомдук жана башка уюмдар жеке адамдар тарабынан чыгарылуучу уктурма жана көрсөтмө жазылмалар менен программалар катталагандан кийин укукка жарамдуулугуна ээ болушат.

Массалык маалымат каражаты, каттоо тууралу күбөлүк (1-форма) берилген күндөн тартып катталган деп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги продукциясын негизинен Кыргыз Республикасынын аймагында, анын чегинен сырткары жерлерде, областтын, Бишкек шаарынын аймагында таркатууга эсептелген маасалык маалымат каражаттарын каттайт.

3. Каттоо үчүн уюштуруучу (биргелешип уюштуруучулар) же анын (алардын) ыйгаруусу менен иш жургүгөн адам юстициянын тиешелүү органына арыз (2-форма) берет. Арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:

- уюштуруучу (биргелешип уюштуруучулар) жөнүндө маалыматтар;

- массалык маалымат каражатынын аты, тили (тилдери), жайгашкан оорду;

- редакциянын дареги;

- массалык маалымат каражатынын түрү (формасы);

- продукциянын болжолдуу аймагы;

- чыгарылыштын болжолдуу мегилдүүлүгү, эң жогорку көлөмү;

- каржылоо булактары;

- программалык максат, милдеттери.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет.

- уюштуруучу (биргелешип уюштуруучулар) жөнүндө маалыматтар; мамлекеттик органдар, ишканалар, мекемелер, уюмдар, эмгек коллективдеринин толук аталышы, жетекчинин органдарынын жайгашкан оордун, жарандардын аты-жөнүн, тууган жылын, турукту жашаган дарегин көрсөтүшөт.

- арыз ээси башка массалык маалымат каражатына карата уюштуруучу, ээлик кылуучу, башкы редактор (редакция), басып чыгаруучу жана таркатуучу болуп эсептелгендиги жөнүндө маалыматтар.

- каттоо жыйынын төлөгөнүн күбөлөндүргөн документ.

Юстиция органдары уюштуруучу (биргелешип уюштуруучулар) берген материлдын аныктыгын текшерет.

4. Юстиция органдары баардык зарыл документтер, алар мыйзамдарга ылайык келген учурда арызды бир ай мөөнөт ичинде карап чыгууга милдеттүү. Массалык маалымат каражатын каттоо тууралу арызды карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча төмөнү чечимдердин бири алынат:

- каттоо жөнүндө;

- каттоодон баш тартуу жөнүндө.

Кабыл алынган чечим тууралуу арыз ээсине кат түрүндө бирдирилет.

Массалык маалымат каражатын каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим же чечим кабыл алуунун мөөнөтүн создуктуруу боюнча сот тартибинде даттанууга болот.

Эгер каттоо тууралу арыз мыйзамдарда белгиленген талаптар бузулуп берилсе, юстиция органы кароосуз калтырат жана арыз ээсине орун алган кемчилдиктерди четтетүүнү сунуш кылат. Мында кемчилдиктерди четтетүүчү мезгил каттоо үчүн белгиленген бир айлык мөөнөткө кирбейт.

5. Массалык маалымат каражатынын уюштуруучусунун алмашуусуна, биргелешип уюштуруучусунун курамыны, ошондой эле атынын, тилинин, формасынын (түрүнүн), продукциясын таркатуунун аймагынын өзгөрүшүнө массалык маалымат каражаты кайра каттоодон өткөндөн кийин жол берилет

Массалык маалымат каражатын кайра каттоо аны каттоо жургузгөн тартипте жүргүзүлөт.

Сот тарабынан токтотулган массалык маалымат каражатын кайра каттоого жол берилбейт.

Реджакциянын жайгашкан орду, массалык маалымат каражатын чыгарылыш мезгилдүүлүгү, эн жогорку көлөмү өзгөрүлгөн учурда уюштуруучу бул тууралуу бир айлык мөөнөт ичинде каттоодон өткөргөн юстиция органына кат түрүндө кабарлоого милдеттүү.

6. Редакциянын уставынын же аны алмштырган келишимдин көчүрмөсүү каттоодон каттоодон өткөргөн органга ал массалык маалымат каражаты биринчи жарыкка (эфирге) чыккан күндөн тартып эки айдан кечиктирбей жиберилиши керек.

7. Массалык маалымат каражатын каттоого байланыштуу документтер Кыргыз Республикасынын маммлекеттик тилде жана улуттар ортосунда катнаштын тилдеринде берилет.

8. Каттоо тууралуу маалыматтар массалык маалымат каражатын каттаган юстиция органын реестрине киргизилет.